FILOLOGIA OD/NOWA – Wywiad z prof. Magdaleną Popiel oraz prof. Tomaszem Bilczewskim

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury wywiadu z organizatorami ubiegłorocznego VIII Światowego Kongresu Polonistów: prof. Magdaleną Popiel, honorową prezes Stowarzyszenia z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Tomaszem Bilczewskim, prezesem MSSP i prodziekanem ds. nauki i współpracy międzynarodowej Wydziału Polonistyki UJ. Wywiad ukazał się na łamach czasopisma Uniwersytetu Jagiellońskiego „Alma Mater”, a link do jego treści znajdą Państwo poniżej:

Alma Mater: Filologia od/nowa

 

________________ 

 

ZMARŁA PROF. SWIETŁANA MUSIJENKO

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Swietłany Musijenko, założycielki polonistyki na Państwowym Uniwersytecie Janki Kupały w Grodnie, wybitnej znawczyni kultury i literatury polskiej, badaczki twórczości Zofii Nałkowskiej.

Profesor Musijenko urodziła się 30 sierpnia 1939 roku w Ukrainie. Studia filologiczne (filologia rosyjska) ukończyła na Uniwersytecie w Mińsku, a następnie doktoryzowała się w Moskwie, pisząc rozprawę poświęconą stylistyce i genologii polskiej prozy lat 50. i 60. XX wieku. W 1967 roku podjęła pracę na Uniwersytecie w Grodnie, a nieco ponad dwadzieścia lat później, w 1989 roku, utworzyła tam pierwszą katedrę polonistyki, która pod jej kierunkiem wykształciła ponad 500 polonistów. Od roku 1990 profesor Musijenko współpracowała z Instytutem Filologii Polskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym, a później Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 2019 roku została uhonorowana Nagrodą Polonicum, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego oraz wiedzy o polskiej historii i kulturze. Jej śmierć jest bolesną stratą dla środowiska polonistów zarówno w Polsce, jak i na świecie.

 

________________ 

 

 

VIII ŚWIATOWY KONGRES POLONISTÓW

W dniach 12-14 lipca 2023 roku odbył się VIII Światowy Kongres Polonistów, zorganizowany przez Uniwersytet Jagielloński i Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych. 

Tematem przewodnim Kongresu było hasło „Filologia – od/nowa”, a w debatach udział wzięło niemal 200 uczestniczek i uczestników z 5 kontynentów. W trakcie trzech dni uczestnicy i uczestniczki mieli okazję wysłuchać dziewięciu wykładów mistrzowskich oraz wziąć udział w dwudziestu ośmiu panelach tematycznych, w ramach których wygłoszono łącznie ponad sto referatów. W ramach Kongresu odbyły się ponadto uroczystość wręczenia Medalu „Merentibus” Profesorowi Henrykowi Siewierskiemu oraz wręczenie Nagród im. Jana Kochanowskiego i dyskusja z laureatami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom na udział w Kongresie. Mamy nadzieję, że czas spędzony w Krakowie zapamiętają Państwo jako inspirujący i pobudzający do dalszej współpracy w międzynarodowym, polonistycznym gronie.

Fotorelację z Kongresu znajdziecie Państwo pod tym linkiem.

Kolejny, IX Światowy Kongres Polonistów odbędzie się za cztery lata; jego współorganizatorem będzie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

________________ 

 

NAGRODA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

2 lipca 2023 roku Jury w składzie: Prof. Ryszard Nycz (przewodniczący), Prof. Anna Czabanowska-Wróbel, Prof. Małgorzata Czermińska, Prof. Adam Dziadek, Prof. Renata Przybylska zdecydowało, że Nagrodę im. Jana Kochanowskiego otrzymają:

 

Kris Van Heuckelom 

za książkę Polish Migrants in European film 1918–2017, Cham: Palgrave Macmillan, 2019 (wydanie polskie: Nostalgia, solidarność, (im)potencja. Obrazy polskiej migracji w kinie europejskim (od niepodległości do współczesności), Warszawa: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny; Kraków: Universitas, 2022).

 

oraz

Stanley Bill 

za książkę Czesław Miłosz’s Faith in the Flesh. Body, Belief & Human Identity, Oxford, New York: Oxford University Press, 2021.

 

 

 

Laureatom składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Nagroda im. Jana Kochanowskiego przyznawana jest przez MSSP za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie polonistyki, w szczególności za prace dotyczące historii literatury polskiej, krytyki literackiej i teorii literatury, teatrologii i filmoznawstwa, kulturoznawstwa, gender studies, językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki oraz translatologii.

 

________________ 

 

GEOPOLONISTYKA –  PROJEKT CYFROWY

Geopolonistyka to projekt cyfrowy polegający na stworzeniu interaktywnej mapy polonistyki światowej. Ma to być zarówno opis aktualnego stanu ośrodków, przede wszystkim akademickich, prowadzących Polish Studies, jak i obraz dynamiki powstawania, rozwijania i niekiedy zamierania takich instytucji. Taki był ogólny zamysł, który powstał w momencie rozpoczęcia działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych; przez kilka lat pozostawał on jedynie ideą. Dopiero zawarcie porozumienia pomiędzy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studiów Polonistycznych i Instytutem Badań Literackich PAN i przede wszystkim zaangażowanie się w ten projekt dwu osób: wiceprezesa Stowarzyszenia  prof. dr hab. Tomasza Chachulskiego oraz mgr Marioli Wilczak, redaktor  naczelnej „Biuletynu Polonistycznego ”,  sprawiło, że mogliśmy rozpocząć jego realizację.

Mapa „Geopolonistyka” powstaje przy współpracy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz instytucji naukowych współtworzących „Biuletyn Polonistyczny”.

Rozpoczęcie pierwszej, podstawowej fazy projektu, było możliwe w ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna, prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (projekt Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW, nr PPI/NPZ/2018/1/00065). Dzięki realizacji projektu powstała mapa, na której zaznaczone są miejsca dawnych i obecnych ośrodków studiów polonistycznych na całym świecie. Rozwiązanie to opiera się na integracji kilku rodzajów treści zawartych w „Biuletynie Polonistycznym”: bazy danych, tekstów informacyjnych oraz interaktywnej, umożliwiającej geolokalizację mapy typu OpenStreetMap. Informacje o instytucji można odnaleźć poprzez bezpośrednie wejście na stronę, ale również poprzez wyszukiwarkę, według wybranego kryterium: rodzaju instytucji, formy studiów oraz lat prowadzenia działalności akademicko-dydaktycznej. Wyznaczone w ten sposób miejsca na mapie odsyłają do szerszych prezentacji instytucji na stronie „Biuletynu Polonistycznego”. Powiązanie mapy z artykułami i bazą danych pozwoliło także na przybliżenie sylwetek naukowców, prowadzących badania nad literaturą, kulturą i językiem polskim, a w rezultacie na prezentację stanu badań nad literaturą polską poza granicami kraju oraz informacji o teraźniejszości i historii wszystkich instytucji prowadzących studia polonistyczne na świecie.

Kolejna faza realizacji „Geopolonistyki” była możliwa dzięki wsparciu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  w ramach programu „Promocja Języka Polskiego” w projekcie”Geopolonistyka” – wirtualny most pomiędzy kulturami, realizowanym w 2022 roku przez Instytut Badań Literackich PAN, Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Wydział Filologii i Dziennikarstwa – Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku oraz Wydział Studiów Europejskich, Amerykańskich i Międzykulturowych – Uniwersytet Rzymski „Sapienza.”

„Geopolonistyka” stała się repozytorium opowieści o historii badań nad językiem polskim i literaturą polską, o instytucjach prowadzących dydaktykę i badania polonistyczne, o ludziach, którzy te badania uprawiali i stwarzali im warunki rozwoju. Podczas projektu udoskonalono narzędzia wyszukiwania danych oraz aspekt wizualny mapy.

„Geopolonistyka” jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne informacje o jednostkach polonistycznych. Zachęcamy kolejne instytucje naukowe do współpracy i nawiązania kontaktu z Redakcją „Biuletynu Polonistycznego”.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli odpowiedzieć na naszą ankietę, dziękujemy za odzew i chęć współpracy przy projekcie. Ciągle mamy nadzieję, że Geopolonistyka ma ogromny potencjał bycia pożytecznym i twórczym narzędziem sprzyjającym lepszej komunikacji, wymianie wiedzy i doświadczeń organizacyjnych w naszym środowisku. A   zarazem, dzięki zawartemu w projekcie opisowi historycznych zmian zachodzących w poszczególnych ośrodkach Polish studies, łączenia tej funkcji z byciem wyjątkowym archiwum światowej humanistyki.

„Geopolonistyka” jest dostępna pod adresem internetowym: https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/map/

Kontakt: redakcja@biuletynpolonistyczny.pl, mariola.wilczak@ibl.waw.pl, piotr.bordzol@ibl.waw.pl

Magdalena Popiel
Mariola Wilczak

 

________________ 

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA STUDIÓW POLONISTYCZNYCH

 

Zapraszamy wszystkich członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu MSSP, które odbędzie się 13 lipca (czwartek) podczas VIII Światowego Kongresu Polonistów w Krakowie.

Poniżej znajdą Państwo link do sprawozdania z działalności Zarządu MSSP w okresie od października 2021 roku do czerwca 2023 roku:

SPRAWOZDANIE 2023

 

________________ 

 

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych dołącza się do gratulacji i życzeń dla Pani Profesor Małgorzaty Czermińskiej, która 20 marca 2023 roku otrzymała tytuł Profesor Honorowej Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość odbyła się podczas Święta Uniwersytetu Gdańskiego i towarzyszyło jej otwarcie wystawy poświęconej Pani Profesor.

W laudacji wygłoszonej przez dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Urszulę Patocką-Sigłowy, prof. UG, podkreślano ogromne zasługi Pani Profesor Czermińskiej dla badań literaturoznawczych a także jej wyjątkowy dorobek dydaktyczny:

Panią Profesor można postrzegać jako kontynuatorkę nauczycielskiej pasji Marii Janion. Prowadzone przez profesor Czermińską wykłady, konwersatoria, seminaria magisterskie i doktoranckie ujawniały jej niezwykłą intelektualną i nauczycielską energię i stawały się dla ich uczestników miejscem intensywnego intelektualnego rozwoju. Profesor Czermińska wypromowała ponad 200 magistrów i 29 doktorów. […] Nie chodzi tutaj tylko o imponującą liczbę, lecz przede wszystkim o to, że pod jej opieką powstało nowe pokolenie badaczek i badaczy otwarte na różnorakie języki współczesnej humanistyki, podejmujące spektrum rozmaitych zagadnień, z różnych pozycji metodologicznych.

Chcielibyśmy przypomnieć znaczący wkład Pani Profesor w kształtowanie środowiska polonistycznego w świecie oraz liczne inicjatywy i zaangażowanie w budowanie relacji między polonistami krajowymi i tymi pracującymi poza Polską. Jako organizatorka II Kongresu Polonistyki Zagranicznej, jaki odbył się w czerwcu 2001 roku, wzbogaciła tradycję spotkań „bez granic” wspólnoty polonistycznej. Jest jedną z inicjatorek powstanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych i jego aktywnym członkiem.

Czcigodna Pani Profesor, Droga Małgosiu, przyjmij wyrazy wdzięczności za wszystko co zrobiłaś dla polskiej nauki, życia akademickiego i światowej polonistyki.

Ad multos annos!

Magdalena Popiel

Prezes MSSP

________________ 

 

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z deklaracjami złożonymi podczas spotkań kongresowych we Wrocławiu zapraszamy Państwa do udziału w VIII Światowym Kongresie Polonistów, który odbędzie się między 12 a 14 lipca 2023 roku w Krakowie

Dzięki znakomitemu przygotowaniu siódmej edycji tego wydarzenia – umożliwiającemu zdalne uczestnictwo w obradach kongresowych pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego – mogliśmy spotkać się w roku 2021, a więc jeszcze w okresie pandemii. Towarzyszyła nam wówczas nadzieja, że kolejny Kongres na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się już na żywo. 

Tematem przewodnim tegorocznych spotkań proponujemy uczynić hasło „Filologia – od/nowa”, zachęcając do przemyślenia zarówno historii i przemian bliskich nam obszarów czy zagadnień badawczych, jak i ich obecnej kondycji oraz możliwości przyszłego rozwoju. Szczegóły tej propozycji znajdziecie Państwo na nowej stronie internetowej Kongresu: skpkrakow.com (zakładka „O Kongresie”), na której umieściliśmy także formularz pozwalający przekazać deklarację udziału i propozycję wystąpienia (zakładka „Zgłoszenia”). Będziemy wdzięczni za przesłanie krótkich formularzy zgłoszeniowych do 25 kwietnia 2023 roku.   

Przedstawiona w komunikacie kongresowym formuła naszego spotkania (uporządkowane w bloki tematyczne przeglądowe hasła słownikowe zamiast tradycyjnych referatów) pozwoli nam zorientować się w Państwa obecnych zainteresowaniach badawczych sytuowanych w kontekście dawnych i nowych praktyk filologicznych, a przygotowane w ten sposób materiały zostaną poddane dyskusji w  czasie Kongresu.

Mamy nadzieję, że będzie on obfitował w liczne wydarzenia i spotkania towarzyszące, organizowane zarówno w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i gościnnych przestrzeniach miejskich, integrując nasze polonistyczne środowiska. Informacje o planowanych działaniach będziemy sukcesywnie umieszczać na stronie kongresowej

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Magdalena Popiel
Prezes MSSP

Prof. UJ dr hab. Tomasz Bilczewski
Prodziekan WP UJ ds. nauki i współpracy międzynarodowej

_________________ 

 

Światowa Encyklopedia Polonistów

Projekt zatytułowany „Światowa Encyklopedia Polonistów” został sfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Języka Polskiego

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji języka polskiego i współtworzenie polskiej marki poprzez promocję polonistyki i polonistów jako dobra kultury. To intertekstualne kompendium, zawierające informacje o ważnych światowych (w tym także częściowo polskich) polonistach i polonistykach. Zawiera notki biograficzne polonistów światowych ze szczególnym uwzględnieniem ich pracy polonistycznej – działalność dydaktyczna, teksty naukowe, badawcze, krytyczne, popularnonaukowe, tłumaczenia literatury polskiej na języki obce, bliska współpraca z ośrodkami polskimi, nagrody, medale i wyróżnienia za działalność polonistyczną. Do notek o polonistach można dotrzeć poprzez interaktywną mapę lub spis alfabetyczny. Na platformie znajdują się też linki do materiałów w dostępie elektronicznym, czasami do okładek tłumaczeń, do informacji o instytucjach, z którymi poloniści są związani, do informacji prasowych i internetowych  oraz do wywiadów. Część informacji, które znajdują się na stronie Encyklopedii została opublikowana także w serwisie internetowym Wikipedia.

Encyklopedia to również podziękowania i hołd złożony polonistom pracującym za granicą, czasem Polakom, ale często cudzoziemcom, którzy język polski, polską kulturę i literaturę uczynili centrum swojego zawodowego życia. To im zawdzięczamy docieranie polskich utworów do odbiorców na całym świecie, bo to oni poświęcają czas, swoje umiejętności i talenty tłumaczeniom dzieł polskich twórców. To oni uczą odbiorców w innych krajach rozumieć i odczuwać polskie przekazy.

Światowa Encyklopedia Polonistów nie jest projektem zamkniętym. Ciągle powstają nowe hasła, te już istniejące są w miarę możliwości uaktualniane.

Projekt współtworzą pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz studenci międzynarodowych studiów polskich i specjalności nauczania języka polskiego jako obcego filologii polskiej.

Zapraszamy na stronę internetową swiatowaencyklopediapolonistow.pl

 

_________________ 

 

 

Szanowni Państwo,

Rozpoczynając Nowy Rok pragniemy życzyć Państwu przede wszystkim tego, co pod każdą szerokością geograficzną w ciągu ostatnich lat zyskało najwyższą wartość: zdrowia i pokoju.

Chcielibyśmy także podzielić się nadzieją, że właśnie w tym roku 2023 uda nam się spotkać w Krakowie na VIII Światowym Kongresie Polonistów. Jak informowaliśmy w poprzednim liście, Kongres odbędzie się od 12 do 14 lipca, a jego gospodarzem będzie Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem przewodnim VIII edycji Kongresu proponujemy uczynić hasło „Filologia – od/nowa”, skłaniające do refleksji nad źródłami, podstawami i przemianami współtworzonych przez nas dyscyplin, obszarów badawczych i instytucji naukowo-dydaktycznych. Zachęcamy do stawiania pytań o to, w jaki sposób podejmowana dziś przez nas problematyka badawcza oraz zaangażowanie w kulturę i rozmaite praktyki społeczne korzysta z dziedzictwa filologii, w jaki sposób je przekształca i konfrontuje z nowymi zjawiskami kultury, wreszcie w jaki sposób pojmuje samą filologię.

Chcielibyśmy zaproponować nową formułę spotkań kongresowych połączonych z prezentacją wyników prac badawczych prowadzonych przez uczestniczki i uczestników Kongresu. Po raz pierwszy miejsce tradycyjnych referatów zajmie dyskusja nad przygotowanymi wcześniej krótkimi (do 4 stron z bibliografią i przypisami) hasłami/opracowaniami, dotyczącymi wybranych zagadnień, zarówno ogólniejszej teoretycznej i syntetyzującej natury, jak i tych skoncentrowanych na interpretacji konkretnych tekstów. Propozycje możliwych zakresów tematycznych przedstawimy na stronie internetowej, którą wkrótce uruchomimy. Tam też znajdziecie Państwo szerszy opis planowanych działań, jak i formularz zgłoszeniowy.

Tradycyjnie jednym z wydarzeń kongresowych stanie się wręczenie Nagrody im. Jana Kochanowskiego za najlepszą monografię autorską opublikowaną przez polonistów pracujących za granicą. Zachęcamy do zgłaszania książek, które ukazały się w ostatnich trzech latach: 2020–2022; zgłoszenia przyjmowane będą do końca marca 2023 roku (szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: mssp.pl).

Pragniemy równocześnie bardzo podziękować wszystkim członkom MSSP, którzy odpowiedzieli na ankiety przesyłane przez zespół zajmujący się aktualizacją i modernizacją strony internetowej (tych, którzy tego jeszcze nie zrobili, prosimy o rychłą odpowiedź).

Z wyrazami szacunku,

                                                        Prof. dr hab. Magdalena Popiel

                              Prezes MSSP

 

                           Prof. UJ dr hab. Tomasz Bilczewski                               

Prodziekan WP UJ ds. nauki
i współpracy międzynarodowej

 

_________________ 

 

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Miło mi przekazać Państwu wiadomość, że kolejny VIII Światowy Kongres Polonistów odbędzie się od 12 do 14 lipca 2023 roku w Krakowie. Organizatorami Kongresu są Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych.

Gdy w październiku 2021 roku kończył się VII Światowy Kongres Polonistów odbywający się w trybie zdalnym we Wrocławiu, wspólnie z Prodziekanem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. UJ dr hab. Tomaszem Bilczewskim zapraszaliśmy Państwa już za dwa lata do Krakowa. Staramy się spełnić tę obietnicę przyspieszonego spotkania w rzeczywistym miejscu, czyli w gościnnych murach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy nadzieję, że zagrożenia, które w ostatnich latach uniemożliwiały bezpośrednie kontakty nie przeszkodzą nam zobaczyć się w przyszłym roku i porozmawiać o interesujących nasze międzynarodowe środowisko polonistyczne problemach.

W jesieni podamy adres strony internetowej, na której znajdą się najważniejsze informacje dotyczące Kongresu.

Chciałabym równocześnie poinformować, że w celu stworzenia pełniejszego wizerunku Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, zrzeszającego coraz więcej członków, powstał zespół, który zajmie się aktualizacją i uzupełnieniem listy osób należących do MSSP. W skład zespołu weszli: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak prof. UMK, prof. dr hab. Andrzej Hejmej, dr Katarzyna Deja. Osoby te zwrócą się do Państwa w najbliższym czasie z prośbą o przesłanie kilku informacji, które będziemy mogli umieścić na stronie Stowarzyszenia.

Z poważaniem

Magdalena Popiel

Prezes MSSP

_________________ 

 

DOKTORAT HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DLA PROFESORA CONSTANTINA GEAMBAŞU

23 maja 2022 roku w Auli Collegium Novum odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego profesorowi Constantinowi Geambaşu, poloniście i slawiście z Uniwersytetu w Bukareszcie. Laudację wygłosiła prof. dr hab. Magdalena Popiel z Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki.

Profesor Constantin Geambaşu jest wybitnym komparatystą, historykiem literatury polskiej, tłumaczem i ambasadorem kultury polskiej w Rumunii. Wprowadził twórczość Czesława Miłosza do kanonu literatury i obiegu czytelniczego w Rumunii, organizując sympozja i konferencje naukowe, publikując tomy prac, prowadząc warsztaty translatorskie, a także tłumacząc liczne dzieła poety. Jako wieloletni dyrektor Instytutu Slawistyki i kierownik Zakładu Literatury Polskiej zainicjował szereg nowych kursów poświęconych komparatystyce literackiej i kulturowej, m.in. problemom międzykulturowości na obszarach pogranicza polsko-ukraińskiego, polskiej imagologii, literaturze czasów totalitaryzmu. Jest autorem ponad 150 publikacji o literaturze polskiej oraz tłumaczem ponad 80 polskich książek literackich (od Jana Kochanowskiego po Olgę Tokarczuk), filozoficznych (Leszka Kołakowskiego, Władysława Tatarkiewicza) oraz literaturoznawczych (Henryka Markiewicza, Aleksandra Fiuta, Przemysława Czaplińskiego). Za swoją pracę przekładową otrzymał w 2016 roku nagrodę Transatlantyk. W ostatnich dekadach współpracował z krakowską polonistyką, uczestnicząc w konferencjach i organizując wykłady badaczy w Uniwersytecie Bukaresztańskim (m.in. Aleksandra Fiuta, Jerzego Jarzębskiego, Władysława Miodunki, Andrzeja Zawadzkiego, Magdaleny Popiel).

Relację z wydarzenia można przeczytać na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

_________________ 

 

24.02.2021

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

 

Zapewne nikt nie spodziewał się, że po czasie lęku przed pandemią będziemy doświadczać lęku przed wojną. Dziś okazało się to możliwe.

Pragniemy wyrazić  solidarność i wsparcie dla naszych przyjaciół z licznych ośrodków polonistycznych na Ukrainie. Współczujemy gorąco z powodu ofiar i strat, które już pierwszego dnia rosyjskiej agresji dotknęły Ukrainę.

Równocześnie solidaryzujemy się ze wszystkimi przedstawicielami środowisk polonistycznych
i polonijnych w Rosji i na Białorusi, którzy potępiają wojenne działania władz rosyjskich.

 

W imieniu Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych 

Magdalena Popiel        

_________________ 

 

 FILMOWE ARCHIWUM ŚWIATOWEJ POLONISTYKI

Podczas VII Światowego Kongresu Polonistyki przedstawiłam projekt stworzenia Filmowego Archiwum Światowej Polonistyki, któremu będzie patronować Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych.  Projekt ten dotyczy realizacji i archiwizacji  szczególnych dokumentów rejestrujących historię polonistyki w świecie i w Polsce.

Idea stworzenia filmowego archiwum zrodziła się po oglądnięciu wyjątkowego nagrania: była to rozmowa prof. Luigiego Marinellego od wielu lat kierującego Katedrą polonistyki na rzymskim uniwersytecie La Sapienza z prof. Sante Gracciottim, wybitnym historykiem polskiej literatury, znawcą Oświecenia i Renesansu, doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Warszawskiego i Jagiellońskiego, jednym z głównych twórców rzymskiej polonistyki. Rozmowa przeprowadzona została z okazji jublileuszu 90-lecia polonistyki na Sapienzy w 2019 roku. Prof. Gracciotti, urodzony w 1923 roku, był prawie rówieśnikiem rzymskiej katedry polonistyki. Nagrana rozmowa była szczególna nie tylko dlatego, że przekształciła się w barwną opowieść  o historii polonistyki we Włoszech splataną z licznych anegdot i osobistych wspomnień. Była ona przede wszystkim pełnym mądrości i empatii dialogiem Mistrza z Uczniem, portretem podwójnym: dwóch wyjątkowych indywidualności połączonych wspólną pasją. A tą pasją była i jest polska literatura i kultura.

Oglądnięcie tego filmu uświadomiło mi ponownie jak wielką rolę w tej dyscyplinie, jaką jest studiowanie i nauczanie polskiej literatury, sztuki, kultury, odgrywają indywidualne losy, życiorysy. Sądzę, że powinniśmy w wyjątkowy sposób zadbać o pamięć polonistycznej dyscypliny. Bo nie jest ona tylko pamięcią o napisanych książkach, teoriach, metodologiach czy instytucjach, ale jest może przede wszystkim historią ludzi oddających się dziwnym pasjom i poznawczym fascynacjom. Właśnie filmowy portret potrafi oddać i utrwalić to, co tak trudno czasem ująć słowami: aurę wybitnej osobowości, temperament badacza, biografię opowiedzianą własnym żywym językiem. Dlatego może warto zainicjować tym właśnie filmem nową kolekcję, swoiste archiwum pamięci polonistyki w świecie, a może także tych polonistów pracujących w kraju, którym kontakty z polonistyką poza granicami Polski, były szczególnie bliskie.

Wspomnianą rozmowę włoskich polonistów opatrzoną polskim napisami   zamieszczamy poniżej w formie linku dzięki uprzejmej zgodzie, jaką otrzymałam od Instytutu Polskiego w Rzymie, który jest właścicielem filmu.  Tekst został przetłumaczony przez studentów rzymskiej polonistyki w ramach warsztatów prowadzonych przez prof. Monikę Woźniak. Mam nadzieję, że wzorem Instytutu Polskiego w Rzymie, zagraniczne polskie placówki dyplomatyczne czy kulturalne mogłyby być pomocne w realizacji takich przedsięwzięć. 

Wydaje mi się, że moment do takiej inicjatywy jest szczególnie ważki: wielu naszych mistrzów, wybitnych naukowców, a zarazem, często twórców ośrodków polonistycznych, kończy swą działalność dydaktyczną i przechodzi na emeryturę. Udokumentowanie i przechowanie w Filmowym Archiwum ich wiedzy o historii polonistyki w świecie, ich doświadczeń, ich biografii wydaje się pilnym wyzwaniem. Zachęcam zatem do takich działań: rejestrowania podobnych rozmów i stworzenie pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych filmowego portretu zbiorowego światowej polonistyki.

prof. dr hab. Magdalena Popiel

 

Rozmowa prof. Luigiego Marinellego z prof. Sante Gracciottim w serwisie YouTube

_________________

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA STUDIÓW POLONISTYCZNYCH

21 października 2021 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, zorganizowane ze względów pandemicznych w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom. 

Istotnym punktem spotkania były wybory nowego Zarządu Stowarzyszenia oraz wszystkich ciał kolegialnych. W związku z trwającym stanem pandemii, znacząco utrudniającym realizację wyborów, Walne Zgromadzenie, w oparciu o istniejące uzasadnienia prawne, przyjęło uchwałę, w myśl której Władze Stowarzyszenia będą działać w obecnym składzie osobowym do kolejnych wyborów.

Bardzo dziękujemy wszystkim członkom MSSP za udział w Walnym Zgromadzeniu (szczególnie tym, dla których pora, ze względu na różnicę czasu, była mało dogodna).

Dołączamy w linku protokół z Zebrania: 

protokół Walnego Zgromadzenia

_________________

 

VII ŚWIATOWY KONGRES POLONISTÓW

W dniach 20-23 października 2021 odbył się VII Światowy Kongres Polonistów, zorganizowany przez Uniwersytet Wrocławski
i Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych.
W związku z trwającą pandemią Covid-19, Kongres odbył się w formie zdalnej.

Termin Kongresu, początkowo zaplanowany na czerwiec 2020 roku, został przesunięty ze względu na ograniczenia pandemiczne. Niepewna sytuacja oraz obawa o bezpieczeństwo i możliwość swobodnego przemieszczania się gości zmusiła organizatorów do przeniesienia wydarzenia do sieci.

Kongres okazał się ważnym i interesującym wydarzeniem naukowym. Wśród prelegentów znaleźli się poloniści między innymi z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy czy Litwy, a także liczna reprezentacja polonistów krajowych. Program Kongresu znaleźć można w sieci, a w trakcie przygotowania jest publikacja pokongresowa.

Gratulujemy organizatorom z Uniwersytetu Wrocławskiego znakomitego przygotowania technicznego Kongresu i cieszymy się z możliwości spotkania licznego grona przedstawicieli światowej polonistyki.

Kolejny, VIII Światowy Kongres Polonistów odbędzie w 2023 roku w Krakowie.

_________________

 

VII Światowy Kongres Polonistów

POLONISTYKA ŚWIATOWA – ARCHIWA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Wrocław, 20-23 października 2021 roku. Kongres odbędzie się w formie on-line.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://kongrespolonistow2020.uni.wroc.pl

Podczas Kongresu odbędzie się również (w formie zdalnej) Walne Zgromadzenie MSSP: czwartek, 21 października, godzina 15.30

SPRAWOZDANIE_MSSP_2021_

_________________

 

Miło nam poinformować, że wydawnictwo Routledge opublikowało właśnie The Routledge World Companion to Polish Literature, eds. Tomasz Bilczewski, Stanley Bill, and Magdalena Popiel, London, New York 2021, (copyright 2022)

 

Uczestnicy projektu:

Emiliano Ranocchi (Udine), Andrea Ceccherelli (Bolonia), Charles Zaremba (Marsylia), Luigi Marinelli (Rzym), Bożena Shallcross (Chicago), Rolf Fieguth (Fryburg), François Rosset (Lozanna), Kris Van Heuckelom (Leuven), Brigita Speičytė (Wilno), Henryk Siewierski (Brasília), Michał Mrugalski (Berlin), Tokimasa Sekiguchi (Tokyo), Monika Woźniak (Rzym), Jens Herlth (Fryburg), Katia Vandenborre (Bruksela), Ariko Kato (Nagoya), Michał Paweł Markowski (Chicago), Ursula Phillips (Londyn), Stanley Bill (Cambridge), Bożena Karwowska (Vancouver), Maria Delaperrière (Paryż), Knut Andreas Grimstad (Oslo), Tomas Venclova (New Haven), Leonard Neuger (Sztokholm), Wiktor Jaźniewicz (Mińsk), Arent van Nieukerken (Amsterdam), Joanna Niżyńska (Bloomington), Tamara Trojanowska (Toronto), Giovanna Tomassucci (Piza), Irina Adelgejm (Moskwa), Wu Lan (Pekin), Clare Cavanagh (Evanston)

Więcej informacji: zob. poniżej

__________________

 

 

WYBÓR KOLEJNYCH FINALISTÓW NAGRODY IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

 

Jury Nagrody im. Jana Kochanowskiego podjęło decyzję o wyborze kolejnych pięciu finalistów. O tytuł laureata ubiegać się będzie już jedenaście książek:

 

 • Alessandro Amenta, Le parole et il silenzio. La poesia di Zuzanna Gińczanka e Krystyna Krahelska, Rzym, Aracne editrice, 2016.
 • Sante Graciotti, Braterstwo myśli uczuć. Italia, Polska, Słowiańszczyzna w kręgu kultury europejskiej XV-XVIII wieku, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2016.
 • Dimitrina Hamze, Język komizmu. Na podstawie twórczości polskiego pisarza nowatora Witolda Gombrowicza, Sofia: Avliga, 2016 (w języku bułgarskim).
 • Joanna Kot, Complicating the Female Subject: Gender, National Myths, and Genre in Polish Women’s Inter-War Drama, Boston: Academic Studies Press, 2016.
 • Katia Vandenborre, Le Conte dans la littérature polonaise du XXe siècle, Paris: Garnier, 2017.
 • Li Yinan, Literatura polska w Chinach, Katowice: Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2017.
 • Tokimasa Sekiguchi, Eseje nie całkiem polskie, Kraków: Universitas, 2016.
 • Kris Van Heuckelom, Polish Migrants in European film 1918–2017, Cham: Palgrave Macmillan, 2019.
 • Being Poland. A New History of Polish Literature and Culture since 1918, red. Tamara Trojanowska, Joanna Niżyńska, Przemysław Czapliński, przy współudziale Agnieszki Polakowskiej, Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2018.
 • Marcin Wągiel, Fonematyka języka polskiego w ujęciu funkcjonalizmu aksjomatycznego, Ołomuniec: Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu, 2016.
 • Nina Taylor-Terlecka, The Lithuanian Landscape Tradition in the Novels by Tadeusz Konwicki, Białystok: Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2018.

Jury obradowało w składzie:

Prof. Ryszard Nycz (przewodniczący)

Prof. Anna Czabanowska-Wróbel

Prof. Małgorzata Czermińska

Prof. Adam Dziadek

Prof. Renata Przybylska

__________________

 

PROFESOR TOKIMASA SEKIGUCHI LAUREATEM NAGRODY TRANSATLANTYK

Najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla wybitnego ambasadora literatury polskiej za granicą, przyznawane przez Instytut Książki, przypadło w tym roku profesorowi Tokimasie Sekiguchiemu, wybitnemu promotorowi kultury polskiej w Japonii.

 

 

„Jestem japońskim importerem kultury polskiej do Japonii, choć jest to praca nieintratna. Jeżeli ktoś mnie spyta, dlaczego się nią zajmuję, skoro nie przynosi dochodu, to odpowiadam, że udostępniając polską kulturę Japończykom, spłacam dług wdzięczności wobec polskich przyjaciół, którzy mnie wychowali i kształcili, począwszy od pierwszego pobytu w Krakowie w latach 1974-1976” – powiedział laureat.

Tokimasa Sekiguchi (ur. 1951 w Tokio) w latach 70. podjął studia romanistyczne i komparatystyczne na Uniwersytecie Tokijskim, a także studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1992–2013 wykładał kulturę polską na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (Tokyo University of Foreign Studies, TUFS), a od 2011 roku kierował polonistyką na tej uczelni. W 2013 roku zdecydował się przejść na wcześniejszą emeryturę, aby poświęcić się w pełni działalności przekładowej.

Prof. Tokimasa Sekiguchi zainicjował w 2013 roku serię Klasyka Literatury Polskiej. Jest także współorganizatorem „Forum Polska” w Japonii, łączącego wszystkie osoby zainteresowane Polską – badaczy reprezentujących różne dziedziny nauk, artystów i przedstawicieli Polonii. W 2008 roku zainicjował organizowane wspólnie z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie seminaria objazdowe Dziedzictwo pograniczy dla japońskich badaczy różnych dziedzin zajmujących się Polską i Europą Środkową. Seminaria odbywają się co dwa lata i dotyczą każdorazowo innego środkowoeuropejskiego pogranicza (dotąd odbyło się 6 edycji: Ukraina, Litwa, Białoruś, Słowacja–Węgry, Górny i Dolny Śląsk, Czechy–Morawy–Słowacja).

Prof. Tokimasa Sekiguchi to wielki przyjaciel Polski i Polaków, niestrudzony propagator kultury polskiej w Kraju Kwitnącej Wiśni. Jego działania na rzecz naszego kraju zostały docenione przez polskie władze: przyznano mu m.in. Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP (2020), Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP (2009), Srebrny Medal Gloria Artis (2015).

Wśród dzieł literatury polskiej przełożonych na język japoński przez Profesora są m.in. takie arcydzieła jak: Treny Jana Kochanowskiego, Ballady i romanse oraz Dziady wileńskieAdama Mickiewicza, Matka Joanna od Aniołów Jarosława Iwaszkiewicza, dramaty Stanisława Ignacego Witkiewicza, Iwona, księżniczka Burgunda Witolda Gombrowicza czy Lalka Bolesława Prusa, za przekład której w 2017 roku przyznano autorowi najważniejszą w Japonii Nagrodę Literacką Yomiuri. Pełna bibliografia przekładów prof. Tokimasy Sekiguchiego składa się z bez mała 50 pozycji.

Praca translatorska prof. Sekiguchiego została doceniona także Nagrodą Literacką za Przekłady Literatury Polskiej ZAiKS-u przyznaną w 2018 roku i Nagrodą Towarzystwa im. Fryderyka Chopina przyznaną w 2019 roku za wybitne osiągnięcia w promowaniu twórczości kompozytora (profesor wraz z zespołem przetłumaczył dwa tomy korespondencji Chopina, do tej pory ukazały się one jedynie w przekładzie na języki japoński).

Transatlantyk przyznano w tym roku po raz siedemnasty. Z uwagi na pandemię COVID-19 i związane z nią utrudnienia w podróżowaniu uroczyste wręczenie nagrody laureatowi odbędzie się w czasie gali, którą Instytut Książki zorganizuje w 2022 roku i podczas której poznamy przyszłorocznego laureata bądź laureatkę. Planowane jest wówczas także wręczenie nagrody ubiegłorocznej zdobywczyni nagrody, prof. Ewie Thompson.

***

Transatlantyk to przyznawana dorocznie nagroda Instytutu Książki dla wybitnego ambasadora literatury polskiej za granicą. Jej laureatem może zostać tłumacz, wydawca, krytyk bądź animator życia kulturalnego.

Po raz pierwszy nagrodę wręczono w 2005 roku podczas Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej – otrzymał ją wówczas Henryk Bereska, tłumacz takich gigantów naszej literatury jak: Jan Kochanowski, Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy Andrzejewski, Stanisław Wyspiański, Cyprian Kamil Norwid i Tadeusz Różewicz. Wartość nagrody wynosi 10.000 euro, laureat otrzymuje również pamiątkowy dyplom oraz statuetkę autorstwa Łukasza Kieferlinga.

Do tej pory tym prestiżowym wyróżnieniem uhonorowano tak wybitne osobistości jak Anders Bodegård, Albrecht Lempp, Ksenia Starosielska, Biserka Rajčić, Pietro Marchesani, Vlasta Dvořáčková, Yi Lijun, Karol Lesman, Bill Johnston, Laurence Dyèvre, Constantin Geambaşu, Lajos Pálfalvi, Antonia Lloyd-Jones, Hendrik Lindepuu i Ewa Thompson.

Zródło: Instytut Książki

________________________

 

9 lipca w wieku 74 lat zmarł w Krakowie Leonard Neuger – historyk literatury i tłumacz, profesor języka i literatury polskiej w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Sztokholmskiego, wybitny ambasador kultury polskiej w Szwecji i szwedzkiej w Polsce. W latach 1965–1971 ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym związał swą karierę naukową z Uniwersytetem Śląskim (1974–1982), na którym uzyskał doktorat w roku 1978, a po latach tytuł profesora honorowego. Był na tej uczelni jednym z założycieli Solidarności. Już jako student prowadził działalność opozycyjną, w czasie wydarzeń marcowych aresztowano go i uwięziono za próbę tworzenia niezależnej organizacji studenckiej. Więziony również po internowaniu w grudniu 1981 roku. Nie mając szans na powrót do pracy naukowej, w roku 1983 wyjechał do Szwecji, skąd powrócił przed sześcioma laty, by zamieszkać ponownie w rodzinnym Krakowie. Współpracował z czasopismami emigracyjnymi, Szwedzkim Radiem i BBC. Opublikował ponad 200 prac naukowych, krytycznych i eseistycznych. Tłumaczył na polski utwory Tomasa Tranströmera, Carla Michaela Bellmana, Erika Johana Stagneliusa, Rity Tornborg; Harry’ego Martinsona; Katariny Frostenson i innych. W jego dorobku znalazły się tomy Dosyć żartów (1993), Z perspektywy tłumacza. Szkice o literaturze szwedzkiej (1996), Pomysły do interpretacji. Studia i szkice o literaturze polskiej (1997), Ćwiczenia z wrażliwości. Duże i małe szkice literackie (2006), Zwierciadło. Andriej Tarkowski w rozmowie z Jerzym Illgiem i Leonardem Neugerem (2017), Wierutne bajki dla dorosłych dzieci (2018). Pisał między innymi w „Dekadzie Literackiej”, „Tekstach Drugich”, „Zeszytach Literackich”, „Signum” i „Lyrikvännen”. Laureat Svenska Akademiens Översättarpris (1989); Svensk-Polsk Samfundets Pris (1991); Författarfondens Premium (1992). Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (1993) i Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2004). Członek Związku Pisarzy Szwedzkich, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członek Towarzystwa Bellmanowskiego w Szwecji i Stowarzyszenia Slawistów Szwedzkich.

 

________________________

 

Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje to panoramiczny obraz literatury polskiej wszystkich epok: od średniowiecza po wiek XXI. Tworzy go ponad trzydzieści analiz wybranych utworów literackich napisanych przez ponad trzydziestu komparatystów, znawców literatury i kultury polskiej z całego świata: od Kanady, USA i Brazylii po Chiny i Japonię. Poszczególne studia stanowią zapis uważnej lektury dzieł, które weszły w obieg literatury światowej. Wybitni badacze o wielokulturowym i wielojęzycznym doświadczeniu korzystają przy tym z wielu idiomów nowoczesnej humanistyki: znajdziemy tu historycznoliterackie i filologiczne rewizje oraz polemiki, ekokrytyczne odczytania czy studia poświęcone intermedialnym mechanizmom recepcji. Szczególną uwagę poświęcono praktyce, teorii i historii translacji, a zamieszczony słownik w postaci ponad stu pięćdziesięciu kapsuł wyjaśnia najważniejsze konteksty interpretowanych utworów. Tom ten powstał w dwóch wersjach językowych, z myślą o studentach, badaczach i wielbicielach literatury polskiej i światowej.

 

Angielska wersja książki ukaże się w jednym z największych brytyjskich wydawnictw akademickich w roku 2021; powstaje też pilotażowa wersja strony internetowej poświęconej temu projektowi: shlp.pl

 

Uczestnicy projektu:

Emiliano Ranocchi (Udine), Andrea Ceccherelli (Bolonia), Charles Zaremba (Marsylia), Luigi Marinelli (Rzym), Bożena Shallcross (Chicago), Rolf Fieguth (Fryburg), François Rosset (Lozanna), Kris Van Heuckelom (Leuven), Brigita Speičytė (Wilno), Henryk Siewierski (Brasília), Michał Mrugalski (Berlin), Tokimasa Sekiguchi (Tokyo), Monika Woźniak (Rzym), Jens Herlth (Fryburg), Katia Vandenborre (Bruksela), Ariko Kato (Nagoya), Michał Paweł Markowski (Chicago), Ursula Phillips (Londyn), Stanley Bill (Cambridge), Bożena Karwowska (Vancouver), Maria Delaperrière (Paryż), Knut Andreas Grimstad (Oslo), Tomas Venclova (New Haven), Leonard Neuger (Sztokholm), Wiktor Jaźniewicz (Mińsk), Joanna Niżyńska (Bloomington), Tamara Trojanowska (Toronto), Giovanna Tomassucci (Piza), Irina Adelgejm (Moskwa), Wu Lan (Pekin), Clare Cavanagh (Evanston)

 

Opinie o książce:

Do tej pory nie mieliśmy w polskim literaturoznawstwie dzieła o takim charakterze i takiej wartości jak to opracowanie stworzone wspólnym wysiłkiem plejady znakomitych badaczek i badaczy, pracujących w różnych językach i różnych kulturach na czterech kontynentach.

z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Czermińskiej

Jeślibym sam miał zaproponować tytuł tego znakomitego tomu, zdecydowałbym się pewnie na Globalny kalejdoskop literatury polskiej czy taką oto formułę: Literatura polska – ulica szeroka jak świat. Tytuł nie ma jednak większego znaczenia. Ważne, że dzięki tej książce pojawia się przed nami wspaniały przemarsz polskich utworów literackich prezentowanych przez badaczy z różnych krajów i kultur, którzy za sprawą rozważań nad oddziaływaniem przekładu poruszają rozmaite intelektualne i emocjonalne struny.

z posłowia prof. Normana Daviesa

SPIS TREŚCI

___________________________

LIST PROFESOR MAGDALENY POPIEL, PREZESA MSSP

Kraków, 25.11.2020 r.

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Sprawa, o której chcę Państwa poinformować wydaje się odległa od ponurej rzeczywistości pandemii, w jakiej przyszło nam żyć, ale proszę ją potraktować jako namiastkę „normalności”, za którą wszyscy tęsknimy. Dotyczy ustalenia statusu prawnego struktur Stowarzyszenia podlegających określonym przepisom i regulacjom.

Ominęła nas okazja spotkania się w czerwcu we Wrocławiu na VII Światowym Kongresie Polonistów. Straciliśmy szansę nie tylko na naukowy i towarzyski kontakt, ale także na zorganizowanie Walnego Zebrania naszego Stowarzyszenia.  Planowaliśmy przeprowadzenie wówczas wyborów nowych władz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, których kadencja upływa w 2020 roku. Stan pandemii uniemożliwił zarówno udział w Kongresie, jak i przeprowadzenie wyborów.

Rozwiązanie tej kłopotliwej dla funkcjonowania Stowarzyszenia sytuacji przyniosła ustawa uchwalona w ramach jednej z „tarcz” w czasie pandemii. Nowelizacja ustawy Prawo o Stowarzyszeniach art. 10 ust. 1f , która weszła w życie w dniu 24 czerwca 2020 roku, brzmi:

Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Obecne władze Stowarzyszenia wybrane zostały w dniu 22 czerwca 2016 roku. Kadencja jednak, która zgodnie z § 18 statutu Stowarzyszenia trwa cztery lata, rozpoczęła się w chwili wygaśnięcia poprzedniej, czyli w lipcu 2016 roku. Wobec braku odwołania stanu epidemii powyższa nowelizacja znajduje zastosowanie do władz Stowarzyszenia wybranych w roku 2016, których kadencja ulega przedłużeniu z mocy ustawy i trwać będzie „do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”.

Zgodnie więc z obowiązującym prawem i stanem faktycznym, co potwierdzają prawnicy, z którymi się konsultowaliśmy, możemy przyjąć, że osoby powołane w 2016 roku do władz Stowarzyszenia, tzn. członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rady Programowej, wciąż pełnią funkcje, na które zostały wybrane.

Szanowni Państwo, ustalenie tymczasowego status quo w trybie funkcjonowania Stowarzyszenia jest wynikiem „sytuacji przejściowej” i pozostaje tylko sobie życzyć, aby jak najszybciej stała się przeszłością. W ciągu najbliższych miesięcy będziemy starali się zintensyfikować kontakty z Państwem on-line; będziemy wdzięczni za sugestie dotyczące możliwych form komunikowania się i współpracy. Wszystkim Państwu życzę sił, zdrowia i wytrwałości, w tych długodystansowych zmaganiach z koronawirusem.

Pozdrawiam serdecznie,

Prof. dr hab. Magdalena Popiel

Prezes MSSP

___________________________

NOWA PUBLIKACJA:

PRZEMYSŁAW GĘBAL, WŁADYSŁAW MIODUNKA

DYDAKTYKA I METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Książka stanowi wprowadzenie do dyscypliny określanej mianem glottodydaktyki polonistycznej w jej wymiarze teoretycznym oraz praktycznym. Ma charakter podręcznika akademickiego, przygotowanego częściowo w formie wykładu uniwersyteckiego oraz w formacie aktywności dydaktyczno-pedagogicznych i studiów przypadku do zrealizowania na zajęciach o charakterze seminaryjno-konwersatoryjnym.
Zawartość i format książki skorelowane są z wymaganiami sformułowanymi w obecnych i przygotowywanych standardach kształcenia nauczycieli oraz realizowanymi programami kształcenia glottodydaktyków polonistycznych w ramach studiów podyplomowych w różnych polskich ośrodkach akademickich. Pod względem treści obejmuje całościowy przegląd rozwoju glottodydaktyki polonistycznej oraz wskazuje kierunki rozwoju konkretnych kompetencji dydaktyczno-metodycznych w odniesieniu do nauczania podsystemów polszczyzny oraz rozwijania kompetencji językowych. Książka jest adresowana do studentów wszystkich ścieżek kształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego. Ważnym odbiorcą będą także czynni zawodowo nauczyciele i lektorzy języka polskiego jako obcego zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji. Częściowo seminaryjny charakter publikacji umożliwi jej wykorzystywanie także w ramach różnych form doskonalenia oferowanych czynnym zawodowo polonistom.

___________________________

ZMARŁ PROFESOR FRANCISZEK ZIEJKA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 lipca 2020 roku zmarł

prof. dr hab. Franciszek Ziejka

wybitny humanista, znawca literatury i kultury polskiej XIX i XX wieku, propagator jej znaczenia w Europie i w świecie,  człowiek wielkiego serca, wytrwałości i siły ducha.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999-2005), Prorektor (1993-1999), Dziekan Wydziału Filologicznego, Kierownik Katedry Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski.
Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa (1999-2005), Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2002-2005), Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (2005-2020), członek: Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów, Komitetu „Polska w Zjednoczonej Europie” przy Prezydium PAN, Wydziału I Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności oraz polskiego PEN Clubu.
Wielki organizator życia naukowego uhonorowany przez Uniwersytet Jagielloński: Złotym Medalem Plus Ratio Quam Vis (2005), Medalem Merentibus (2009), tytułem Profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012), Laurem Jagiellońskim (2020).

Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2019), odznaczeniami nadanymi przez rządy:
Francji (Kawaler Legii Honorowej 2006), Brazylii, Portugalii, Niemiec,
Austrii i Japonii.
Doktor honoris causa: Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie (ówczesnej Akademii Pedagogicznej w Krakowie) (2003), Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (2003), Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ówczesnej Akademii Świętokrzyskiej) (2004), Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej) (2005), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2005).
Honorowy obywatel Radłowa,  Tarnowa i Sanoka.
Laureat wielu nagród i wyróżnień, m. in. Ministra Edukacji Narodowej, Miasta Krakowa, Krakowianina Roku, Małopolanina Roku.

Urodzony 3 października 1940 w Radłowie w ziemi tarnowskiej
upamiętnił w swojej twórczości wielowiekowe dziedzictwo chłopów polskich. Gorąco przywiązany do Krakowa, poświęcił mu znaczną część swojego dorobku naukowego. Był autorem wielu ważnych monografii historycznoliterackich
i studiów naukowych, a także pisanych z pasją książek przybliżających literaturę i kulturę szerokim kręgom odbiorców.
Od początku istnienia opiekun naukowy miesięcznika UJ „Alma Mater”.

W osobie Zmarłego Uniwersytet Jagielloński traci nie tylko wybitnego uczonego, ale także doskonałego organizatora, który przeprowadził Uniwersytet w XXI wiek, realizując program budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, traci najlepszego orędownika  naszej Almae Matris, który pracował dla niej z poświęceniem i miłością.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 24 lipca 2020 roku o godz.10.00 w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Odprowadzenie zmarłego od bramy Cmentarza Salwatorskiego na miejsce wiecznego spoczynku odbędzie się o godz.12.00.

Rektor, Senat, Dziekan i Rada Wydziału Polonistyki
oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zródło: www.polonistyka.uj.edu.pl

___________________________

JUBILEUSZ RZYMSKIEJ POLONISTYKI

W dniach 12–14 grudnia na Uniwersytecie „Sapienza” w Rzymie odbyła się Konferencja Il sapere e l’amicizia: 90anni di studi polacchi alla „Sapienza”, zorganizowana z okazji 90 rocznicy powstania Katedry Literatury Polskiej. Działalność Katedry zainicjował  w 1929 roku prof. Giovanni Maver, przez długie lata kierował nią prof. Sante Gracciotti,  a   od 25 lat funkcję ich następcy pełni prof. Luigi Marinelli.

 Patronami uroczystości byli m.in. Instytut Polski w Rzymie, Stowarzyszenie Polonistów Włoskich (AIP) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych (MSSP). Prof. Magdalena Popiel w imieniu Stowarzyszenia oraz Wydziału Polonistyki  UJ  przekazała  gratulacje na ręce prof. Marinellego  oraz wygłosiła referat Mapa polonistyki światowej.

____________________________

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, Międzynarodowe Centrum Kultury, Wydział Polonistyki UJ, Centrum Badań Przekładoznawczych UJ, Centrum Studiów Humanistycznych UJ zapraszają na spotkanie z wybitnym tłumaczem literatury polskiej, autorem przekładu Lalki Bolesława Prusa na język japoński – prof. Tokimasą Sekiguchim z Tokyo University of Foreign Studies (TUFS). 

2019-11-05, godz. 18:00, MCK, Rynek Główny 25

Najsłynniejszą polską powieść przełożono na co najmniej 25 języków, ostatnio na holenderski, koreański, wietnamski, esperanto i wreszcie japoński. Czy są jeszcze szanse, by stała się częścią literatury światowej, tak jak Quo vadis Henryka Sienkiewicza? Co stoi na przeszkodzie i czy nie jest już na to za późno?

Esejach nie całkiem polskich prof. Sekiguchi pisał: „[…] poezja Wisławy Szymborskiej jest zadziwiająco otwarta. Mogę tak powiedzieć, bowiem otwartość to punkt widzenia z zewnątrz” (Kraków 2016, s. 24). Czy rzeczywiście dopiero z zewnątrz widać wyraźniej, co z literatury i kultury polskiej może stać się częścią światowego obiegu? Na jakie trudności natrafił tłumacz literatury polskiej na język japoński przy pracy nad dziełami Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Czesława Miłosza czy Stanisława Lema?

Działalność prof. Tokimasy Sekiguchiego miała fundamentalny wpływ na krzewienie wiedzy o polskiej kulturze w Japonii w ostatnich kilku dekadach. Przetłumaczył na język japoński wiele spośród ważnych dla polskiej literatury utworów i przybliżył japońskim czytelnikom najważniejszych polskich autorów. Odegrał także ważną rolę edukacyjną i popularyzatorską. Dzięki jego pracy przy TUFS działa silny ośrodek studiów nad polskim językiem, literaturą i kulturą. Sam profesor Tokimasa Sekiguchi doczekał się kontynuatorów swoich prac i badań, którzy odgrywać mogą ważną rolę w rozwijaniu relacji polsko-japońskich w przyszłości. Aktywnie wspierał studia poświęcone Japonii i japońskiej kulturze, które prowadzone są w Polsce, współpracował z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, MCK oraz z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie. Do 2016 roku profesor Tokimasa Sekuguchi koordynował po stronie japońskiej realizację prowadzonych przez TUFS i MCK seminariów dla japońskich badaczy historii i kultury Europy Środkowej.

Tokimasa Sekiguchi (1951) – japoński polonista, tłumacz literatury, eseista, wykładowca kultury polskiej na Tokyo University of Foreign Studies, współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego „Bristol” oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych. Za swoją działalność translatorską otrzymał liczne odznaczenia m.in. „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (1998), Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP (2008) oraz Srebrnym Medal „Gloria Artis” (2015). Za swoją pracę tłumaczeniową był wielokrotnie nagradzany m.in.: japońską nagrodą literacką The Best Translation Award (2017) za przekład Lalki Bolesława Prusa, Nagrodą Stowarzyszenia Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych ZAiKS (2019) za przekłady literatury polskiej na język japoński czy Nagrodą Towarzystwa im. Fryderyka Chopina (2019) za wybitne osiągnięcia w promowaniu osoby i twórczości kompozytora. Z polskiego na japoński przetłumaczył m.in. następujące książki: Przyczynek do biografiiJana Kotta (Tokio 1994), Matka Joanna od Aniołów Jarosława Iwaszkiewicza (Tokio 1997), Historia literatury polskiej Czesława Miłosza (Tokio 2006; współautorstwo: Tatsuya Moriyasu), Treny Jana Kochanowskiego (Tokio 2013), Ballady i romanse Adama Mickiewicza (Tokio 2014), Iwona, księżniczka Burgunda Witolda Gombrowicza (Tokio 2015), W małym dworku, Kurka wodna, Wariat i zakonnica, Matka Stanisława Ignacego Witkiewicza (Tokio 2015), Lalka Bolesława Prusa (Tokio 2017), Szpital Przemienienia, Prowokacja Stanisława Lema (Tokio 2017), Dziady wileńskie Adam Mickiewicz (Tokio 2018) i in… Jest autorem publikacji: Mały słownik polsko-japoński Hakusuisha (Tokio 1981), Polska i jej Obcy (w jęz. japońskim, Tokio 2014), Eseje nie całkiem polskie (w jęz. polskim, Kraków 2016).

________________________________

DWA TOMY DZIEJÓW LITERATURY NIDERLANDZKIEJ

„Widzę rzeki szerokie… Z dziejów dawnej literatury niderlandzkiej (t. 1, ss. 668) oraz „Widzę rzeki szerokie… Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku (t. 2, ss. 659) pod redakcją Jerzego Kocha oraz Piotra Oczki to nowatorska próba przedstawienia procesów historycznoliterackich w Niderlandach w formie akademickich esejów, napisanych przez dziesięcioro autorów z trzech ośrodków uniwersyteckich. Poliperspektywiczne kompendium naświetla z różnych, niekiedy zaskakujących punktów widzenia zjawiska charakterystyczne dla kultury literackiej tzw. Niskich Krajów, zarówno te znane, jak i zapoznane.

W tomie pierwszym znajduje się obszerny wstęp pozycjonujący publikację wśród innych syntez historycznoliterackich, a tom drugi zawiera aktualną bibliografię przekładów z literatury niderlandzkiej na język polski. Każdy rozdział opatrzony jest bibliografią, a każdy tom zawiera indeks osób, spis ilustracji oraz biogramy autorów kompendium. Rozdziały o różnych aspektach historii piśmiennictwa Niderlandów napisali: Andrzej Borowski (UJ), Małgorzata Dowlaszewicz (UWr), Małgorzata Łyczykowska (UAM), Jerzy Koch (UAM), Piotr Oczko (UJ), Przemysław A. Paluszek (UAM), Rafał Szmytka (UJ), Jan Urbaniak (UWr), Michał Wenderski (UAM) oraz Paweł Zajas (UAM).

________________________________

WYBÓR FINALISTÓW NAGRODY IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

Jury Nagrody im. Jana Kochanowskiego podjęło decyzję o wyborze sześciu finalistów spośród książek zgłoszonych do Nagrody w roku 2017 i 2018. O tytuł laureata ubiegać się będą następujące prace:

 • Alessandro Amenta, Le parole et il silenzio. La poesia di Zuzanna Gińczanka e Krystyna Krahelska, Rzym, Aracne editrice, 2016.
 • Sante Graciotti, Braterstwo myśli uczuć. Italia, Polska, Słowiańszczyzna w kręgu kultury europejskiej XV-XVIII wieku, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2016.
 • Dimitrina Hamze, Język komizmu. Na podstawie twórczości polskiego pisarza nowatora Witolda Gombrowicza, Sofia: Avliga, 2016 (w języku bułgarskim).
 • Joanna Kot, Complicating the Female Subject: Gender, National Myths, and Genre in Polish Women’s Inter-War Drama, Boston: Academic Studies Press, 2016.
 • Katia Vandenborre, Le Conte dans la littérature polonaise du XXe siècle, Paris: Garnier, 2017.
 • Li Yinan, Literatura polska w Chinach, Katowice: Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2017.

Jury obradowało w składzie:

Prof. Ryszard Nycz (przewodniczący)

Prof. Anna Czabanowska-Wróbel

Prof. Małgorzata Czermińska

Prof. Adam Dziadek

Prof. Renata Przybylska

________________________________

Jedną z przyznanych w tym roku Nagród ZAiKS-u otrzymał w kategorii przekładu literackiego japoński polonista prof. Tokimasa Sekiguchi. Statuetkę i dyplom odebrał 15 maja w siedzibie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

W niewielkiej, specjalnie zorganizowanej uroczystości wzięło udział grono przedstawicieli ZAiKS-u oraz przyjaciół laureata. Nagrodę wręczał prezes Janusz Fogler, nieformalne laudatio wygłosiła Małgorzata Semil-Jakubowicz, przewodnicząca Sekcji Autorów Dzieł Dramatycznych: „Przekłada pan różne gatunki literatury, ale naszą nagrodą podkreślamy pana dorobek jako tłumacza dramatu”. Informacja o przyznaniu mu tego wyróżnienia była zaskoczeniem, przyznał laureat, żartem dodając, że w Japonii nominowani do nagród są wpierw pytani, czy zechcą je przyjąć. „Tym razem była to bardzo miła niespodzianka”.

Mówiąc o swoim kraju, japoński gość obalił parę mitów, pokutujących głównie dzięki filmowym wyobrażeniom Japonii: „Jesteśmy społeczeństwem przywiązanym do tradycji, przedmiotu, bezpośredniego kontaktu. Wielu ludzi okazuje niechęć digitalizacji życia, cyfryzacji. Japończycy są zachowawczy, konserwatywni – może dlatego nasze banknoty i monety, nawet te sprzed kilkudziesięciu lat, nadal są ważne. Pozwalamy się doganiać innym krajom, także gospodarczo. Młodzi Japończycy będą uciekać z wysp”, przewidywał.

Najnowsze dokonanie translatorskie prof. Sekiguchiego, Wariat i zakonnica Stanisława I. Witkiewicza, ukazać się ma w sierpniu. Szykowany jest spektakl w wykonaniu japońskiego zespołu.

Materiały Zaiksu, więcej: https://www.zaiks.org.pl/1678,196,tokimasa-san_odbiera_nagrode

________________________________

VII Światowy Kongres Polonistów

Wrocław, 25-27 czerwca 2020 roku

POLONISTYKA ŚWIATOWA – ARCHIWA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Z przyjemnością informujemy, że po spotkaniach w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Opolu i Katowicach organizatorem kolejnego VII Światowego Kongresu Polonistów w roku 2020 będzie Uniwersytet Wrocławski.

Serdecznie zapraszamy polonistów ze wszystkich kontynentów do udziału w tym ważnym wydarzeniu. W czasie Kongresu planujemy nie tylko bardzo istotną część strictenaukową, ale również spotkania z pisarzami, warsztaty tematyczne, prezentacje ważnych publikacji polonistycznych oraz wydarzenia kulturalne.

POLONISTYKA ŚWIATOWA – ARCHIWA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Tematyka planowanego Kongresu dotyczy szeroko pojętych zagadnień związanych z wykorzystaniem różnego rodzaju archiwów do prac badawczych; do wspomnianych źródeł włączamy również  współczesne archiwa cyfrowe. Ze względu na wagę wielojęzyczności oraz migracji także i tę problematykę uznajemy za istotną i pragniemy, by zagadnienia z nią związane stały się przedmiotem rozważań w czasie VII Kongresu. Niezwykle ważna dla polonistów jest również znajomość literatury i kultury polskiej, często związana z przekładami na języki obce.

Proponujemy, by wystąpienia VII Kongresu dotyczyły następujących zagadnień:

 1. Archiwalia literackie i językowe jako dziedzictwo kulturowe; zasoby internetowe/cyfrowe jako źródło materiałów badawczych (np. tekstów mówionych i pisanych). W szczególności archiwalne oraz współczesne zasoby źródłowe i zbiory biblioteczne w badaniach polonistycznych: analiza stanu zasobów, dawne i współczesne sposoby ich opracowania i wykorzystania w badaniach naukowych i pracach edytorskich, stan digitalizacji i udostępniania cyfrowego. Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego.
 2. Współczesna polonistyka a kultura pamięci. Polonicarozproszone po świecie – ich opis i charakterystyka jako źródeł wiedzy o kulturze polskiej. Archiwa tajne, odtajnione, prywatne i zaginione, utracone oraz niedostępne.
 3. Historia ośrodków polonistycznych na świecie – ich twórcy, kierunki i szkoły badawcze. Dydaktyka języka polskiego jako obcego; studenci polonistyk i lektoratów języka polskiego.
 4. Polszczyzna w sytuacji dwu- i wielojęzyczności; język polski pokoleń migrantów; utrata i odzyskiwanie języka polskiego w warunkach migracji.
 5. Promocja i popularyzacja języka polskiego i kultury polskiej; przekład i mechanizmy recepcji.

Organizatorzy:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Wrocławski

Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Więcej: http://kongrespolonistow2020.uni.wroc.pl

_____________________________________

W dniu 19 lutego 2019 w Wilnie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Algisa Kalėdy za rok 2018 prof. Tadeuszowi Bujnickiemu, uhonorowanemu za szczególny wkład w badania polsko-litewskich związków literackich i kulturowych. Nagroda im. Algisa Kaledy, ustanowiona przez Litewski Instytut Literatury i Folkloru, przyznawana jest co roku w dziedzinie nauk humanistycznych za prace poświęcone dziedzictwu literatury litewskiej, polsko-litewskim związkom literackimi i studiom porównawczym w tym zakresie. Nagrodę prof. T. Bujnickiemu wręczał minister kultury Republiki Litewskiej, dr Mindaugas Kvietkauskas, który w laudacji podkreślił głębokie i wielorakie – także osobiste – związki Laureata z kulturą Litwy. Przypomnijmy, że pierwszą laureatką tej nagrody została w ub. roku dr Beata Kalęba, również pracownik naukowy naszego Wydziału. W dniu 22 lutego 2019 na wileńskich Międzynarodowych Targach Książki odbyła się również promocja pierwszej litewskojęzycznej książki prof. Tadeusza Bujnickiego pt. Apie literatūrinę „Žagarų” grupę ir ne tik [O literackiej grupie Żagary i nie tylko], a rozmowę z gościem poprowadziła pani dyrektor Litewskiego Instytutu Literatury i Folkloru, prof. dr Aušra Martišiūtė-Linartienė, w towarzystwie tłumaczek: dr Vaivy Narušienė i Danuty Balašaitienė. Należy dodać, iż w spotkanie prof. T. Bujnickiego z publicznością było jednym z najmocniejszych polskich akcentów na wileńskich targach.

________________________________________

Stowarzyszenie Polonistów Włoskich (AIP) wyraża głęboki żal i smutek z powodu śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, potępia atmosferę nienawiści i przemocy i zdecydowanie opowiada się za Europą pokoju i solidarności.

Stowarzyszenie Polonistów Włoskich (AIP)

________________________________________

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych
zaprasza na spotkanie poświęcone
książce
Being Poland. A New History of Polish Literature and Culture since 1918
(University of Toronto Press, 2018)

pod redakcją Tamary Trojanowskiej, Joanny Niżyńskiej, Przemysława Czaplińskiego, przy udziale Agnieszki Polakowskiej

wtorek, 20 listopada, godz. 18.00
Wydział Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Gołębia 16, sala 42

_________________________________________

W dniach 20–21 listopada 2018 roku odbędzie się w Warszawie – w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 144 (im. Adama Mickiewicza) – konferencja Polonistyki w Europie Środkowo-Wschodniej – teraźniejszość i perspektywy rozwoju. Organizatorami są: Komitet Nauk o Literaturze PAN (KNoL), Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych (MSSP) oraz Polska Akademia Nauk (PAN), Instytut Badań Literackich PAN (IBL PAN), Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku (WF UwB) i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW).

Program – układ.10.11.2018

_________________________________________

Taśmę drukarską opuszczają kolejne książki, będące pokłosiem VI Światowego Kongresu Polonistów. Teksty zostały pomieszczone na 2600 stronach w 6 tomach. Publikacja zawiera artykuły najwybitniejszych polonistów polskich i zagranicznych – stanowią one fascynującą lekturę dla każdego humanisty, badacza, naukowca, nauczyciela. Wszystkie tomy  zamieszczone zostały w wolnym dostępie na stronie Kongresu: http://www.kongrespolonistow2016.us.edu.pl

_________________________________________

Profesor Tokimasa Sekiguchi  laureatem prestiżowej Nagrody Literackiej Yomiuri

W  dniu 1 lutego 2018 r. ogłoszono laureatów prestiżowej  japońskiej Nagrody Literackiej Yomiuri.
W tegorocznej, 69. edycji, wybranych zostało pięciu laureatów, w kategorii „tłumaczenia” nagrodę otrzymał wybitny japoński polonista prof. Tokimasa Sekiguchi za przekład na język japoński powieści „Lalka” Bolesława Prusa.
Japońskie wydanie „Lalki”  ukazało się w dniu 30 listopada 2017 r. nakładem wydawnictwa Michitani w serii wydawniczej „Klasyka literatury polskiej w języku japońskim”.
Jest to kolejna pozycja w ramach „Biblioteki kultury polskiej w języku japońskim”, przygotowanej przez NPO Forum Polska, pod patronatem i przy wsparciu Instytutu Polskiego w Tokio.
Dotychczas „Lalka” została przetłumaczona na trzy języki azjatyckie: koreański, chiński i wietnamski.
Nagroda Literacka Yomiuri jest prestiżową nagrodą przyznawaną od 1948 roku przez gazetę Yomiuri Shimbun. Od początku istnienia nagrodę tę otrzymało ponad 300 autorów, wśród których znaleźli się m.in. Kobo Abe, Haruki Murakami i Yukio Mishima.

(na podstawie informacji Instytutu Polskiego w Tokio)

___________________________________________

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE  O NAGRODĘ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

Szanowni Państwo,

Inaugurujemy kolejną edycję Konkursu o Nagrodę im. Jana Kochanowskiego. Sądzimy, że warto kontynuować tradycję tego Konkursu jako formy promowania dorobku naukowego polonistów pracujących poza Polską. Bardzo zachęcamy do udziału i propagowania Konkursu w kręgach akademickich i wydawniczych.

Prosimy o zgłaszanie publikacji o charakterze monograficznym, które zostały wydrukowane w 2018 roku. W kolejnych latach Jury będzie wyłaniało finalistów, a spośród nich w 2020 roku – Laureata. To jemu na VII Światowym Kongresie Polonistów, który odbędzie się na Uniwersytecie Wrocławskim, zostanie uroczyście wręczona Nagroda im. Jana Kochanowskiego

Regulamin Konkursu

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: msspkontakt@gmail.com

Termin zgłoszenia publikacji upływa 30 września 2019 roku.

___________________________________________

PROJEKTY KOMPARATYSTYKI – seria wydawnicza prezentująca najnowsze tendencje w badaniach porównawczych i nowoczesne nurty komparatystyki. Gromadzi monografie autorskie i zbiorowe poświęcone komparatystycznym ujęciom zagadnień literackich, zjawisk intermedialnych, relacji międzykulturowych, pomyślane jako całościowe opracowanie danego zagadnienia. Jest rezultatem rosnącego zainteresowania refleksją komparatystyczną w wielokulturowej i wielomedialnej rzeczywistości, a zarazem traktowania (po)nowoczesnej komparatystyki jako ważnej dziedziny badań literaturoznawczych i kulturoznawczych we współczesnej humanistyce. Seria wydawnicza powstała z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej. 

Wydane tomy:

 1. Marta Skwara, Polskie serie recepcyjne wierszy Walta Whitmana. Monografia wraz z antologią przekładów, Kraków 2014.
 2. Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Kraków 2015.
 3. Transpozycje. Muzyka w nowoczesnej literaturze europejskiej, red. A. Hejmej, T. Górny, Kraków 2016.
 4. Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. II, red. M. Kuziak, B. Maciejewski, Kraków 2016.
 5. Łukasz Kołoczek, Być, czyli mieć. Próba transpozycji projektu „Przyczynków do filozofii” Martina Heideggera, Kraków 2016.
 6. Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. E. Szczęsna, P. Kubiński, M. Leszczyński 2017.
 7.  

Autorów zainteresowanych publikacją książki w TAiWPN Universitas w ramach serii Projekty Komparatystyki prosimy o przesłanie materiałów w wersji elektronicznej na adres kierownika redakcji Universitas, Jana Sadkiewicza (e-mail: janek@universitas.com.pl).

http://universitas.com.pl/aktualnosci/1189

___________________________________________

Profesor Rolf Fieguth doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesor Rolf Fieguth, w poniedziałek 23 października, został uroczyście przyjęty do społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesorowi – wybitnemu zachodnioeuropejskiemu slawiście i poloniście, uznanemu badaczowi i znawcy literatury polskiej został nadany tytuł Doktora Honoris Causa. Prof. Rolf Fieguth  wiele  lat pracy naukowej poświęcił badaniom nad literaturą polską, rozsławiając w świecie dokonania romantycznych wieszczów – wśród nich Adama Mickiewicza, patrona UAM.

Prof. Rolf Fieguth urodził się w 1941 roku w Berlinie. Jest uczonym wyspecjalizowanym w zakresie polonistyki, ale sprawnie porusza się w wielu filologiach narodowych i licznych dyscyplinach dodatkowych. Tytuł doktora otrzymał za rozprawę poświęconą „Dziadom wileńsko-kowieńskim” Adama Mickiewicza, po czym pracował przez kilkanaście lat na prestiżowym Uniwersytecie w Konstancji. W roku 1983 jako profesor zwyczajny związał się na wiele lat z Uniwersytetem w szwajcarskim Fryburgu, gdzie na niemiecko-francuskim pograniczu językowym stworzył sławny na całym świecie ośrodek badań slawistycznych, w tym przede wszystkim polonistycznych. We Fryburgu organizował konferencje, wydawał zbiorowe prace polonistyczne, kształcił wychowanków, którzy stawali się ambasadorami polskiej literatury i kultury na wielu kontynentach.

W swojej ojczyźnie znany jest powszechnie jako wybitny tłumacz kanonu literatury polskiej i jej świetny edytor. Należał do zespołu, który opracował trzynastotomowe wydanie pism Witolda Gombrowicza, gdzie dokonał m.in. kongenialnego przekładu powieści „Trans-Atlantyk”, uznawanej wcześniej za nieprzekładalną z powodu obecnej w niej stylizacji na pamiętniki sarmackie. Przekładał także liryki Cypriana Kamila Norwida, stawiające podobne wymagania tłumaczowi. Czytelniczki i czytelnicy niemieccy mogli dzięki niemu ponadto poznawać dzieła Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Wacława Berenta, Bolesława Leśmiana i wielu innych, których wydania opatrywał starannymi komentarzami i kompetentnymi przedmowami.

Ogłosił drukiem niemal 200 artykułów naukowych, w tym wiele w języku polskim, część po rosyjsku, włosku i w innych językach. Pięć książek Fiegutha zostało wydanych także po polsku, a ich serię rozpoczęła „Poezja w fazie krytycznej” (2000), gdzie w przekrojowy  sposób ukazał naszą literaturę okresu kilkuset lat.

___________________________________________

Profesor Maria Delaperrière doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego

12 maja 2017 roku, podczas 653. rocznicy powołania Akademii Krakowskiej, Profesor Maria Delaperrière odebrała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uhonorował Profesor Marię Delaperrière za wybitne zasługi dla propagowania rozwoju polonistyki we Francji oraz za znakomite osiągnięcia w dziedzinie wiedzy o literaturze polskiej i europejskiej.

Profesor Delaperrière jest jednym z najwybitniejszych autorytetów literaturoznawstwa porównawczego. Od czterdziestu lat wykłada historię literatury i kultury w paryskim Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), jest również znawczynią literatury słowiańskiej i środkowoeuropejskiej. To właśnie podejście porównawcze – umiejscowienie literatury i kultury polskiej w perspektywie europejskiej sprawiło, że Profesor Delaperrière z  tak wielkim pożytkiem dla Polski promuje polską literaturę wśród francuskich studentów, dostarczając narzędzi, pozwalających przekroczyć dystans czasów i historycznych doświadczeń.

– Chcąc przełamać tę nieufność do polskiej przeszłości, stosowałam czasem metodę porównawczą, zderzając Słowackiego z Mussetem, Mickiewicza z Wiktorem Hugo, Norwida z Baudelaire’em. We Francji uświadomiłam sobie w pełni, jak bardzo literatura polska jest związana z historią. Ta historyczna aura, mniej lub bardziej dotykalna, nadaje polskiemu dziełu literackiemu dodatkową wartość. Jest ważnym elementem poznania specyfiki polskiej kultury – mówiła Profesor Delaperrière w wywiadzie dla miesięcznika „Alma Mater”.

Profesor Andrzej Borowski w wygłoszonej 12 maja laudacji podkreślił, że Uniwersytet Jagielloński wyróżnił swoją absolwentkę, która w 1963 roku ukończyła studia polonistyczne w rodzinnym Krakowie.

Dziękując za wyróżnienie, Profesor Delaperrière mówiła, że to właśnie krakowska Alma Mater i jej profesorowie sprawili, że polonistyka zawsze pozostała dla niej „królową nauk”. W swoim podziękowaniu Profesor Delaperrière zwróciła także uwagę, że dzisiejsza rola literatury, już nie „królowej nauk”, lecz użytecznej pośredniczki między różnymi dyscyplinami, pozostaje jeszcze donioślejsza, bo jej zadaniem jest teraz ożywianie komunikacji.

___________________________________________

Nagrodę im. Jana Kochanowskiego  za książkę Jan Kochanowski i renesans europejski.Osiem studiów (w przekładzie K. Wierzbickiej-Trwogi, Warszawa, Neriton 2012) otrzymał profesor Jörg Schulte .

Nagroda im. Jana Kochanowskiego przyznawana jest przez MSSP za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie polonistyki, w szczególności za prace dotyczące historii literatury polskiej, krytyki literackiej i teorii literatury, teatrologii i filmoznawstwa, kulturoznawstwa, gender studies, językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki oraz translatologii.

Nagrodę ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył Laureatowi przewodniczący Jury prof. Ryszard Nycz podczas inauguracji VI Światowego Kongresu Polonistów.

___________________________________________

Finalistami pierwszej edycji Nagrody im. Jana Kochanowskiego zostały następujące książki:

 • Bożena Karwowska, Druga płeć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych pisarek polskich, Kraków: Universitas 2013.
 • Joanna Niżyńska, The Kingdom of Insignificance. Miron Białoszewski and the Quotidian, the Queer, and the Traumatic, Evanston: Northwestern University Press 2013.
 • Lorenzo Constantino, Neccesità e poetica. Profilo della traduttologia polacca contemporanea, Roma: Lithos, 2012.
 • Pierre Piotr Bilos, Exil et modernité. Vers une littérature à l’échelle du monde: Gombrowicz, Herling, Milosz, Paris: Garnier, 2012.
 • Jörg Schulte, Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów, przeł. K. Wierzbicka-Trwoga, Warszawa: Neriton 2012. LAUREAT
 • Laura Quercioli Mincer, La prigione era la mia casa. Carcere e istituzioni totali nella letteratura polacca, Rzym: Aracne, 2014.
 • Margreta Grigorova, Ochite na Slovoto. Polonistichni studii, Wielkie Tyrnowo: Faber, 2014.

___________________________________________

    

W dniach 22 – 25 czerwca 2016 roku odbył się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Światowy Kongres Polonistów: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, połączony z nadaniem tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Marii Delaperrière (INALCO, Paryż). W czasie Kongresu Prezes MSSP, prof. dr hab. Magdalena Popiel oraz prof. dr hab. Ryszard Nycz (Przewodniczący Jury obradującego w składzie: prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, prof. dr hab. Renata Przybylska, prof. dr hab. Andrzej Borowski, prof. dr hab. Adam Dziadek, Sekretarz) wręczyli Nagrodę im. Jana Kochanowskiego Prof. Jörgowi Schulte za książkę Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów, przeł. K. Wierzbicka-Trwoga, Warszawa: Neriton 2012. W czterodniowych obradach, podzielonych na cześć plenarną oraz liczne panele i sekcje, wzięło udział ponad trzystu polonistów krajowych i zagranicznych, w tym liczne grono pracowników Wydziału Polonistyki UJ. Więcej informacji na temat Kongresu znajduje się na stronie: http://www.kongrespolonistow2016.us.edu.pl/index.php .

Organizatorzy Kongresu:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach:
Instytut Nauk o Literaturze Polskiej
Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich
Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
Katedra Literatury Porównawczej
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

Współorganizatorzy:

Komitet Nauk o Literaturze PAN
Komitet Językoznawstwa PAN
Komitet Nauk o Kulturze PAN

___________________________________________

PROFESOR LUIGI MARINELLI DOKTOREM HONORIS CAUSA
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

6 czerwca 2015 roku najwybitniejszy żyjący włoski polonista, slawista, krytyk i tłumacz Profesor Luigi Marinelli odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uhonorował Profesora Luigiego Marinellego za zasługi w propagowaniu polskiej literatury i kultury poza granicami Polski, popularyzowanie, poprzez przekłady i edycje, polskiej literatury i teatru we Włoszech i w Europie, za kształtowanie nowoczesnej formuły studiów polonistycznych w świecie. Władze najstarszej polskiej uczelni doceniły również jego wieloletnią, owocną pracę naukową i dydaktyczną na rzecz zapewnienia polskiej literaturze trwałego miejsca w kulturze Włoch i Europy oraz wielki i cenny wkład w rozwijanie obustronnych więzi kulturalnych Włoch i Polski.

Podczas uroczystości, która odbyła się 16 czerwca w auli Collegium Maius, laudację na cześć włoskiego uczonego wygłosiła prof. dr hab. Magdalena Popiel z Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ. Przedstawiła w niej sylwetkę, przebieg kariery i wyjątkowe zasługi Luigiego Marinellego w dziedzinie filologii, historii literatury i komparatystyki. Zaznaczyła, że trzy obszary, jak polityka, sztuka i nauka, skłoniły rodowitego Włocha, niemającego polskich korzeni, do zainteresowania się naszą kulturą.

– Pierwsze zetknięcie Luigiego Marinellego z Polską przypada na koniec lat 70. Pobyty w Warszawie na kursach językowych i stypendiach naukowych pozwoliły mu na konfrontację wyobrażeń na temat  komunizmu, jakie dominowały we włoskich, lewicowych środowiskach intelektualnych, z polską rzeczywistością. Poznanie codziennej egzystencji społeczeństwa w systemie totalitarnym było dla niego, jak twierdzi, wyjątkową lekcją – powiedziała prof. Magdalena Popiel.

Drugi impuls pochodził z artystycznego źródła. W 1978 roku na Światowym Festiwalu Teatralnym we Florencji spektakl Umarła klasa wystawił Tadeusz Kantor. Najważniejszy był jednak impuls naukowy.

– Jak to często bywa, łączy się on ze znalezieniem mistrza. Luigi Marinelli rozpoczął studia rusycystyczne na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Florenckiego, gdzie profesor Anton Mario Raffo skutecznie zachęcił go do poświęcenia się literaturze polskiej – dodała.

Prof. Magdalena Popiel w dalszej części laudacji wspomniała również o karierze naukowej Luigiego Marinellego w kolejnych latach. Ponad sto rozpraw w różnych językach na tematy polonistyczne i komparatystyczne oraz tłumaczenia literatury polskiej od średniowiecza po współczesność przyniosły światowej polonistyce obfity owoc.

– Pozycja polonisty pracującego poza granicami Polski jest zawsze obarczona przywilejem, ale i trudem kulturowych mediacji. Rola egzegety tekstów polskiej kultury pisanych przez naszą współczesną codzienność wymaga nie lada umiejętności i klasy – mówiła prof. M. Popiel.

Odbierając godność Profesor Marinelli nawiązał m.in. do czasów studenckich, gdy   był zmuszony podróżować do Polski koleją, ponieważ bał się latać samolotami. Niosło to za sobą wiele problemów i komplikacji. Przejazd pociągiem z Florencji do Warszawy trwał dobę.

– Pamiętam częste kontrole i rewizje, niezbyt przyjemne twarze milicjantów i celników. Dziś, kiedy nasza erasmusowska młodzież może bez problemów przekraczać granice państw, choć jeszcze nie wszystkie, odkrywając w sposób naturalny i bez przeszkód rodzinny charakter naszej wspólnej Europy, o którym mówił Czesław Miłosz w 1958 roku, tym bardziej wracamy w myślach z szacunkiem do tych nielicznych, którzy z jednej i z drugiej strony przepowiadali obalenie granic i swobodną wymianę, najpierw myśli a potem towarów, w ramach tej naszej jedynej i prawdziwie rodzinnej ojczyzny – mówił uhonorowany.

Profesor Luigi Marinelli wspomniał też o momencie, gdy w wieku 20 lat zdecydował o poświęceniu się studiom polonistycznym. Jak mówił, wyruszył w żeglugę na nieznane wody w poszukiwaniu własnej przestrzeni wolności.

– Całe moje życie zawodowe związane jest z fascynacją nad przekraczaniem granic. Dla filologa zagranicznego dialektyka między swoim a obcym zostaje w pełni przyswojona. Jego tożsamość badawcza znajduje się dokładnie z jednej i drugiej strony polonistycznego piecyka. W pewnym momencie ta granica zanika. W ostatecznym rozrachunku dialektyka między tak zwaną polonistyką krajową a polonistyką zagraniczną jest zwykłą dialektyką między częściami tej samej figury retorycznej zbudowanej z dwóch członów pogranicznych – kontynuował włoski naukowiec.

Po zakończeniu uroczystości goście przenieśli się do Stuby Communis, by tam indywidualnie złożyć Luigiemu Marinellemu gratulacje i życzenia dalszych sukcesów naukowych.

Relacja z uroczystości
Laudacja prof. dr hab. Magdaleny Popiel

Żródło: materiały UJ

___________________________________________

MEDAL GLORIA ARTIS PROFESORA TOKIMASY SEKIGUCHI

Wybitny tłumacz i znawca literatury polskiej Japończyk prof. Tokimasa Sekiguchi odebrał w poniedziałek w Krakowie srebrny medal Gloria Artis. Przełożył on na język japoński m.in. dzieła Herberta, Gombrowicza i Iwaszkiewicza.

Odznaczenie przyznawane za zasługi dla kultury polskiej japoński literaturoznawca odebrał z rąk minister kultury Małgorzaty Omilanowskiej w krakowskim Międzynarodowym Centrum Kultury, z którym prof. Sekiguchi współpracuje od wielu lat. Podczas uroczystości obecny był ambasador Japonii w Polsce Makoto Yamanaka.

Jak przypomniał kierujący MCK prof. Jacek Purchla, odznaczony jest najwybitniejszym tłumaczem literatury polskiej na język japoński; od ponad czterdziestu lat związany jest z Polską, a zwłaszcza z Krakowem.

Skąd ta fascynacja?

Prof. Sekiguchi powiedział dziennikarzom po ceremonii, że zainteresował się Polską po raz pierwszy, gdy pół wieku temu „zakochał się” w aktorce Lucynie Winnickiej, występującej w filmach Jerzego Kawalerowicza. Inną z wczesnych fascynacji japońskiego polonisty była twórczość teatralna Tadeusza Kantora.

Tłumacz zauważył, że literatura polska jest w Japonii na ogół bardzo słabo znana; istnieją nieliczne wyjątki, lecz ograniczają się one do wąskich kręgów artystycznych. – Nasi pisarze i poeci ciągle czytają Gombrowicza i Schulza, a ludzie teatru wracają do Kantora, mimo że on nie żyje i nie ma już teatru Cricot 2 – zaznaczył.

Prof. Sekiguchi przetłumaczył na język japoński wiele utworów najbardziej znaczących polskich autorów, w tym Czesława Miłosza, Jarosława Iwaszkiewicza, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Zbigniewa Herberta i Witolda Gombrowicza. Obecnie pracuje nad tłumaczeniem „Lalki” Bolesława Prusa.

Polonistyka japońska

W latach 70. japoński badacz odbył dwuletni staż na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako wykładowca tokijskiego Uniwersytetu Spraw Międzynarodowych (TUFS) współtworzył ośrodek studiów nad językiem i literaturą polską. Japońska uczelnia współpracowała z Uniwersytetem Warszawskim i Jagiellońskim, MCK i krakowskim Muzeum Manggha. Od 2008 r. prof. Sekiguchi koordynuje ze strony japońskiej realizację wspólnych, objazdowych seminariów TUFS i MCK dla japońskich badaczy w Europie Środkowej i Wschodniej. Efektem jednego z tych seminariów, które odbyło się na Białorusi, był jego niedawny przekład „Ballad i romansów” A. Mickiewicza.

Prof. Sekiguchi został już uhonorowany innymi polskimi odznaczeniami, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP, a także dyplomem MSZ za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie.

Zródło: Gazeta Wyborcza

___________________________________________

O LEPSZE JUTRO STUDIÓW POLONISTYCZNYCH W ŚWIECIE
JUBILEUSZ PROFESORA WŁADYSŁAWA MIODUNKI

18 czerwca 2015 r. uroczystą sesją jubileuszową w auli Collegium Novum UJ rozpoczęła się konferencja pt. „O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie”, zorganizowana z okazji 70. urodzin prof. Władysława Miodunki. W trakcie ceremonii otwarcia dostojny jubilat uhonorowany został Złotym Medalem Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego przez rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka. 

Na uroczystości obecni byli również m.in. prorektorzy UJ prof. Andrzej Mania, prof. Jacek Popiel i prof. Stanisław Kistryn, byli rektorzy prof. Franciszek Ziejka i prof. Karol Musioł, a także dziekani wydziałów UJ, przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski oraz goście z różnych części świata, w tym wielu byłych uczniów jubilata.

Zebranych powitał dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ dr hab. Piotr Horbatowski, po czym oficjalnego otwarcia konferencji dokonał rektor UJ prof. Wojciech Nowak, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ogromną rolę prof. Miodunki w promocji języka i kultury polskiej w świecie. – Globalną wioskę budują nie tylko znikające granice i możliwości komunikacji na odległość, ale także, a może przede wszystkim, ludzie tacy jak prof. Władysław Miodunka, który przybliża Polskę światu – powiedział, dodając że pasji naukowej jubilata zawsze towarzyszyło wielkie zaangażowanie w organizacyjną stronę działalności Uniwersytetu.

Po obecnym rektorze, głos zabrali jego poprzednicy. Prof. Franciszek Ziejka podzielił się z zebranymi wspomnieniami dotyczącymi swojej wieloletniej współpracy z jubilatem, podkreślając przy tym, że prof. Miodunka gdziekolwiek był, „wszędzie niósł słowo polskie, wszędzie znajdował przyjaciół i znakomitych uczniów.” Następnie prof. Karol Musioł złożył jubilatowi życzenia i gratulacje, ujęte w krótkiej poetyckiej formie.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie prof. Miodunce Złotego Medalu Jubileuszu 650-lecia UJ przez prof. Wojciecha Nowaka. Po tej krótkiej ceremonii, dr hab. Przemysław Gębal z Uniwersytetu Warszawskiego przybliżył zebranym dorobek naukowy odznaczonego, akcentując przy tym jego rolę jako twórcy krakowskiej szkoły glottodydaktyki polonistycznej. Następnie przyszła kolej na gratulacje i życzenia dla jubilata, składane przez licznych współpracowników i przyjaciół.

Konferencja „O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie” potrwa do 20 czerwca. Poświęcona jest ona przede wszystkim zagadnieniom z kręgu zainteresowań jubilata, takim jak językoznawstwo ogólne i stosowane, dydaktyka języka, literatury i kultury polskiej, psychologiczne i społeczne aspekty dwujęzyczności oraz kontakty międzyjęzykowe.

Zródło: materiały UJ 

___________________________________________

JUBILEUSZ 25-LECIA SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

25 maja 2015 r. w Chorzowie odbyła się uroczystość obchodów 25-lecia istnienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Szczegółowa relacja z tego wydarzenia znajduje się tutaj.

___________________________________________

APEL O WSPARCIE DLA POLONISTYKI NA UNIWERSYTECIE W AMSTERDAMIE

MSSP wspiera działania środowiska polonistycznego na Uniwersytecie w Amsterdamie i apeluje o pomoc w zachowaniu tego ważnego i niezwykle zasłużonego ośrodka badań polonistycznych.

Pełna treść apelu
Link do strony umożliwiającej podpisanie petycji.

___________________________________________

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych oraz Fundacja Wisławy Szymborskiej ogłaszają KONKURS DWUKROPEK na najlepszą pracę poświęconą polskiej poezji: od Jana Kochanowskiego po najmłodszą generację poetów. Konkurs skierowany jest do studentów i doktorantów kształcących się i mieszkających poza granicami Polski, którzy do 15 grudnia 2014 roku mogą nadsyłać swoje projekty w formie eseju, rozprawy lub prezentacji multimedialnej. Nagrodą dla zwycięzcy będzie statuetka wręczana uroczyście podczas pobytu w Krakowie, mieście Wisławy Szymborskiej oraz Mieście Literatury UNESCO. Organizatorzy zapewniają laureatowi bilet lotniczy oraz opłacają koszty zakwaterowania. Szczegółowe informacje o zasadach Konkursu znajdują się na stronie internetowej MSSP: www.interpolonistyka.pl w zakładce KONKURSY. Prace pisane w języku polskim należy przesyłać na adres: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków; z dopiskiem: DWUKROPEK.

___________________________________________

APEL POLONISTYKI WILEŃSKIEJ

Przedstawiciele polonistyki w Wilnie zwrócili się do nas z dramatycznym apelem (dołączamy go w formie  linku). Prośba o  pomoc w trudnej sytuacji dotyczy  polonistyki jako kierunku studiów na Uniwersytecie Wileńskim  oraz Centrum Polonistycznego jako ośrodka naukowo-dydaktycznego. Zachęcamy do lektury listu i życzliwego wsparcie zasłużonej polonistyki wileńskiej.

LIST O SYTUACJI POLONISTYKI WILEŃSKIEJ

___________________________________________

RAPORT KOMISJI POLONISTYKI ZAGRANICZNEJ KNOL PAN

W czerwcu tego roku Komisja Polonistyki Zagranicznej utworzona przy Komitecie Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk przedstawiła wyniki swojej kilkuletniej pracy. W skład Komisji wchodzili prof. Tadeusz Bujnicki – przewodniczący, prof. prof. Piotr Borek, Tomasz Chachulski, Jarosław Ławski, Małgorzata Mikołajczak – członkowie. Komisja przeanalizowała sytuację  polonistyk  w krajach graniczących z Polską i posiadających  znaczne mniejszości polskie ( Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa). Osobne sprawozdanie na temat polonistyk  w Czechach i Niemczech przygotowała prof. Małgorzata Mikołajczak. Pełną treść tego cennego dokumentu wraz z wnioskami zamieszczamy w osobnym linku.

RAPORT PODSTAWOWY  POLONISTYKA W NIEMCZECH  POLONISTYKI CZECHY I SŁOWACJA

___________________________________________

BILL JOHNSTON LAUREATEM NAGRODY TRANSATLANTYK W ROKU 2014

Laureatem Nagrody Transatlantyk w 2014 roku został Bill Johnston, wybitny tłumacz literatury polskiej na angielski, ambasador polskiej kultury i języka oraz profesor literatury porównawczej Indiana University w USA, gdzie przez wiele lat kierował Centrum Studiów Polskich.

Jego dorobek przekładowy obejmuje kilkadziesiąt utworów: przekładał zarówno literaturę staropolską (Odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego), jak i romantyczną (Balladynę Słowackiego), pisarzy realistycznych końca XIX wieku (Żeromskiego Przedwiośnie i Wierną rzekę, Prusa Grzechy dzieciństwa), następnie wielu klasyków dwudziestowiecznych, a przede wszystkim Gombrowicza (Bakakaj i Dzienniki), opowiadania Herlinga­-Grudzińskiego, powieści Szczypiorskiego, wiersze Baczyńskiego i Różewicza.

Ma także wielkie zasługi jako tłumacz najnowszej literatury polskiej: Magdaleny Tulli (cztery książki), Andrzeja Stasiuka, Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Tomasza Różyckiego i innych.

Szczególnym uznaniem cieszą się jego przekłady powieści Wiesława Myśliwskiego (Kamień na kamieniu, Traktat o łuskaniu fasoli). Za tłumaczenie tej pierwszej Bill Johnston otrzymał kilka najbardziej znaczących nagród przekładowych w USA (Best Translated Book Award 2012: Fiction, PEN Translation Prize, AATSEEL Translation Award).

Serdecznie gratulujemy!

Notka sporządzona na podstawie materiałów Instytutu Książki.

___________________________________________


26 kwietnia 2014 roku w Rzymie z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP za wybitne dokonania w rozwijaniu polsko-włoskiej współpracy kulturalnej i naukowej oraz za działalność na rzecz upowszechniania polskiej kultury otrzymał prof. Sante Graciotti; Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP za promowanie polskiej kultury i nauki odznaczony został prof. Luigi Marinelli, a Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP otrzymała prof. Krystyna Jaworska.

Serdecznie gratulujemy włoskim Uczonym i dołączamy się do podziękowań za Ich pracę na rzecz polskiej literatury i kultury.
 

___________________________________________

MIŁOSZ ET LA FRANCE POD REDAKCJĄ MARII DELAPERRIÈRE


W grudniu 2013 roku ukazała się w Paryżu książka Miłosz et la France pod redakcją Marii Delaperrière, będąca pokłosiem sesji  zorganizowanej w ramach Roku Miłoszowskiego. Wzięli w niej udział następujący badacze: Piotr Biłos (Instytut Języków i Cywilizacji Wschodnich ), Gerard Conio (Uniwersytet w Nancy), Maria Delaperrière (Instytut Języków i Cywilizacji Wschodnich), Rolf Fieguth (Uniwersytet we Fryburgu), Aleksander Fiut (Uniwersytet Jagielloński), Andrzej Franaszek (krytyk literacki), Piotr Kłoczowski (Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską), Marek Kornat (Instytut Historii, PAN), Maryla Laurent (Uniwersytet w Lille), Izabelle Macor-Filarska (tłumaczka), Michel Masłowski (Sorbona), Roberta de Monticelli (Uniwersytet w Mediolanie), Wojciech Sikora (Dyrektor Stowarzyszenia Instytutu Literackiego „Kultura”), Marek Tomaszewski (Instytut Języków i Cywilizacji Wschodnich), Marta Wyka (Uniwersytet Jagielloński).

Na szczególną uwagę w tym tomie zasługują prezentacje kontaktów Miłosza z Oscarem Miłoszem, Albertem Camusem, Jeanne Hersch, Raymondem Aronem oraz szerzej – ze środowiskiem „Kongresu Wolności Kultury”, a także z paryską „Kulturą”. Ważne miejsce zajmują także francuskie inspiracje literackie i filozoficzne poety oraz recepcja dzieł powstałych we Francji (od Zniewolonego umysłu po  Rodzinną Europę).

Publikacja  ukazała się nakładem Instytutu Studiów Słowiańskich oraz Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego.

___________________________________________

WYBÓR FINALISTÓW NAGRODY IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

Jury Nagrody im. Jana Kochanowskiego, obradujące w Krakowie 21 listopada 2013 roku, podjęło decyzję o wyborze trzech finalistów spośród książek zgłoszonych do Nagrody w roku 2013. O tytuł laureata ubiegać się będą prace Lorenzo Constantino, Pierre’a Piotra Bilosa oraz Jörga Schultego:

 • Lorenzo Constantino, Neccesità e poetica. Profilo della traduttologia polacca contemporanea, Roma: Lithos, 2012.
 • Pierre Piotr Bilos, Exil et modernité. Vers une littérature à l’échelle du monde: Gombrowicz, Herling, Milosz, Paris: Garnier, 2012.
 • Jörg Schulte, Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów, przeł. K. Wierzbicka-Trwoga, Warszawa: Neriton 2012.

___________________________________________KONGRES DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ
20-23 listopada 2013 r.

 

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Komitetem Nauk o Literaturze PAN, Komitetem Językoznawstwa PAN, Radą Języka Polskiego, Narodowym Centrum Kultury, uniwersytetami oraz innymi instytucjami naukowymi serdecznie zapraszają do udziału w obradach Kongresu Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy”, które będą miały miejsce w Krakowie w dniach 20-23 listopada 2013 r. Celem Kongresu jest korelacja programów i działań twórców polonistyki szkolnej i akademickiej, a także wzmocnienie rangi edukacji humanistycznej.

Wydarzenie zgromadzi kilkuset uczestników: naukowców z kilkudziesięciu ośrodków akademickich z Polski i zagranicy, nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, pracowników instytucji naukowych i edukacyjnych, doktorantów, studentów i uczniów. Wśród Gości Kongresu znajdą się pisarze (Olga Tokarczuk, Stefan Chwin, Krzysztof Varga, Wojciech Bonowicz), rektorzy i dziekani wyższych uczelni, a także pedagodzy i psycholodzy. Swoją obecność potwierdziła Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas.

W ramach Kongresu, dzięki współpracy z wieloma instytucjami, organizatorzy oferują nauczycielom polonistom bezpłatny i potwierdzony stosownym zaświadczeniem udział w różnorodnych, ciekawych szkoleniach:

· Warsztaty „Matura 2015” (organizator: Centralna Komisja Egzaminacyjna)

· Warsztaty promujące program „Ojczysty – dodaj do ulubionych” (organizator: Narodowe Centrum Kultury)

· Warsztaty muzealne (organizator: Muzeum Narodowe w Krakowie)

· Warsztaty pedagogiczne (organizator: Centrum Profilaktyki Społecznej)

· Warsztaty „Imigranci i reemigranci” (organizator: Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ)

Program obrad, szczegóły dotyczące warsztatów oraz informacje na temat zapisów znajdują się na stronie internetowej Kongresu.

Email:

kongres.dydaktyki@gmail.com

WWW:

http://www.kongresdydaktyki.polonistyka.uj.edu.pl

Organizator:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

___________________________________________

TRZECI ŚWIATOWY KONGRES TŁUMACZY LITERATURY POLSKIEJ
NAGRODA TRANSATLANTYK DLA KAROLA LESMANA

W dniach 22-24 czerwca odbywał się w Krakowie Trzeci Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej. Wzięło w nim udział ponad 250 tłumaczy reprezentujących 41 języków świata. Organizowany przez Instytut Książki Kongres odbywa się co cztery lata i jest największym wydarzeniem w środowisku tłumaczy w Polsce. Uczestnicy wzięli udział w seminariach, wykładach i dyskusjach poświęconych najnowszym zjawiskom w literaturze polskiej, jak również nowościom wydawniczym i rynkowi książki w Polsce. Gośćmi kongresu byli także pisarze, krytycy i badacze literatury, jak również najważniejsi wydawcy, redaktorzy i ilustratorzy książek. Wykład inauguracyjny w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosił Wiesław Myśliwski, a z uczestnikami spotkali się także m.in. Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki, Olga Tokarczuk i Joanna Bator.
Kongres jest dla jego uczestników okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy o literaturze i rynku książki w Polsce, ale także do wzmocnienia współpracy i więzi środowiskowej. W trakcie Kongresu wręczona została – już po raz dziewiąty – nagroda Transatlantyk dla wybitnego ambasadora literatury polskiej za granicą. Dotychczasowymi laureatami nagrody byli przeważnie tłumacze, których praca literacka i organizacyjna ma fundamentalne znaczenie dla obecności polskiej literatury ma świecie. W tym roku statuetka dłuta Łukasza Kieferlinga i czek na 10 tysięcy euro trafiły do Karola Lesmana, autora ponad pięćdziesięciu przekładów z polskiej literatury XIX i XX wieku na język niderlandzki.

Serdecznie gratulujemy Laureatowi Nagrody i życzymy dalszych sukcesów translatorskich!

Więcej informacji o kongresie, nagrodzie Transatlantyk i jej laureatach oraz o programach translatorskich Instytutu Książki na stronie: http://www.instytutksiazki.pl

___________________________________________

21 czerwca 2013 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia zakończyła się rejestracja nowego zarządu MSSP w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzieki temu Stowarzyszenie uzyskało numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), co oznacza zakończenie długotrwałych procedur rejestracyjnych związanych z powołaniem do życia MSSP w roku 2011.