REGULAMIN NAGRODY DWUKROPEK

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Nagroda Dwukropek (zwana dalej Nagrodą) przyznawana jest za wybitne prace poświęcone polskiej poezji.

§2

Organizatorami konkursu i fundatorami Nagrody są Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych (MSSP) oraz Fundacja Wisławy Szymborskiej (FWS). MSSP i FWS mogą przyznać status współfundatora Nagrody mecenasowi Fundacji.

 §3

Nagroda ma charakter międzynarodowy.

§4

Nagroda jest przyznawana corocznie najlepszej pracy interpretacyjnej (w formie eseju bądź  rozprawy naukowej) lub projektowi multimedialnemu, których tematem jest polska poezja.

§5

W konkursie mogą brać udział jedynie studenci i doktoranci mieszkający na stałe poza granicami Polski.

§6

Zgłaszane prace i projekty muszą być napisane w języku polskim, praca nie powinna przekraczać objętości 25 tysięcy znaków.

§7

Nagrodę stanowią: a) statuetka Nagrody b) pobyt w Krakowie związany z uroczystym wręczeniem Nagrody.

Rozdział II

Tryb przyznawania nagrody

§8

Konkurs składa się z dwóch etapów: a) w pierwszym etapie Jury wskazuje 5 nominacji; b) w drugim etapie Jury wskazuje laureata spośród nominowanych prac.

§9

Dokładne terminy poszczególnych etapów będą ustalane corocznie i podawane do publicznej wiadomości.

§10

Nagroda będzie wręczana każdego roku w terminie ustalonym przez Zarząd MSSP i FWS. Dokładana data wręczenia Nagrody będzie podawana do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem. Miejscem uroczystości jest Kraków.

§11

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania prac są studenci, doktoranci lub pracownicy naukowi wyższych uczelni, którzy do zgłoszenia powinni dołączyć krótką rekomendację pracownika naukowego.

§12

Termin zgłaszania prac – nie później niż do końca września roku ogłoszenia danej edycji Nagrody. Zgłoszenie musi dotrzeć do Sekretarza w powyższym terminie. Zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie, mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Jury.

 §13

Tryb zgłaszania prac do Nagrody obejmuje przesłanie tekstów lub projektów wraz z danymi adresowymi zgłaszającego (w tym numerem telefonu i adresem e-mail) na adres: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, Ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków; a także na adres: interpolonistyka@interpolonistyka.pl

Rozdział III

Jury

§14

Wybór i zmiana członków jury należy do Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych. Do składu jury może zostać powołanych maksymalnie 5 członków.

§15

Powołane jury wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz sekretarza.

§16

Wygaśnięcie mandatu członka jury może nastąpić wskutek odwołania przez Zarząd, rezygnacji, ciężkiej choroby bądź śmierci.

Przepisy końcowe

§17 Zmian w regulaminie Nagrody dokonać może Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych po zasięgnięciu opinii Prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej.