Celem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych jest rozwój i promowanie studiów w zakresie języka, literatury i kultury polskiej, prowadzonych poza granicami Polski. Chodzi tu szczególnie o studia odnoszące się do historii literatury polskiej, krytyki literackiej, komparatystyki literackiej i kulturowej, gender studies, teatrologii, filmoznawstwa, językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki.

Zadaniem nadrzędnym Stowarzyszenia jest integracja środowiska polonistów zagranicznych, działających często w odosobnieniu. Stowarzyszenie chce się także przyczynić do zacieśnienia kontaktów polonistów zagranicznych z polonistami krajowymi, do rozwoju wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych. Chcemy, aby polonistyka światowa, złożona obecnie z polonistyki krajowej i zagranicznej, stawała się polonistyką bez granic. Bez granic typowych dla kierunków badań i poszczególnych specjalności, bez granic państwowych i geograficznych. Chcemy współpracować z osobami i instytucjami w zakresie promocji języka, literatury i kultury polskiej.

 

HISTORIA:

 

Próby stworzenia i zarejestrowania stowarzyszenia polonistów zagranicznych trwały od kilku lat. Początkowo podejmowano je – zgodnie z wieloletnią polską tradycją – w dwu oddzielnych grupach: językoznawców, koncentrujących się na nauczaniu polszczyzny jako języka obcego i literaturoznawców, zajmujących się nauczaniem i badaniem literatury i kultury polskiej. Wydawcy materiałów z I Kongresu Polonistyki Zagranicznej, prof. Stanisław Dubisz, prof. Alina Nowicka-Jeżowa i prof. Jerzy Święch, zwrócili uwagę, że „życzeniem uczestników Kongresu, żywionym także przez redaktorów tomu, byłoby połączenie dotychczasowych działań środowisk językoznawczych z myślą o literaturze polskiej, uprawianej jako dyscyplina uniwersytecka na wydziałach humanistycznych wielu uczelni” (Polonistyka na świecie. Pierwszy Kongres Polonistyki Zagranicznej. Wybór materiałów pod red. S. Dubisza, A. Nowickiej-Jeżowej, J. Święcha; UW, Warszawa 2001, s.5).

Do zbliżenia środowiska językoznawczego z przedstawicielami polskich i zagranicznych literaturoznawców doszło na III Kongresie Polonistyki Zagranicznej zorganizowanym przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu z inicjatywy prof. Małgorzaty Czermińskiej, przewodniczącej Komitetu Nauk o Literaturze PAN. 10 czerwca 2006 r. uczestnicy III Kongresu podjęli uchwałę o powołaniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, w której znalazły się m.in. następujące słowa: „Stowarzyszenie chce rozwijać współpracę uczonych zagranicznych między sobą, jak też ich kontakty z polskimi specjalistami. Stowarzyszenie będzie stanowić jedno wspólne forum polonistów zagranicznych i z tego względu będzie ich reprezentować w kontaktach z przedstawicielami władz polskich” (Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. Praca zbiorowa pod red. M. Czermińskiej, K. Meller i P. Flicińskiego, Poznań 2007, s. 8).

Kolejny IV Kongres Polonistyki Zagranicznej odbył się w 2008 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim pod hasłem „Polonistyka bez granic”, a jego organizatorzy starali się przełamywać zadawnione podziały, o czym świadczą dwa tomy opublikowanych materiałów z IV Kongresu: Polonistyka bez granic, pod red. R. Nycza, W.T. Miodunki i T. Kunza (Universitas, Kraków 2010).

Powołanie Stowarzyszenia w 2006 r. nie oznaczało jego oficjalnej rejestracji, której – zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach – mogła dokonać tylko grupa obywateli polskich. Proces rejestracji Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie trwał długo i zakończył się ostatecznie 12 lutego 2011 roku o godz. 12:08:34, kiedy Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane pod numerem KRS 0000378581.

V Kongres Polonistyki zagranicznej zebrał się na Uniwersytecie Opolskim w dniach od 10 do 13 lipca 2012 roku. Wybrano wówczas nowe władze Stowarzyszenia.

 

____________________________________

 

 

STATUT MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA STUDIÓW POLONISTYCZNYCH

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Stowarzyszenie o nazwie: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwój i promowanie prowadzonych poza granicami Polski studiów w zakresie języka, literatury i kultury polskiej, a zwłaszcza w zakresie historii literatury polskiej, krytyki literackiej, komparatystyki literackiej i kulturowej, gender studies, teatrologii, filmoznawstwa, językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki. Stowarzyszenie chce rozwijać współpracę uczonych zagranicznych między sobą jak też ich kontakty z polskimi specjalistami. Stowarzyszenie działa na zasadzie nieprzynoszenia zysku („non profit”).

 

§2.

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a. wspieranie funkcjonowania i rozwoju polonistyk zagranicznych, ich działalności naukowej, dydaktycznej i translatorskiej;

b. promowanie dorobku naukowego polonistyk zagranicznych wśród polonistów świata;

c. promowanie w Polsce zagranicznych studiów w zakresie historii literatury polskiej, krytyki literackiej, komparatystyki literackiej i kulturowej, gender studies i teatrologii;

d. rozwój zagranicznych badań w zakresie filmoznawstwa i kulturoznawstwa, związanych z polskim filmem i kulturą;

e. rozwój i promocję badań w zakresie językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego związanych ze strukturą języka polskiego i nauczaniem języka polskiego w świecie;

f. upowszechnianie dorobku badań wymienionych w punktach a, b i c poprzez ich publikację oraz organizację wykładów dla studentów i doktorantów;

g. prowadzenie banku danych o zagranicznych placówkach polonistycznych;

h. wspieranie regularnych spotkań polonistów zagranicznych zrzeszonych w organizacjach krajowych

i. wspieranie współpracy regionalnej polonistów zagranicznych.

2. Żaden z wymienionych w p. 1 celów nie może mieć charakteru zarobkowego zgodnie
z treścią Art. 2 p. 1 Ustawy: „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r.

 

§3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.

 

§4.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.
z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§5.

Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§6.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 

§7.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

§8.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

a. organizację w Polsce kongresów polonistyki zagranicznej;

b. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, wydawanie materiałów pokongresowych;

c. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie promocji w świecie języka, literatury
i kultury polskiej;

d. wydawanie czasopisma prezentującego bieżący dorobek naukowy polonistów zagranicznych;

e. prowadzenie strony internetowej informującej o wydarzeniach w polonistyce zagranicznej;

f. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia.

 

§9.

W celu realizacji swych statutowych celów Stowarzyszenie, może powołać inne organizacje
w granicach dopuszczonych prawem.

 

§10.

Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

§11.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej
  Polskiej oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, który:

a. posiada wyższe wykształcenie filologiczne, albo inne humanistyczne, lub tytuł doktora nauk humanistycznych;

b. prowadzi i publikuje prace naukowe;

c. legitymuje się polonistycznym dorobkiem naukowym;

d. złoży deklarację członkowską;

e. otrzyma rekomendacje dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

3. Liczba członków zagranicznych Stowarzyszenia nie może być mniejsza od liczby członków polskich.

 

§12.

Prawa członka Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 

§13.

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;

b. dbać o jego dobre imię;

c. zabiegać o poprawę regulacji prawnych i merytorycznych działań środowiska polonistów zagranicznych;

d. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

e. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu;

f. regularnie opłacać składki.

 

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,
  a w szczególności:

a. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze;

b. może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;

c. korzystać z lokali Stowarzyszenia;

d. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia;

e. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;

f. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie daje do dyspozycji członków;

g. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§14.

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 13 ust. 2 lit. b-g.

§15.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.
 2. Wykluczenie przez Zarząd:

a. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;

b. nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia;

c. zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy kolejne lata;

d. na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia
z przyczyn określonych lit. a i b;

e. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

3. Śmierć członka Stowarzyszenia.

 

§16.

Od uchwały Zarządu dotyczącej wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział II

Władze Stowarzyszenia

§17.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. Sąd Koleżeński;
 5. Rada Programowa.

 

§18.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.

 

§19.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§20.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, jako sprawozdawcze, i co najmniej raz na cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia obrad.
 2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;

b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji rewizyjnej;

c. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;

d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

e. wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej;

f. wybór Prezesa Stowarzyszenia i ewentualnie Honorowego Prezesa Stowarzyszenia;

g. uchwalanie zmian statutu;

h. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji;

i. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;

k. powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń;

l. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rady Programowej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§21.

 1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i od 1 do 3 innych członków Zarządu.
 3. Prezesa powołuje (i odwołuje) Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję. Prezesem może zostać wybrany członek Stowarzyszenia, zatrudniony na stanowisku profesora.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:

a. reprezentowanie interesów polonistyki zagranicznej w kontaktach z przedstawicielami władz polskich, przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;

b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

c. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;

e. ustalanie wysokości składek członkowskich;

f. organizowanie konferencji naukowych;

g. współpraca z organizacjami krajowymi i regionalnymi polonistów zagranicznych.

6. Walne Zgromadzenie może wybrać Honorowego Prezesa Stowarzyszenia, który zgodnie ze swoją wolą może uczestniczyć w pracach Zarządu z głosem stanowiącym i powinien być na posiedzenia Zarządu każdorazowo zapraszany.

 

§22.

 1. Komisja rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;

b. składanie wniosków dotyczących absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;

c. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

 

§23.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 6. Orzeczenia Sądu zapadają w jego pełnym składzie.

 

§23 a

 1. Rada Programowa składa się z od 4 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Rada Programowa składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 7 do 10 członków.
 3. Rada Programowa w razie potrzeby przyjmuje w formie uchwał wytyczne o charakterze doradczym dotyczące możliwych do wprowadzenia zmian w programie działania Stowarzyszenia.

 

§24.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 pkt 2, 3, 4 i 5
w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§25.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

 

§26.

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
  o stowarzyszeniach.