Prof. dr hab. Guliar Hasan Abdullabeyli
Azerbejdżańska Akademia Nauk, 
Bakijski Uniwersytet Słowiański
Zainteresowania badawcze: komparatystyka literacka, tłumaczenia literatury polskiej, azerbejdżańskiej i światowej
Najważniejsze publikacje:
• Современная польская литература. БСУ, «Kitab aləmi» Nəşriyyatı, Баку  2010;
• Müasir Polşa ədəbiyyatı, Bakı Alatoran, 2012;
• Азербайджанско-польские литературные связи XIX-XXI веков. Баку, Мутарджим, 2012;
• Просветительство в Азербайджане и Европе Баку,  Издательство Евросоюза, Рига 2018;
• Tematy i inspiracje Azerbajdżani w literaturze polskiej  XIX  Wieku, Warszawa 2022.

Dr hab. Aleksandra Achtelik
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Alessandro Amenta
Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie
Zainteresowania badawcze: onomastyka, translatoryka, językoznawstwo, literatura polska XX wieku, Queer and Gender Studies
Najważniejsze publikacje:
• Le funzioni onomastiche nella traduzione della letteratura fantasy. La saga di Geralt di Rivia di Andrzej Sapkowski, “Il Nome nel testo”, nr XXII, 2021;
• Między „szarym przebraniem” a „trudnym znojem”. O włoskich tłumaczeniach Italii Marii Konopnickiej, w:A. Nowicka Jeżowa (red.), Przekład jako aneksja kulturowa dzieła, WUW, Warszawa 2021;
• O kwestii oryginału, przekładu autorskiego i adaptacji. Wokół polskiej i angielskiej wersji Antygony w Nowym Jorku Janusza Głowackiego, “Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 38, 2020;
• Le parole e il silenzio. La poesia di Zuzanna Ginczanka e Krystyna Krahelska, Aracne Editrice, Roma 2016;
• Il discorso dell’Altro. La costruzione delle identità omosessuali nella narrativa polacca del Novecento, Nuova Editrice Universitaria, Roma 2008.

Prof. dr hab. Natalia Ananiewa
Państwowy Uniwersytet  Moskiewski im. M.W. Łomonosowa
Zainteresowania badawcze: dialektologia, słowotwórstwo, onomastyka, frazeologia, morfonologia, dydaktyka, polonizmy w literaturze rosyjskiej
Najważniejsze publikacje:
• Н.Е.Ананьева.История и диалектология польского языка Москва,1994; Москва 2022;
• Н.Е.Ананьева .Презентная парадигма глагола в польских периферийных говорах Казахстана, w: Studia nad polszczyzną kresową, t. III, Wrocław 1984;
• Н.Е.Ананьева,К вопросу о префиксальных девербативных глаголах в «польщизне кресовой»( часть  I), w: Studia nad polszczyzną kresową,t.VI, Wrocław i in. 1991;
• N.Ananiewa.O polskich gwarach Syberii: projekt badawczy, w: Acta Baltico-Slavica XXI, tom dedykowany Pani Profesor Irydzie Grek-Pabisowej, Warszawa 2007;
• Н.Е.Ананьева ( we współautorstwie z О,Н.Шапкина, В.Я.Тихомирова).Польский язык в школе. Москва 1994; Poznań 1998.

Prof. dr Anna Artwińska
Universität Leipzig
Zainteresowania badawcze: postkatastroficzne narracje o Shoah, pamięć o komunizmie w literaturach słowiańskich, teorie auto/biografii, realizm socjalistyczny, koncepcje pokolenia, studia postkolonialne
Najważniejsze publikacje:
•  Anna Artwińska/Anja Tippner (eds.), The Afterlife of the Shoah in Central and Eastern European Cultures: Concepts, Problems, London: Routledge 2021;
• Anna Artwińska/Agnieszka Mrozik (eds.), Gender, Generations, and Communism in Central and Eastern Europe and Beyond, London: Routledge 2020;
• Anna Artwińska/Anja Tippner (eds.), Narratives of Annihilation, Confinement, and Survival. Camp Literature in a Transnational Perspective, Berlin: De Gruyter 2019 and 2021;
• Komunistyczne autobiografie. Oni Teresy Torańskiej w perspektywie współczesnych paradygmatów rozumienia przeszłości, in: Katarzyna Chmielewska et al. (eds.), Komunizm w Polsce – idee i praktyki 1944–1989, Warsaw: IBL 2018 (wyd. angielskie: Communist (auto)biographies. Teresa Torańska’s Them: Stalin’s Polish Puppets and the contemporary paradigms of understanding history, in: Katarzyna Chmielewska et al. (eds.), Reassessing Communism. Concepts, Culture, and Society in Poland 1944–1989, Budapest: Central European University Press 2021);
• Poeta w służbie polityki. O Mickiewiczu w PRL i Goethem w NRD, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2009 (wyd. angielskie: Poetry in the Service of Politics – Adam Mickiewicz in Communist Poland and Johann Wolfgang von Goethe in East Germany, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag 2015).

Dr Andrey Babanov
Uniwersytet Petersburski

Prof. dr hab. Bogusław Bakuła
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zainteresowania badawcze:
literatura polska XX-XXI wieku, krytyka literacka XX-XXI wieku, literatury zachodniosłowiańskie, literatury wschodniosłowiańskie, badania porównawcze, studia postkolonialne
Najważniejsze publikacje:
• 
Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne 2000.
• Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej. Pod red. B. Bakuły i kol. Poznań: Bonami 2015.
• Eine parallele Welt. Beträge zum unabhängigen Kultur in Polen 1976-1989. Bilefeld: Societas Pars Mundi 2018.
• Nie zależności. Przypadki literatury i kultury poza cenzurą 1976-1989. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne 2020.
• Czy tu mieszka Poeta…? Poezje zebrane Leszka Bakuły. Wstęp. L. Bakuła, O życiu i twórczości Leszka Bakuły (4.12.1939-22.03.1997. Pod red. B. L. Bakuły i J. Sypiańskiej. Poznań: Bonami 2020.

Magdolna Balogh, PhD
Hungarian Academy of Sciences
Zainteresowania badawcze: komparatystyka (literatura porównawcza, literatura Europy Środkowej i Wschodniej), wiek XX., literatura współczesna, historia idei w Europie Środkowej (XX wiek)
Najważniejsze publikacje:
• 
Rabul ejtett értelmek. Írások Közép-Európáról [Zniewołone umysły. Studia na środkowoeuropejskie tematy], Budapest 2017.
• Irodalom, globalitás, lokalitás: a kultúraköziség kérdései Közép-Európában [Literatura, „global/local”: problemy interkulturowości w Europie Środkowej, „Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról 2021, nr 1-2.
• Világirodalom-koncepciók Közép-Európából nézve [Teorie „literatury światowej”  — patrząc z Europy Środkowej], [w:] Kelet-Közép-Európa mint kulturális koncepció, ed. Földes et al., Budapest, 2021.
• Közép-Európa mint eszmény és valóság. (Europa Środkowa: ideal a rzeczywistość. in: Horváth Csaba et al. (ed.): Közép-Európa a komparatisztikában. L’Harmattan Kiadó, pp 181-192 (2021)

Dr hab. Roman Baron
Instytut Historii Czeskiej Akademii Nauk
Zainteresowania badawcze: czesko-polskie kontakty naukowe i kulturalne (XIX i XX w.), historia czeskiej polonistyki instytucjonalnej, dzieje Polaków w Pradze i na ziemiach czeskich
Najważniejsze publikacje:
• Misja życia. Praski polonista Marian Szyjkowski (1883-1952) a idea polsko-czeskiego zbliżenia na polu kultury, IH PAN – HÚ AV ČR, Warszawa – Praga 2019;
• Śladami Polaków w Pradze (XIX-XXI w.). Szkice i portrety historyczno-literackie, Klub Polski w Pradze, Praga 2017 (praca zbiorowa pod redakcją: R. Baron, M. Michalska);
• Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej, HÚ AV ČR, Praga 2016 (praca zbiorowa pod redakcją: R. Baron, R. Madecki, J. Malicki);
• Ambasadorowie wzajemnego zrozumienia. Niedocenieni twórcy pomostów między polską i czeską kulturą (XIX-XXI w.). Studia i szkice, Adam Marszałek, Toruń 2013.

Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki
Instytut Badań Literackich PAN

Stanka Bonova Doychinova
Uniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla i Metodego

Prof. dr hab. Piotr Borek
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Borowski
Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności
Zainteresowania badawcze: literatura polska i europejska wczesnonowożytna (XV-XVIII w.), retoryka historyczna, translatologia
Najważniejsze publikacje:
• 
Powrót Europy, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 279, ISBN 03-7188-319-6;
• Renesans, Kraków Wydawnictwo Literackie, 2002, s. 378.  ISBN 83-08-03297-4;
• Iter Polono – Belgo – Ollandicum. Cultural and Literary Relationships between the Commonwealth of Poland and the Netherlands in the 16th and 17th centuries., Księgarnia Akademicka, Kraków, 2007, s. 216, ISBN 978-83-7188-951-6;
• Baltazar Castiglione,  Książka o dworzaninie, przekład, wstęp i opracowanie naukowe Andrzej Borowski, wydanie pierwsze 2018, wydanie drugie Kraków 2020, Wydawnictwo Universitas, s. 394, ISBN 978-83-242-3648-0; e-ISBN 078-83-242-3398-4;
• O literaturze dawnej polskiej i europejskiej opowieść. Tradycje – kierunki – style , Tarnów 2021, s. 442, ISBN 978-83-959880-1-1.

Dr Aleksandr Brazgunou
Narodowa Akademia Nauk Białorusi

Dr hab., prof. IBL PAN Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz
Instytut Badań Literackich PAN
Zainteresowania badawcze: historia modernistycznego literaturoznawstwa wschodnio- i środkowoeuropejskiego, modernizm literacki wschodnio- i środkowoeuropejski oraz angloamerykański, historia myśli przekładoznawczej, poetyka historyczna przekładu
Najważniejsze publikacje:
• 
Ewolucje teorii. Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim (seria MONOGRAFIE FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
• Modernist Translation. An Eastern European Perspective. Models, Semantics, Functions), Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt/M. – Berlin – Bern – Bruxelles – New York-Oxford – Wien 2016.
• Multisensory Modalities and Modernist Translation, special issue of “CounterText” on Multisensory Encounters with the Literary. Guest editor: Giuliana Fenech, Edinburgh 2.3 (2016), pp. 283-306.
• Translating Surrealist Poetics, “Comparative Critical Studies” 19.1 (March 2022), s. 27–40 (Edinburg University Press).

Prof. dr hab. Dorota Brzozowska
Uniwersytet Opolski
Zainteresowania badawcze:komunikacja międzykulturowa, dyskurs, badania nad humorem, pragmatyka, stylistyka, lingwistyka płci
Najważniejsze publikacje:
• 
Dorota Brzozowska, 2018, Chińskie ślady w polskich dyskursach współczesnych, Opole: Wydawnictwo UO.
• Dorota Brzozowska, 2008, Polski dowcip etniczny. Stereotyp a tożsamość, Opole: Wydawnictwo UO.
• Dorota Brzozowska, 2000, O dowcipach polskich i angielskich. Aspekty językowo-kulturowe, Opole: Wydawnictwo UO.
• Humorous Discourse, 2017, red. Władysław Chłopicki, Dorota Brzozowska, Boston/ Berlin: Mouton de Gruyter.
• Humor polski, 2014, red. Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki, Kraków: Tertium.

Prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki
Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze: powieść historyczna XIX i XX wieku, twórczość Henryka Sienkiewicza, literatura i kultura pogranicza północno-wschodniego z szczególnym uwzględnieniem Wilna., literatura rewolucyjna, poezja Władysława Broniewskiego
Najważniejsze publikacje:
• Sienkiewicza „powieści z lat dawnych” (1996)
• Pozytywista Sienkiewicz. Linie rozwojowe pisarstwa autora „Rodziny Połanieckich” (2007)
• W Wielkim Księstwie Litewskim i w Wilnie (2010)
• Na pograniczach, kresach i poza granicami (2014)
• Trylogia w kontekstach (2019)

Dr hab., prof. UJ Paweł Bukowiec
Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Andrea Ceccherelli
University of Bologna
Zainteresowania badawcze: literatura renesansu i wczesnego baroku, polska poezja współczesna, tłumaczenie i autotłumaczenie, komparatystyka polsko-włoska i slawistyczna, recepcja literatury polskiej we Włoszech
Najważniejsze publikacje:
• 
Od Suriusa do Skargi. Studium porównawcze o “Żywotach świętych”, Świat Literacki, Izabelin 2003; Historia literatury polskiej, red. Luigi Marinelli, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2009 (rozdziały o Renesansie i Młodej Polsce);
• Translation Theories in the Slavic Countries (red.), “Collana di Europa Orientalis”, Salerno 2015;
• Szymborska. Un alfabeto del mondo, Donzelli editore, Roma, 2016;
• Trascrivere il processo traduttivo (intorno a una poesia di Adam Mickiewicz), “Europa Orientalis”, 40 (2021), s. 83-110.

Dr hab. Mikołaj Chmialnicki
Białoruski Uniwersytet Państwowy
Zainteresowania badawcze: komparatystyka, imagologia, polsko-białoruskie związki literackie, literatura polska dwudziestоlecia międzywojennego
Najważniejsze publikacje:
• 
Chmialnicki, М. Nasz i nie nasz Sergiusz Piasecki. Mińsk, 2016 (w języku białoruskim)
• Chmialnicki, М. Dyskurs białoruski w literaturze polskiej (1918-1939). Mińsk, 2021 (w języku białoruskim)
• Chmialnicki, М. The Reception of Polish Nineteenth-Century Novel in Belarus / M. Chmialnicki // Another Canon: The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context / eds.: G. Borkowska, L. Wiśniewska. – Berlin ; Wien ; Munchen ; Zürich ; London: Lit Verlag, 2020. – P. 263–281.
• Khmialnitski Mikalai. Dialogue of cultures in the creative work by Czeslaw Milosz / Mikalai Khmialnitski // Bibliotekarz Podlaski. – Białystok : Książnica Podlaska. – 2020. – № 2 (XLVII). – P. 327–343.
• Khmialnitski Mikalai. The phenomenon of Belarusian-Polish literary borderland / Mikalai Khmialnitski // Slavia Centralis. – 2021. – № 1. – P. 283–288.

Prof. dr hab. Marcin Cieński
Uniwersytet Wrocławski
Zainteresowania badawcze: literatura XVIII i początku XIX wieku, komparatystyka literacka, literatura oświecenia w perspektywie porównawczej, melancholia w oświeceniu, ekokrytyka i przedstawianie natury
Najważniejsze publikacje:
• 
How to Study Emotions in the (Polish) Enlightenment, “Wiek Oświecenia” t. 38, 2022.
• Gotycyzm w literaturze i kulturze lat 1760-1830 (red. wraz z P. Plutą), Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2020.
• Ouverture d’un espace de liberté? : les recherches en littérature et histoire des Lumières en Pologne, 1945-1990,  „Revue de Synthèse”, Vol. 140, nr 3-4 (2020).
• Le traducteur comme lecteur : lecture(s) de Diderot par Tadeusz Boy-Żeleński, „Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie”, No 50 (2015).
• Literatura polskiego oświecenia wobec tradycji i Europy: studia, Kraków, Universitas, 2013.

Doc. Natalia Ciołyk
Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki
Zainteresowania badawcze: przekład, kresy wschodnie, język polski jako obcy
Najważniejsze publikacje:
• 
Presner, R., Tsolyk, N., Vanivska, O., Bakhov, I., Povoroznyuk, R., Sukharieva, S. (2021). Cognitive and Semiotic Model of Translation. Postmodern Openings, 12(3Sup1), 125-142.
• СухарєваС., Яручик О., Цьолик Н. Польська мова : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Język polski : podręcznik dla studentów szkół wyższych. Вид. І. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 440 с. (Гриф ВНУ імені Лесі Українки, рішення вченої ради (протокол № 2 від 26 лютого 2021 р.).
• 
Цьолик Н. Українські переклади «На високій полонині» Станіслава Вінценза. Київські полоністичні студії. Том ХХХV. Київ, 2019. С. 397- 401.
• Ciołyk Natalia. Czy język polski to tylko zasady gramatyczne? (na podstawie ankietowania wśród uczniów specjalizowanej szkoły ogólnokształcącej I-III poziomów nr 1 m. Łucka). Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи.  Том 9.   Луцьк : «Вежа-Друк», 2019. С. 5-8.
• СухарєваС., ЦьоликН., БайО. Внутрішньотекстові трансформації в українських перекладах поезії Данила Братковського. Logos. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends. Vol.3. Oxford, 2020. pp. 118-122.

Dr hab. Romuald Cudak
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zainteresowania badawcze: poezja XX wieku, genologia literacka, recepcja literatury polskiej w świecie, glottodydaktyka polonistyczna
Najważniejsze publikacje:
• 
Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka, Katowice 2004.
• Polska genologia literacka, red. (razem z D. Ostaszewska) i wstęp, Warszawa 2007.
• Recepcja literatury jako wyzwanie rzucone polonistyce literackiej?, w: Polonistyka bez granic, t. 1, red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, Kraków 2010.
• Glottodydaktyka polonistyczna w perspektywie przemian, „Postscriptum Polonistyczne” 2020, nr 2.
• Kolędy polskie. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom B2, C1-C2), Katowice 2021.

Dr Olga Cybienko
Rosyjska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: historia literatury polskiej drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku, literatura Młodej Polski, modernizm polski i europejski, poezja polska XX i XXI wieku, literatura dziecięca polska i światowa
Najważniejsze publikacje:
• Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski. TAiWPN „Universitas”, Kraków 2003.
• Poszukiwanie blasku. O poezji Adama Zagajewskiego, Kraków 2005.
• Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu, TAiWPN „Universitas” Seria „Modernizm w Polsce” Kraków 2009.
• Sprzeczne żywioły. Młoda Polska i okolice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria „Żywioły wyobraźni”, Kraków 2013.
• Utopia powtórzenia. Powtórzenie, podmiotowość, pamięć w literaturze modernizmu, Kraków 2019.

Dr Tamara Czerkies
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: tożsamość kulturowa, wielokulturowość w glottodydaktyce, literatura polska w nauczaniu języków obcych
Najważniejsze publikacje:
• 
Czerkies T. (2012): Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej), seria Biblioteki Lingwariów, Glottodydaktyka, t.2, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków, ss. 198.
• Czerkies T. (2021): Kształcenie językowo-kulturowe za pomocą tekstów literackich, w: Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego, konteksty, dylematy, red. A, Seretny, E. Lipińska, Universitas Kraków, s. 363-384.
• Czerkies T.(2020), Zdarzenie lektury, czyli „możesz nie”… : o roli nauczyciela, kryteriach doboru tekstu oraz modelach czytelniczych na zajęciach języka polskiego jako obcego z wykorzystaniem literatury, w: Literackie obrazy kultury: perspektywa glottodydaktyczna, red. J. Zych, Wydawnictwo Polonicum, Warszawa, seria Studia Glottodydaktyczne, s. 29-43.
• Czerkies T., Kim Y. (2018) Han w kulturze koreańskiej: o możliwych podobieństwach między koreańskim hanem a polską nostalgią na wybranych przykładach, „Teksty Drugie”, nr 4 (172), s. 274-29.
• Czerkies T. (2019) Płeć i/a kultura: uczący się o zróżnicowanych korzeniach kulturowych w: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 161-180.

Dr hab. Grzegorz Czerwiński
Uniwersytet w Białymstoku

Prof. Estera Czoj (Sungeun Choi)
Hankuk University of Foreign Studies
Zainteresowania badawcze: komparatystyka, współczesna poezja polska, przekład literacki
Najważniejsze publikacje:
• 
Korea w polskich utworach literackich: od pierwszej wzmianki do współczesności, W: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia 1, Tokio. 2009.
• Poezja Wisławy Szymborskiej z perspektywy filozofii Lao-Zhuanga. W: Literatura polska w świecie. Red. R. Cudak. T. 3: Obecność. Katowice. 2010.
• Recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Korei Południowej, Pamietnik literacki CV, z.4, Wrocław-Warszawa.
• Znaczenie pierwszego przekładu „Quo vadis” w koreańskim życiu kulturalno-społecznym w pierwszej połowie XX wieku, Pamietnik literacki CIX, z.2, Wrocław-Warszawa. 2018.

Doc. Mirosław Dawlewicz
Uniwersytet Wileński

Dr Katarzyna Deja
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: literatura polskiego i europejskiego modernizmu, orientalizm, postkolonializm, transkulturowość, literatura światowa
Najważniejsze publikacje:
• 
Polski japonizm literacki. 1900-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021.
• The problems with delimiting the notion of transculturality in literary studies, “World Literature Studies” 2022, nr 3.
• O jednym wierszu Bolesława Leśmiana. Motywy wedyjskie w Dokoła klombu, [w:] Poezja polska ostatnich 200 lat. Odczytania i przekroje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.
• Transkulturowość: od koncepcji Wolfganga Welscha do transkulturowej historii literatury,„Wielogłos” 2015, nr 4 (26).

Dr hab. prof. UJ Robert Dębski
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: spójność dyskursu w afazji, fonologia dzieci dwujęzycznych, transmisja języka w rodzinie, metodologie i metody badań naukowych, etyka badań naukowych, konstruktywizm społeczny i konstrukcjonizm w nauczaniu języków
Najważniejsze publikacje:
• 
Debski, R., Młyński, R. and Redkva, M. (2022). The phonological skills of preschool bilingual children speaking Polish and Ukrainian in Poland. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 25 (5), 1624-1640.
• Debski, R. (2019). Language transmission opportunities created through video recording in the family: a microanalysis. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 22 (6), 741-753.
• Dębski, R. (2009). Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii: Języki mniejszościowe w erze globalizacji i informatyzacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
• Debski, R. (Ed.) (2000). Project-Oriented CALL: Implementation and Evaluation, Computer-Assisted Language Learning Journal. Special Issue 13 (4-5).
• Debski, R., Gassin, J. & Smith, M. (Eds) (1997). Language Learning through Social Computing. Applied Linguistics Association of Australia. Occasional Papers No.16.

Prof. dr hab. Jolanta Dudek
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: poezja polska, poezja angielska, literatura porównawcza, życie i twórczość Josepha Conrada
Najważniejsze publikacje:
• 
Liryka Kazimierza Wierzyńskiego z lat 1951-1969. Wrocław: Ossolineum 1975.
• Europejskie korzenie poezji Czesława Miłosza.Kraków: Księgarnia Akademicka 1995.
• Poetyka Williama B. Yeatsa i Kazimierza Wierzyńskiego : Paralela. Kraków: Universitas 2001.
• Granice wyobraźni, granice słowa. Studia z literatury porównawczej XX wieku. (Z. Herbert, T. Rózewicz, T.S. Eliot, E.Pound) Kraków: WUJ 2008.
• Miłosz wobec Conrada 1948-1959. Kraków: WUJ 2014.

Prof. dr hab. Elżbieta Dutka
Uniwersytet Śląski
Zainteresowania badawcze: literatura polska XX i XXI wieku, geopoetyka, nowy regionalizm, mountain studies, przestrzenne studia literackie
Najważniejsze publikacje:
E. 
Dutka: Pytania o miejsce. Sondowanie topografii literackich XX i XXI wieku. Kraków 2019 (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas).
E. Dutka: Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia. Kraków 2016. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
E. Dutka: Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI. Katowice 2011. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
E. Dutka: Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Katowice 2014. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
E. Dutka: Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza. Katowice 2008. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Dr Aleksandra Dziak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Zainteresowania badawcze: edukacja polonistyczna w dobie digitalizacji, wykorzystanie narzędzi TI w glottodydaktyce, wykorzystanie narzędzi TI w procesie badawczym, kształcenie online
Najważniejsze publikacje:
A. Dziak, Edukacja polonistyczna w dobie dygitalizacji, Lublin 2012, ss. 255.
e-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2009, ss. 261.
e-polonistyka 2, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2012.
e-polonistyka 3, red. A. Dziak, A. Kopacz, Lublin 2016.
e-Learning in Polish Education. Research Issues [w:] Methodological Studies in Education of Polish Language and Literature, ed. S.J. Żurek, Lublin 2014, pp. 87-95.

Dr hab., prof. UJ Jarosław Fazan
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: literatura polskiej awangardy, krytyka literacka, katastrofizm
Najważniejsze publikacje:
„Ale Ja nie Bóg”. Teatr i kontemplacja w dziele Mirona Białoszewskiego, Kraków 1995
„Kartografowie dziwnych podróży”. Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX w. (współautor opracowania), Kraków 2004
Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej (współautor i współredaktor), Kraków 2009
Od metafory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera, Kraków 2010
Żagary. Antologia poezji (współautor opracowania), BN I/ 335Wrocław 2019

Prof. dr hab. Jerzy Fiećko
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zainteresowania badawcze: literatura XIX w. (w szczególności twórczość Mickiewicza i Krasińskiego), polityka, kultura i historia XIX w., dramat romantyczny, Rosja według romantyków, romantycy i polityka, literatura zsyłkowa i dzieje zsyłek na Syberię XIX-XX w.
Najważniejsze publikacje:
„Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005
„Krasiński przeciw Mickiewiczowi. Najważniejszy spór romantyków”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011
„Katastrofizm, ateizm i inne obrachunki. Szkice o ideach polskich romantyków”, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2015
„Romantycy i polityka”, Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2016
Przypisy do „Dziadów”, Wyd. PSP, Poznań 2020

Dr hab., prof. UŁ Jolanta Fiszbak
Uniwersytet Łódzki
Zainteresowania badawcze: szkolna dydaktyka polonistyczna w zakresie języka, literatury i kultury, kultura żywego słowa, edukacja regionalna, literatura dla młodego odbiorcy
Najważniejsze publikacje:
Szkoła i polonistyka szkolna wobec przemian XXI wieku (red. nauk, wstęp, współaut,. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica Vol.56, Nr 1, 2020)
Polonistyczna dydaktyka ogólna, redakcja, autorstwo 13 z 17 rozdziałów, Łódź 2019.
Mity „ziemi obiecanej” w regionalnej literaturze Łodzi. Między grą wyobraźni, fikcją literacką a historiąŁódź 2013 r.
Konspekty i scenariusze lekcji edukacji regionalnej (red., wstęp i współautorstwo), Łódź 2002.

Dr hab., prof. UMCS Elżbieta Flis-Czerniak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Zainteresowania badawcze: proza przełomu XIX i XX w., poezja i dramat Młodej Polski, tradycja romantyczna, religijno-filozoficzne konteksty literatury, historiozofia, historia idei, korespondencja sztuk, ekokrytyka, literatura dla dzieci i młodzieży, sztuka edycji
Najważniejsze publikacje:
Syndrom Wallenroda. Z problemów świadomości narodowej i religijnej w twórczości Tadeusza Micińskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 243.
Zmierzchów żałoba”. Melancholia w twórczości poetyckiej Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Bolesława Leśmiana, w: Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności, pod red. S. Brzozowskiej i A. Mazur, Opole 2013, s. 157-179.
Błędni rycerze i nauczyciele rozumności. Dialogi z romantyzmem w literaturze polskiej lat 1864-1918, Lublin 2015, ss. 310.
Między Wallenrodem a Irydionem. Rzecz o „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2016 (Żeromski niepokojący), nr 27, s. 139-164.
• „Obumarłe doświadczenie”. Alegoria, melancholia i fantazmaty libidalne, czyli o kondycji artysty na przykładzie wybranych utworów Charles’a Baudelaire’a i Kazimierza Przerwy-Tetmajera, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2016, s. 137-156. 

Prof. dr hab. Francesca Fornari
Università Ca’ Foscari Venezia

Dr hab., prof. UJ Jerzy Franczak
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: antropologia literatury, literatura i filozofia, literatura i polityka, literatura nowoczesna, modernizm i postmodernizm, awangarda, katastrofizm i postapokaliptyka, kultura oporu
Najważniejsze publikacje:
Maszyna do myślenia. Studia o nowoczesnej literaturze i filozofii, TAiWPN Universitas, Kraków 2019.
Niepoczytalne, Wydawnictwo Libron, Kraków 2019.
Błądzące słowa. Jacques Rancière i filozofia literatury, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017.
Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej, TAiWPN Universitas, Kraków 2007.
Rzecz o nierzeczywistości. „Mdłości” Jeana-Paula Sartre’a i „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, TAiWPN Universitas, Kraków 2002.

Dr hab. prof. UŁ Małgorzata Gajak-Toczek
Uniwersytet Łódzki
Zainteresowania badawcze: historia kształcenia w XIX i XX w., podręcznik jako narzędzie kształcenia, historia dydaktyki, literatura współczesna i jej związki z innymi sztukami, aplikacja założeń metodologicznych macierzystej dyscypliny na grunt rzeczywistości szkolnej, kultura współczesna w edukacji polonistycznej, owoczesne kształcenie regionalne, wychowanie młodego pokolenia „dla” i „ku starości”, obecność pisarzy w dawnej i dzisiejszej edukacji humanistycznej
Najważniejsze publikacje:
Tadeusz Czapczyński (1884-1958). Pedagog – literaturoznawca – literat, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
Franciszek Próchnicki (1847-1911), dydaktyk – edytor – badacz literatury, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
Jacek Kaczmarski przed sybirskimi obrazami Jacka Malczewskiego, „Litteraria Copernicana” 2022, t. 41 (1), s. 127-141.
Poezja i malarstwo o starości kobiet – wiersze Anny Świrszczyńskiej w dialogu z wybranymi obrazami, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, setio N – Educatio Nova” 2020, nr 5, s. 251-264.
Perspektywa aksjologiczna w »Wypisach polskich« Stanisława Tarnowskiego i Franciszka Próchnickiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2019, t. 17, s. 142-162.

Prof. dr Constantin Geambasu
Uniwersytet w Bukareszcie
Zainteresowania badawcze: literatura i kultura polska, literatura porównawcza, pogranicza kulturowe, przekładoznawstwo
Najważniejsze publikacje:
Ipostaze lirice şi narrative (Szkice o liryce i prozie), Editura Medro, Bucureşti 1999, 226 p.; ediţia a II-a, Editura Universităţii, Bucureşti, 2010, 268 p.
Scriitori polonezi (secolul XX) Pisarze polscy XX w., Bucureşti, Editura Paideia, 2002, 225 p.
Cultură şi civilizaţie polonă (sec. X-XVII), Kultura polska X-XVII w., Editura Paideia, 2005, 425 p.; ediţia a II-a Polonia nobiliară (Kultura szlachecka w Polsce), Editura Universităţii, Bucureşti, 2011, 281 p.
Texte şi contexte (Teksty i konteksty), Editura Universităţii, Bucureşti, 2009, 211 p.
Literatura polonă între tradiţie şi modernitate (Literatura polksa między tradycja a nowoczesnością), Cluj Napoca, 2018, 216 p.

Prof. dr hab. Przemysław Gębal
Uniwersytet Gdański

Dr Kamila Gieba
Uniwersytet Zielonogórski
Zainteresowania badawcze: pamięć i miejsce w badaniach kulturowych, zwrot topograficzny, regionalizm, literatura i kultura Ziemi Lubuskiej, literatura niefikcjonalna, współczesny reportaż literacki, krytyka i publicystyka literacka i artystyczna,  kultura w nowych mediach
Najważniejsze publikacje:
Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2018.
A Post-German City as a Palimpsest in Contemporary Prose of the Lubuskie Land, “The Polish Review” 2022, nr 7.
Początek i powrót. Strategie tworzenia tożsamości protetycznej w literaturze tzw. Ziem Odzyskanych, w: „Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, red. nauk. Emilia Kledzik, Maciej Michalski, Małgorzata Praczyk, Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2018.
Fotografia – obraz – tekst. Wizualno-językowe formy obrazowania katastrofy czarnobylskiej, „ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura” 2020/41.
Rodzaje zaangażowania we współczesnych polskich reportażach (na wybranych przykładach), „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2019, t. LXII, z. 1

Dr Cristina Godun
Uniwersytet w Bukareszcie

Dr Justyna Gorzkowicz
Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie
Zainteresowania badawcze: literatura polska (szczególnie twórczość Stanisława Vincenza oraz Kornela Filipowicza), polska sztuka emigracyjna (w ujęciu historycznym oraz współczesnym), ujęcie interdyscyplinarne tematów geohumanistycznych z pogranicza literaturoznawstwa, etnografii oraz nauk o sztuce, wirtualna galeria jako praktyka artystyczna i edukacyjna, antropologia kultury współczesnej (urban studies, antropologia lingua-brandingu), perspektywy zarządzania projektami naukowymi w kontekście implementacji najnowszych osiągnieć sektora biznesowego
Najważniejsze publikacje:
Grammar of Airports: Toward an Anthropology of Non-Places in a Public Space, in: A. Lukaszewicz Alcaraz, F. Stara (eds.), Spaces of Transfers and Visual Management of Human Mobility, Szczecin: Wydawnictwo Akademii Sztuki w Szczecinie 2022
• Pamięć rysunku. Szkice plastyczne Cypriana Norwida (red.), Londyn: PUNO Press 2021
Pedagogika miłości według alfabetu Stanisława Vincenza, w: Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku, red. E. Lewandowska-Tarasiuk, J. Łuszczak, B. Śliwerski, Warszawa: Difin 2020
Narzędzia antropologii lingua-brandingu w promocji nauk humanistycznych, „Media i Społeczeństwo” nr 12/2020, Bielsko-Biała 2020
W poszukiwaniu antagonisty. O wątkach egzystencjalnych w twórczości Kornela Filipowicza, Kielce: Pewne Wydawnictwo 2018

Prof. dr hab. Artur Grabowski
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: literatura i teatr XX wieku, komparatystyka literatura/filozofia, teoria poezji i dramatu, twórcze pisanie
Najważniejsze publikacje:
Klatka z widokiem. (Kraków 2004)
Uzmysłowienia. (Kraków 2011)
Herbert-Hermes. (Kraków 2013)
Prawdziwy Dramat Teatru. O metateatrze i metadramacie Bogusława Schaeffera  (Kraków 2017)
Co myślą wiersze (polskie drugiej połowy XX wieku) (Kraków 2021)

Prof. dr hab. Margreta Grigorowa
Uniwersytet Wielkotyrnowski im. św. Cyryla i św. Metodego
Zainteresowania badawcze: bułgarska recepcja literatury polskiej, polsko-bułgarskie relacje historyczno-kulturowe, twórczość Josepha Conrada, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Olgi Tokarczuk: motywy nomadyczne i migracyjne, relacje literatura-sztuka, motyw herezji, konteksty komparatystyczne
Najważniejsze publikacje:
Маргрета Григорова. Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател (Joseph Conrad Korzeniowski. Pisarz jako marynarz),  Унив. изд. Св.cв.Кирил и Методий, Велико Търново, 2011. 438 s.
Маргрета Григорова. Очите на словото. Полонистични студии (Oczyma słowa. Studia polonistyczne), изд. Фабер, Велико Търново, 2015. 354 s.
Margtreta Grigorowa, Teksty i konteksty. Bułgarska recepcja polskich powieści XIX wieku o tematyce bułgarskiej, w: Nowa Panorama literatury polskiej. Przestrzenie Henryka Sieńkiewicza.
Margreta Grigorova, Discourse of heresy in Polish post-WWII literature Herling’s and Herbert’s heretics, Acta Universitatis Lodziensiss. Folia Literaria Polonica. FROM LITERARY ARCHIVES OF THE 19TH AND 20TH CENTURY, 4 (55), 2019, ed. Marzena Woźniak-Łabieniec, 4(55) 2019. Przeł. z polskiego na j. angielski Anna Wiśniewska-Grabarczyk.
Margreta Grigorova, Polsko-bułgarskie relacje historyczno-kulturowe do r. 1918. Wybrane aspekty, Prelekcje mistrzów, Prelekcja 17, Seria wydawniczo-naukowa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 2021, с. 7-61.

Dr Elwira Grossman
Uniwersytet w Glasgow

Dr hab., prof. UJ Magdalena Heydel
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: przekładoznawstwo, historia przekładu, przekład literacki, literatura modernizmu anglojęzycznego
Najważniejsze publikacje:
Współczesne teorie przekładu. Antologia (wraz z Piotrem Bukowskim), Znak, Kraków 2009.
„Gorliwość tłumacza”. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
Polska myśl przekładoznawcza. Antologia (wraz z Piotrem Bukowskim), WUJ. Kraków 2013
Polish translation studies in action: concepts – methodologies – applications: a reader (wraz z Piotem Bukowskim). – Berlin: Peter Lang, 2019.
Retracing the history of literary translation in Poland: people, politics, poetics (wraz z Zofią Ziemann). New York  London: Routledge, 2022. (Routledge Research on Translation and Interpreting History).

Dr hab. Piotr Horbatowski
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: teatr polski poza granicami kraju, kultura polska i polonijna w świecie, teatr polski we Lwowie
Najważniejsze publikacje:
• Polskie życie teatralne w Kijowie w latach 1905-1918, Kraków 2009.
• W szponach polityki. Polskie życie teatralne w Kijowie 1919-1938, Warszawa 1999.
• Zajęcia teatralne jako forma dialogu międzykulturowego w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: konteksty, dylematy, trendy, red. A. Seretny, Kraków 2021.
Nauczanie języka i kultury polskiej w społeczeństwie cyfrowej rewolucji, „Kwartalnik Polonicum” 2018, nr 31/32.
• Radość tworzenia: redagowanie gazetki jako forma nauczania sprawności pisania w języku polskim jako obcym na podstawie doświadczeń w Krakowie, Tokio, Kantonie i Seulu, „Journal of Slavic Languages”, t. 23, nr 1, Seul 2018.

Dorota Hrycak-Krzyżanowska
Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie

Dr Marina Ilie
Uniwersytet w Bukareszcie

Dr Agnieszka Janiak
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dr hab., prof. UwB Anna Janicka
Uniwersytet w Białymstoku
Zainteresowania badawcze: literatura polska II połowy XIX wieku, pozytywiści warszawscy z kręgu „Przeglądu Tygodniowego”, przemiany dyskursu emancypacyjnego, twórczość Gabrieli Zapolskiej, kultura polska w jej związkach z kulturami Wschodniej Europy, polska emigracja niepodległościowa, twórczość Tamary Karren
Najważniejsze publikacje:
Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki, Białystok 2013;
Tradycja i zmiana. Literackie modele dziewiętnastowieczności: pozytywizm i „obrzeża”, Białystok 2015;
Pozytywiści warszawscy – dylematy pokolenia. Studia, Warszawa 2022
„Przegląd Tygodniowy” 1866-1876. Teksty, analizy, komentarze, t. 1-8, red. naukowa Anna Janicka, współpraca redakcyjna Alina Kowalczykowa, Łukasz Zabielski, Białystok 2019-2020;
Tamara Karren. Próby, „Bibliotekarz Podlaski” 2020, nr 3.

dr hab., prof. UJ Iwona Janowska
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: zastosowanie podejścia ukierunkowanego na działanie w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, recepcja CEFR/ESOKJ w dydaktyce języków obcych, rozwijanie kompetencji komunikacyjnej oraz działań językowych użytkowników języka
Najważniejsze publikacje:
Janowska I., Plak M., 2021, Działania mediacyjne w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Od teorii do praktyki, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 22, Kraków: Księgarnia Akademicka.
Janowska I., Biernacka M., (red.), 2020, Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej, Biblioteka „LingVariów” Glottodydaktyka t. 20, Kraków: Księgarnia Akademicka.
Janowska I., 2019, Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Biblioteka „LingVariów”, Glottodydaktyka t. 17, Kraków: Księgarnia Akademicka.
Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków: Universitas.

Prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: polska literatura współczesna, recepcja literatury, edukacja polonistyczna, literatura dla dzieci i młodzieży
Najważniejsze publikacje:
Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka, wyd. Universitas, Kraków 1997.
Lekcje teatru, wyd. Znak, Kraków 1999.
Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole, wyd. Universitas, Kraków 2009.
W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy, inspiracje, rekomendacje, wyd. Universitas, Kraków 2016.
Prawa moralne w literaturze dla dzieci i młodzieży, (red.), Universitas, Kraków 2022.

Dr Anna Jarmuszkiewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Ewa Jaskóła
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zainteresowania badawcze: poezja XX wieku w dialogu z kulturą romantyczną i biblijną, literatura o Zagładzie, dydaktyka polonistyczna, glottodydaktyka polonistyczna
Najważniejsze publikacje:
„Wieczór na Wschodzie” Stanisława Balińskiego w serii Pod Znakiem Poetów, w: Ludzie księgi : wokół wybranych zagadnień́ wydawnictwa Jakuba Mortkowicza. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020.
Niespieszna lektura poezji, w: Lektury w ręku nauczyciela : perspektywa polska i zagraniczna. Kraków: Universitas, 2019.
Wieczór na Wschodzie Stanisława Balińskiego czytany w realiach XXI wieku, w: Zamieranie pisarzy. Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2018.
Emocje w narracjach o Zagładzie : przykład powieści Idy Fink „Podróż̇” „Ann. Univ. Mariae Curie- Skłodowska, N Educ. Nova.”, Vol. 2 (2017).
Kto to był? Żona Lota w poezji polskiej XX wieku czyli rozbijanie stereotypu, Katowice 2006.

Prof. Krystyna Jaworska
Università di Torino
Zainteresowania badawcze: literatura emigracyjna XIX i XX wieku, literatura 2 wojny światowej, poezja XX wieku, związki polsko-włoskie
Najważniejsze publikacje:
Krystyna Jaworska, Poeti e patrioti polacchi nell’Italia risorgimentale, Moncalieri, C.I.R.V.I, 2012.
Krystyna Jaworska, Da prigionieri a uomini liberi. Z niewoli do niepodległości, Torino, Celid, 2018.
Krystyna Jaworska, Dalla deportazione all’esilio. Percorsi nella letteratura polacca della seconda guerra mondiale, Alessandria, Ed. dell’Orso, 2019.
Adam Zagajewski, Dalla vita degli oggetto, a cura di Krystyna Jaworska, Milano, Adelphi, 2012. [tłumaczenie i opracowanie]
Gustaw Herling, Etica e letteratura. Testimonianze, diario, racconti, a cura di Krystyna Jaworska, Mondadori, I Meridiani, Milano 2019. [opracowanie]

Dr prof. nadzw. Nikolaj Jež
Uniwersytet w Lublanie
Zainteresowania badawcze: literatura dwudziestolecia międzywojennego, polsko-słoweńskie stosunki kulturalne
Najważniejsze publikacje:
Čopovi galicijski dopisniki (red., przekł. Štefan Rozka, Niko Jež). – Ljubljana, SAZU,  1989,  443  s.  (Korespondence pomembnih Slovencev 9.)
Poljska poezija 1939-1945. Uvodna študija. W: Alarm,  poljska poezija 1939-1945.   Ljubljana,  Borec  44  (1992), 6-7-8, 207 s., 191-201.
O anachronizmie dworów, żywotności cesarzy i trwałych wartościach. W: Dudko, Bożena (red.). Podróże z Ryszardem Kapuścińskim : pod redakcją Bożeny Dudko. Kraków: Znak. 2009, s. 177-195.
Mniej znane polonica u Słoweńców. W: Nycz, Ryszard et al. (red.), Polonistyka bez granic : IV kongres polonistyki zagranicznej, Uniwersytet Jagielloński, 9-11 pażdziernika 2008 g. Kraków: Universitas, cop. 2010. Str. 201-209.
Nowe tendencje w przekładach literatury poskiej w Słowenii, w: Gawlak, Monika (red.), Świeściak, Alina (red.). Komunikacja międzykulturowa : przekład, komparatystyka, teoria i historia literatury : księga jubileuszowa dedykowana profesor Bożenie Tokarzowej. Katowice: Śląsk; Stowarzyszenie Incjatyw Wydawniczych, 2016, s. 43-56. Studia o przekładzie, nr. 42.

Monika Kaczor
Uniwersytet Zielonogórski

Dr Piotr Kajak
Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze: kulturoznawstwo glottodydaktyczne, kultura popularna w glottodydaktyce, certyfikacja języka polskiego jako obcego, historia nauczania języka polskiego jako obcego, dyplomacja publiczna, polonistyka międzykulturowa, glottodydaktyka slawistyczna / nauczanie języków pokrewnych, (sub)kultura hiphopowa
Najważniejsze publikacje:
• 
Kultura popularna w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego. Wstęp do kulturoznawstwa glottodydaktycznego, Warszawa 2020.
• współredaktor: Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa 2010 (z Piotrem Garncarkiem i Andrzejem Zieniewiczem).
• współredaktor: Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa 2012 (z Piotrem Garncarkiem).
• współredaktor: Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej, Warszawa 2021 (z Agnieszką Jasińską i Tomaszem Wegnerem).

Dr hab., prof. IBL PAN Andrzej Karcz
Instytut Badań Literackich PAN
Zainteresowania badawcze: teoria literatury, metodologia badań literackich,  historia polskiego literaturoznawstwa i krytyki literackiej, proza polska XX i XXI wieku, polska literatura emigracyjna, literatura porównawcza, badania polonistyczne za granicą
Najważniejsze publikacje:
The Polish Formalist School and Russian Formalism (Roxchester-Kraków 2002)
Teksty z daleka i bliska. Szkice nie tylko o literaturze (Kielce 2003)
Refleksja nad literaturą w polskim piśmiennictwie emigracyjnym. Tymon Terlecki – Czesław Miłosz – Gustaw Herling-Grudziński (Warszawa 2017)
Reconstructing a Genius’s Life: A New and Comprehensive Biography of Witold Gombrowicz, „The Polish Review” 2019, nr 4.
O powojennej działalności i wzajemnych relacjach Manfreda Kridla i Wiktora Weintrauba. Publikacje – listy – dokumenty, „Pamiętnik Literacki” 2022, z. 1.

Ariko Katō, PhD
Nagoya University of Foreign Studies
Zainteresowania badawcze: literatura polska, literatura komparatystyczna, kulturoznawstwo interdyscyplinarne, awangarda z okresu międzywojennego, Lwów w okresie międzywojennym, pamięć Holokaustu, pamięć drugiej wojny światowej, kolorowa fotografia, świadectwo, Bruno Schulz, Bruno Jasieński, Debora Vogel
Najważniejsze publikacje:
Katō, Ariko (ed.). 2021. Horokōsuto to Hiroshima: Pōrando to nihon ni okeru dainizisekaitaisen no kioku [The Holocaust and Hiroshima: Memory of WW2 in Poland and Japan]. Tokyo: Misuzu Shobō. (In Japanese).
Katō, Ariko, Leociak, Jacek (eds.). 2020. Holokaust i Hiroszima w perspektywie porównawczej. Pamięć o II wojnie światowej w Polsce i Japonii [The Holocaust and Hiroshima in comparative perspective: Memory of WW2 in Poland and Japan]. Warsaw: Wydawnictwo IBL.
Katō, Ariko. 2021. “The image of People Jumping from Window in the Warsaw Ghetto: Photographs of The Stroop Report in the Context of Polish Holocaust Remembrance.” In Anna Tippner and Anna Artwińska (eds.) The Afterlife of the Shoah in Central and Eastern European Cultures: Concepts, Problems, and the Aesthetics of Postcatastrophic Narration, London: Routledge: 329–349.
Katō, Ariko. 2021. “Chapter The Polish Avant-Garde in Japan: Bruno Jasieński’s I Burn Paris.” In Magdalena Popiel, Tomasz Bilczewski, and Stanley Bill (eds.). The Routledge World Companion to Polish Literature, London: Routledge: 212–223.
Katō, Ariko. 2021. “Is Marceli Weron Bruno Schulz? The Newly Discovered Short Story “Undula”.” In The Polish Review 66 (4): 106–114.

Prof. dr hab. Ludmiła Kilewaja

Prof. Yong Deog Kim
Hankuk University of Foreign Studies

Prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. Joanna Kot
Northern Illinois University
Zainteresowania badawcze: dramat dwudziestolecia międzywojennego, gender studies, kobiecości, męskości
Najważniejsze publikacje:
Complicating the Female subject: Gender, National Myths, and Genre in Polish Women’s Interwar Drama, Boston, 2016.
Nostalgia for the Estate Myth: Images of Masculinity in Adam Grzymała-Siedlecki’s The Heir „The Polish Review”, 2022, 67, 2.
“Nieuznanie i żałoba – droga do przemiany. Wokół paru dramatów dwudziestolecia międzywojennego”. W zb. Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet. Red. J. Ławski, A. Janicka, B. Oleh. Tom II. Białystok, 2019.

Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa
Uniwersytet Jagielloński

Alla Kozhinowa
Uniwersytet Śląski
Zainteresowania badawcze: translatoryka, gramatyka historyczna języków słowiańskich, etnolingwistyka, języki słowiańskie niesłowiańskich mniejszości narodowych
Najważniejsze publikacje:
Polski dla średniozaawansowanych. – Харьков: ЕШКО-Украина, 2015.
Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów / pod red. J. Bartmińskiego. – T. 3. Praca. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2016.
Language Implicitness as a Translation Problem // The Explicit and the Implicit in Language and Speech / ed. by Liudmila Liashchova. Cambrige: Cambrige Scholar Publishing, 2018. – P. 307 – 317.
Teksty Ormian lwowskich jako źródło badań nad historią języka polskiego Kresów Wschodnich // Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. T. VI.  Języki i kultury w kontakcie.  – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 144 – 154.
Features of the Biblical Translations Made on the Territory of the Crown of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania in the 16th Century // Studia Białorutenistyczne. – Vol. 14 (2020). – P. 235-247.

Dr hab. Helena Krasowska
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Zainteresowania badawcze: dialektologia, socjolingwistyka, etnologia, folklorystyka, problemy językowe i kulturowe pogranicza, mniejszości narodowe, Polacy na Wschodzie, bukowinoznawstwo
Najważniejsze publikacje:
Helena Krasowska, Polacy pomiędzy Donem, Dniestrem a Prutem. Biografie językowe. Język na Pograniczach nr 46, instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
Helena Krasowska, Identitatea lingvistică a polonezilor din Bucovina Carpatică, [w:] Polonezii din România. Repere identitare, red. Anca Filipovici, wyd. Editura ISPMN, Cluj-Napoca 2020.
Języki mniejszości. Status – prestiż – dwujęzyczność – wielojęzyczność, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2020.
Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Lech Aleksy Suchomłynow).Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia-Ukraina, Wydawnictwo Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018.
Helena Krasowska, The Polish Minority in South-Eastern Ukraine, wydawca Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2017.

Dr Monika Krzempek
Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska
Uniwersytet Gdański
Zainteresowania badawcze: teoria czasu w literaturze, niefikcjonalne formy prozy, teoria i historia autobiografii, pisarstwo autobiograficzne w perspektywie geopoetyki, związki literatury i sztuk wizualnych.
Najważniejsze publikacje:
Czas w powieściach Parnickiego.  Ossolineum, Wrocław 1972;
Autobiografia i powieść czyli pisarz i jego postacie, Wyd. Morskie, Gdańsk 1987;
Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas Kraków 2000;
Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry, słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2005;
Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie, wyzwanie, Wydanie 2 zmienione, Universitas Kraków 2020 (wyd. anglojęzyczne: The Autobiographical Triangle: Wittness, Confession, Challenge, Peter Lang, Berlin 2019, przekład wydania 2, zmienionego)

Dr hab. Tomasz Kunz
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: polska literatura nowoczesna, najnowsza poezja polska, teoria literatury, animal studies
Najważniejsze publikacje:
Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury, Universitas, Kraków 2005.
Granice przedstawialności doświadczenia. Narracja jako terapia (na przykładzie „Jądra ciemności” Josepha Conrada), w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Universitas, Kraków 2012.
Poetyka w świetle kulturoznawstwa, „Forum Poetyki / Forum of Poetics” lato/summer 2015, s. 6-15.
Więcej niż słowa. Literatura jako forma istnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
„Betwixt this wor(l)d and that of grace…” albo o pewnej różnicy (nie tylko dźwiękowej) w związku z wierszem Stanisława Barańczaka “Co mam powiedzieć”, „Teksty Drugie” 2020, z. 5.

Dr hab. Danuta Lech-Kirstein
Uniwersytet Opolski
Zainteresowania badawcze: językoznawstwo, onomastyka, śląskoznawstwo
Najważniejsze publikacje:
Nazwy osobowe dziewiętnastowiecznych mieszkańców Opola (ze słownikiem etymologicznym nazwisk), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
S. Gajda, M. Krzempek, D. Lech, M. Makuchowska, I. Ohnheiser, Podstawy gramatyki polskiej wraz z tekstami i ćwiczeniami. Kompendium dla kursów języka i nauki własnej (Grunladen der polnischen Grammatik mit Texten und Übungen. Ein Kompendium für Sprachkurse und zum Selbststudium, Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, Abteilung Sprachwissenschaft, Innsbruck 2007.
Syntezy gramatyk: polskiej, słowackiej i czeskiej dla slawistów niemieckojęzycznych (współautor: M. Makuchowska), [w:] Nauczanie języków pokrewnych, red. J. Baluch, M. Papierz, Kraków 2009, s. 85–96.
Język a Edukacja” 7: Bariery i pomosty w glottodydaktyce polonistycznej, red. D. Lech-Kirstein, M. Makuchowska, Opole 2019: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Lech-Kirstein D., Śląskie nazwy geograficzne motywowane nazwami kolorów, „Onomastica” LXV/1, 2021, s. 179-19.

Mirja Lecke
Uniwersytet Regensburg

Dr Jiwone Lee
Hankuk University of Foreign Studies

Dr Olga Leszkowa
Moskiewski Uniwersytet Państwowy im.Łomonosow
Zainteresowania badawcze: współczesny język polski: leksykologia, leksykografia, słowotwórstwo, metodyka nauczania JPJO
Najważniejsze publikacje:
Słowotwórstwo w aspekcie dynamicznym w procesie kształcenia polonistów za granicą. Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych//III Kongres Polonistyki Zagranicznej. Poznań, 2006. – Poznań:WN UAM, 2007. S.155-165.
«Свой среди чужих»: к вопросу об адаптации заимствований (на материале современного польского языка). //Язык, сознание, коммуникация. Вып. 38. М., 2009. С.135 – 146.
Opracowanie wersji rosyjskojęzycznej: Liliana Madelska. Практическая грамматика польского языка. Kraków: Universitas, 2012. 456 s.
«Jeszcze raz o płci, rodzaju i męskoosobowości w nauczaniu języka polskiego w środowisku rosyjskojęzycznym”// Polonistyka wobec wyzwań współczesności / Tom II, V Kongres Polonistyki Zagranicznej. Opole 2014, s.566-573
Gry językowe i gra w języku w aspekcie glottodydaktycznym // Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Toruń 2015,s.51-61

Dr Joanna Lustanski
McMaster University
Zainteresowania badawcze: świadomość językowa, język polonijny, lingwistyka potoczna, socjolingwistyka, postawy językowe, glottodydaktyka, język odziedziczony, Polonia kanadyjska
Najważniejsze publikacje:
Wymiary potocznej świadomości językowej i relacje między nimi, „Socjolingwistyka” Tom 35 (2021), 283-302.
Sytuacja socjolingwistyczna a poziomy świadomości językowej reprezentantów pierwszego pokolenia polonijnego w Kanadzie, „Poradnik Językowy” 6, 44-60.
Zwyczajna przeprowadzka. Pamiętniki imigrantów z Polski do Kanady (1988-2012) / An Ordinary Move. Memoirs of Polish Immigrants to Canada (1988-2012), wstęp i red. J. Kozak, J. Lustanski. Toronto: The Canadian Polish Research Institute.
Język polonijny w Kanadzie. Toronto: The Canadian Polish Research Institute.
Polish Canadians and Polish Immigrants in Canada: Self-Identity and Language Attitude,The International Journal of the Sociology of Language” 199, 39-61.

Marianna Łacek
Secondary College of Languages NSW Australia
Zainteresowania badawcze: nauczanie języka polskiego jako drugiego, tłumaczenie australijskiej literatury na język polski
Najważniejsze publikacje:
Język Polski w Australii – Język polski jako narzędzie komunikacji we spółczesnym świecie, UMCS Lublin 2007
Polskie Szkolnictwo w Australii, „Zeszyty Naukowe” Nr3, PUNA Londyn 2015
Nauczanie Języka Polskiego w Australii – „Postscriptum Polonistyczne” Uniwersytet Śląski 2016, nr 1(17).
Tłumaczenia prozy i poezji Petera Skrzyneckiego: Bezdomne psy, Kraków 2005; Wróbli ogród, Kraków 2007; Stary świat / Nowy świat, Kraków 2009.

Prof. dr hab. Jarosław Ławski
Uniwersytet w Białymstoku
Zainteresowania badawcze: literatura XVIII – XX wieku, faustyzm i bizantynizm, polsko-wschodniosłowiańskie związki kulturowe, relacje geopolityki i kultury, Młoda Polska, poezja polska XXI wieku, twórczość Adama Mickiewicza, Zygmunta Glogera, Tadeusza Micińskiego,  Czesława Miłosza
Najważniejsze publikacje:
Universum Słowackiego. Studia o wyobraźni, Warszawa 2020.
Zygmunt Gloger, Pisma rozproszone, T. I-III, pod red. J. Ławskiego i J. Leończuka, Białystok 2014-2016.
Zygmunt Gloger, Pisma rozproszone. Seria II, red. J. Ławski, Ł. Zabielski, T. I-VII, Białystok 2020-2022.
Tadeusz Miciński, Pisma rozproszone, t. I-IV, re. M. Bajko i J. Ławskiego, Białystok 2017-2020.
Polacy w Odessie. Studia interdyscyplinarne, red. J. Ławski, N. Maliutina, R. Szymula, Białystok – Odessa 2021.

Dr hab., prof. UP Danuta Łazarska
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Zainteresowania badawcze: recepcja utworów literackich (szczególnie zaś szkolny odbiór literatury), dialogi poetów i znawców literatury, ich wartość m.in. dla nastoletnich czytelników, rola literatury w edukacji humanistycznej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (ujęcie antropologiczne i aksjologiczne), związek literaturoznawstwa z dydaktyką, relacje dydaktyki literatury z  filozofią, socjologią
i psychologią, rola interdyscyplinarnych powiązań w przygotowaniu kandydatów na nauczycieli polonistów i ich przyszłych wychowanków do autentycznych i efektywnych spotkań z Innym (np. pisarzem, tekstem literackim).
Najważniejsze publikacje:
D. 
Łazarska, Osoba ucznia w świadomości studentów polonistyki. O związku literaturoznawstwa z dydaktyką,  Kraków 2015.
D. Łazarska, Dlaczego warto czytać Herberta? Z badań nad szkolną recepcją poezji w klasach pierwszych zreformowanego liceum, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” 2021, Vol. 12, s. 325-337.
D. Łazarska, Spotkania z literaturą. O dialogu międzykulturowym i kształtowaniu tożsamości nie tylko na godzinach polskiego (na przykładzie Eli-Saneli Katarzyny Pranić), (w:) Tożsamość na styku kultur. T. 4 , red. I. Masojć i H. Sokołowska, Kraków 2021.
D. Łazarska, Postać literacka jako przedmiot rozmyślań aksjologicznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova” 2020, Vol. 5, s. 117-130.
D. Łazarska, Czytanie literatury . O roli utworów literackich nie tylko w świetle wypowiedzi znawców tematu, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” 2019, Z. 10, s. 157-169.

Prof. dr hab. Anna Łebkowska
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: antropologia literatury, fikcja literacka, zagadnienia płci kulturowej , empatia w literaturze, somatopoetyka, literatura XX i XXI wieku
Najważniejsze publikacje:
Między teoriami a fikcją literacką. „Universitas”, Kraków 2001.
Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku. „Universitas” Kraków 2008.
Somatopoetyka – afekty – wyobrażenia, wyd. WUJ Kraków 2019.
Rozmowy z pisarzem/pisarką- nowa odsłona ? „Teksty Drugie” 2019/1.
Granice empatii w twórczości Olgi Tokarczuk „Ruch Literacki” 2022/3.

Dr Roman Madecki
Uniwersytet Masaryka w Brnie

Dr Liliana Madelska
Uniwersytet w Wiedniu

Dr hab., prof. UO Marzena Makuchowska
Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Leonid Malcew
Bałtycki Uniwersytet im. Immanuela Kanta
Zainteresowania badawcze: literatura polska, romantyzm, Mickiewicz, Norwid, dwudziestolecie międzywojenne, literatura emigracyjna XX w., Herling-Grudziński, Miłosz, Gombrowicz, Jerzy Stempowski, rosyjsko-polskie stosunki literackie, imagologia
Najważniejsze publikacje:
Л. Мальцев. Между Россией и Западом: традиция экзистенциализма в творчестве Г. Герлинга-Грудзиньского. Монография. Калининград, 2008.
L. Malcew, Między Rosją i Zachodem: tradycja egzystencjalna Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kaliningrad 2008, 241 s.
Л.А. Мальцев. Преодоление стереотипов: Ф.М. Достоевский в восприятии польских писателей-эмигрантов ХХ века. Калининград, 2022. / L. Malcew, Przełamanie stereotypów: Fiodor Dostojewski w odbiorze polskich pisarzy emigracyjnych XX wieku, Kaliningrad 2022, 212 s.
Л. Мальцев. Ежи Стемповский и экзистенциально-эсхатологическая интепретация комедии А. Фредро «Пан Иовяльский» // Славяноведение. 2022. № 3. С. 108-120 / L. Malcew, Jerzy Stempowski i interpretacja egzystencjalno-eschatologiczna komedii Aleksandra Fredry “Pan Jowialski”, 2022, nr 3, s. 108-120.
L. Malcew. Густав Герлинг-Грудзиньский и Борис Пастернак // Gustaw Herling-Grudziński. Między Wschodem i Zachodem. Krosno 2020, s. 220-235.

Alena Mankevich

Prof. dr Luigi Marinelli
Sapienza Università di Roma
Zainteresowania badawcze: literatura polska, kultura polska, teoria literatury, przekładoznawstwo, komparatystyka literacka, gender studies
Najważniejsze publikacje:
Adon. Wydanie krytyczne, tt. I/II, Warszawa/Roma 1993 (wraz z K. Mrowcewiczem)
Polski Adon. O poetyce i retoryce przekładu, Izabelin 1997
Historia literatury polskiej, pod red. L. Marinellego, Torino 2004 (i polski przekład Wracław 2009)
Szymborska: un alfabeto del mondo, Roma 2016 (wraz z A. Ceccherelli i M. Piacentini)
Noster hic est Dantes. Su Dante e il dantismo in Polonia, Roma 2022

Dr hab., prof. UJ Waldemar Martyniuk
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: językoznawstwo stosowane, glottodydaktyka, polityka językowa
Najważniejsze publikacje:
Martyniuk, W. (2022). Language, languaging, plurilanguaging: considerations on the nature of language and language education. In: The Routledge Handbook of Plurilingual Language Education, Taylor & Francis, p. 101-111.

Prof. dr hab. Andrea Meyer-Fraatz
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Zainteresowania badawcze: kwestie dot. teorii literatury i poetyki; badania porównawcze (szczególnie przekład literacki); literatura i pamięć; romantyzm; autorzy (w dziedzinie polonistyki): Adam Mickiewicz, Bolesław Leśmian, Bruno Schulz
Najważniejsze publikacje:
Die slawische Moderne und Heinrich von Kleist. Zur zeitbedingten Rezeption eines Unzeitgemäßen in Russland, Polen und Kroatien. Wiesbaden 2002 (= Opera Slavica. NF. Bd. 39).
„Ich kann es nicht glauben, dass dies Men­schen möglich ist”. Zur Rolle des Emotionalen in der polnischen Literatur über den Holo­caust, red. A. Meyer-Fraatz i. T. Schmidt. Stuttgart 2016 (= Literatur und Kultur im mittleren und östlichen Europa. Bd. 11) – własny artykuł: Die Rolle des Emotionalen in Zofia Nałkowskas „Medaliony“, S. 126-146 (w języku polskim: Rola elementu emocjonalnego w Medalionach Zofii Nałkowskiej, w: Polonis­ty­ka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej. Brzeg – Opole, 10-13 lipca 2012 r. Tom I, red. S. Gajda u. I. Jokiel. Opole 2014, S. 482-489).
Das Rätsel der dritten Rose. Bolesław Leśmians Zyklus „Trzy róże“ im Kontext des Gedichtban­des „Łąka“, w: Zyklusdichtung in den slavi­schen Literaturen. Beiträge zur Internationalen Konferenz, Magdeburg, 18.-20. März 1997, red. R. Ibler, Frankfurt a.M. etc. 2000, S. 367–379.
Concealing and Exposing Jewish Origin: Bolesław Leśmian and Bruno Schulz, w: (Un-)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reinter­pretations, red. D. de Bruyn u K. van Heuckelom, Amsterdam 2009, S. 49–66.
Niejednoznaczność w liryce polskiej po roku 1800 (na przykładzie dzieł Mickiewicza), w: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Tom 1. Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki, red. Cudak u. K. Pospiszil, Katowice 2018, S. 329-340 (w języku niemeickim:Uneindeutigkeit in der polnischen Dichtung nach 1800, w: Epochenumbruch? Literatur um 1800 im Russischen Reich, red. P. Bukharkin und U. Jekutsch. Wiesbaden 2021, S. 23-33 (= Opera Slavica, NF, Bd. 68).

Prof. dr hab. Władysław Miodunka
Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Alina Molisak
Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze: literatura polsko-żydowska, nowoczesna tożsamość żydowska, przestrzenie miejskie i pozamiejskie, pamięć/zapomnienie
Najważniejsze publikacje:
Żydowska Warszawa – żydowski Berlin. Literacki portret miasta w pierwszej połowie XX wieku, Warszawa 2016 (English version – Jewish Warsaw – Jewish Berlin.  Literary Portrayal of the City in the First Half of the 20th Century, Berlin 2021).
Pomniki pamięci. Miejsca niepamięci, red K. Chmielewska, A. Molisak, Warszawa 2017.
The Trilingual Literature of Polish Jews from Different Perspectives: In Memory of I. L. Peretz, ed. Molisak i S. Ronen, Cambridge 2017.
Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca ’68, red. Alina Molisak, Przemysław Czapliński, IBL PAN, Warszawa 2019.
Juden im ländlichen Raum Osteuropas in der erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, w: Das ὅstliche Europa als Agency in der Geschichte. ed. Brochers, A.Bothe, M.Nesselrodt, A.Wierzcholska, Berlin 2021.

Dr Barbara Morcinek-Abramczyk
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zainteresowania badawcze: glottodydaktyka, komunikacja niewerbalna, komunikacja interkulturowa, kultura Japonii i innych krajów azjatyckich, kultura i język Górnego Śląska
Najważniejsze publikacje:
Adaptacja kodu pozawerbalnego w akwizycji języka polskiego jako obcego [w:] Adaptacje I. Język – Literatura – Sztuka, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja,  „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego” nr 3, Katowice 2013, s. 383-397;
„Polski jest prosty” – podręcznik do zadań specjalnych. Koncepcja metodyczna nowego podręcznika do uczenia Japończyków na poziomie początkującym [w:] Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia – rocznik 2014/2015, red. K. Morita, Tokio 2015, s. 219-233;
Polski jest prosty. Podręcznik do nauki języka polskiego dla osób japońskojęzycznych, Tokio University of Foreign Studies, Tokio 2015
Pomiędzy słowem a gestem – błędy glottodydaktyczne wynikające z braku kompatybilności między językiem a mową ciała [w:] Acta Uniwersitas Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Błąd glottodydaktyczny, 22, Łódź 2015, s. 125-141;
Komunikacja pozawerbalna w glottodydaktyce [w:] „Kwartalnik Polonicum”, nr 28/29, Warszawa 2018, s. 12-15.

Prof. Swietłana Musijenko
Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały

Prof. dr Alicja Nagórko
Humboldt-Universität zu Berlin
Zainteresowania badawcze: lingwistyka kulturowa, słowotwórstwo, semantyka, leksykografia, teolingwistyka
Najważniejsze publikacje:
„Lexikologie des Polnischen”, Olms-Verlag, Hildesheim – Zürich – New York, 2007, 348 s.
„Das Lexikon der slavischen Sprachen”, in: HSK  32. Vol. 1, S. Kempgen, P. Kosta, T. Berger, K. Gutschmidt,  Walter de Gruyter Verlag, 2009, s. 739-758.
„Podręczna gramatyka języka polskiego”, WN PWN, Warszawa, 2010 i wydania nast., 335 s.
„Sprachliche Säkularisation im westslawischen Raum – Zeichen moderner Gesellschaft?”, Biuletyn PTJ, fasc. LXVI, 2010, s. 111-121.
„An outline of contemporary Polish word formation, Art. 156. Polish”, in HSK  40.4 International Handbook of Languages of Europe, eds. P. Müller, I. Ohnheiser, S. OLsen, F. Rainer, Walter de Gruyter Verlag, Berlin – New York, 2016, s. 2811-2852.

Prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zainteresowania badawcze: komunikacja internetowa, język współczesnych mediów, genologia lingwistyczna, onomastyka
Najważniejsze publikacje:
Nazwiska mieszkańców komornictwa lidzbarskiego (1500-1772 r.), Olsztyn 2007.
Internetowe grupy dyskusyjne. Analiza językowa i charakterystyka gatunku, Olsztyn 2011.
Nienawiść w czasach Internetu, Gdynia 2015.
Strona internetowa jako forma (auto)prezentacji zawodowej (na przykładzie logopedów), Olsztyn 2017.
Kultura zachowań językowych w internecie, Warszawa 2019.

Lidiia Nepop-Aidachych (Lidia Nepop-Ajdaczyć – Лідія Непоп-Айдачич)
Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”
Zainteresowania badawcze: etnolingwistyka polska, lingwistyka kognitywna, leksykologia, semantyka leksykalna, frazeologia polska i słowiańska, glottodydaktyka, dialektologia polska, polszczyzna kresowa
Najważniejsze publikacje:
Непоп Лідія, Лексичні особливості польських говірок на території Хмельницької та Житомирської областей: Монографія. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004.
Nepop-Ajdaczyć L. Polska etnolingwistyka kognitywna = Польська когнітивна етнолінгвістика: Навчальний посібник. – CWP “Uniwersytet Kijowski”, 2007.
Аjдачић Деjан, Лидиjа Непоп Аjдачић, Поредбена српско-украjинска фразеологиjа. – Београд: Алма, 2015. – 244 с. (Библиотека: Монографиjе. – Књига 6.)
Nepop-Ajdaczyć L. Goździk // Słownik stereotypów i symboli ludowych / koncepcja całości i redakcja:. Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2019. – T. II: Rośliny. –  Cz. 3: Kwiaty. – S. 99-108.
Непоп-Айдачич Л. В. Теоретичні питання вивчення концептуальних кодів та процесів їх взаємодії (на прикладі квіткового коду  польської мови та культури). Мовознавство. 2021. № 6. С. 40–52.

Doc. Helena Nielepko
Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały
Zainteresowania badawcze: dramaturgia Młodej Polski, poezja Młodej Polski, dramaturgia i poezja Tadeusza Micińskiego
Najważniejsze publikacje:
Dramaturgia Tadeusza Micińskiego: problematyka i poetyka, Драматургия Тадеуша Мициньского: проблематика и поэтика: диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук : 10.01.03 / Нелепко Елена Павловна ; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 2016.
Funkcje alegoryczne rodziny w dramacie Tadeusza Micińskiego Kniaź Patiomkin, „Prace Polonistyczne” 2006, seria LXI.
Twórczość Stanisława Wyspiańskiego w szkole średniej i wyższej na Białorusi, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 2010, nr 1.
Temat Wilna i Wileńszczyzny w Dziennikach Zofii Nałkowski, „Bibliotekarz Podlaski” 2019, nr 2 (XLIII).
Motywy folklorystyczne w „Nocy rubinowej” Tadeusza Micińskiego, w: Folklor polski i litewski. Źródła – adaptacje – interpretacje, pod red. A. Baranowa, J. Ławskiego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021.

Prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska
Uniwersytet Śląski
Zainteresowania badawcze: językowy obraz świata dzieci, język dzieci i młodzieży, dyskurs dydaktyczny, literatura dla dzieci i młodzieży, nauczanie języka polskiego, nauczanie języka polskiego jako obcego/ drugiego/odziedziczonego
Najważniejsze publikacje:
Stereotyp czarownicy i jego modyfikowanie. Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych (2013),
Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów (2012),
Vztah jazyka a komunikace v česko-slovensko-polské didaktické reflexi (2019, współautorka);
Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie: diagnoza – stan – perspektywy (2018, współaut.);
Podręcznik dla dzieci do nauczania języka polskiego jako obcego pt. Bawimy się w polski (2009, 2012, 2013, 2014, 2016, współautor A. Achtelik).

Dr hab. Arent van Nieukerken
Uniwersytet w Amsterdamie

Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeż
Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze: historia kultury, głównie idei religijnych i  estetycznych, przekład literacki, renesans polski i włoski, humanizm renesansowy w Italii i za Alpami, Jan Kochanowski, barok europejski i polski, sarmatyzm
Najważniejsze publikacje:
Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI-XVIII w., Wydawnictwo TN KUL, Lublin 1992.
Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej, PWN, Warszawa 1992.
Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2000 (wersja włoska: Morsztyn e Marino. Un dialogo poetico dell´Europa Barocca, trad.: L. Bernardini, A. Ceccherelli, F. Fornari, M. Piacentini, E. Ranocchi, Ed. Il Calamo, Roma 200)1.
Barok polski między Europą i Sarmacją. Część pierwsza: Profile i zarysy całości, Neriton, Warszawa 2009-2011.
Spotkania w labiryncie. Szkice o poezji Jana Kochanowskiego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2019 (wersja włoska: Jan Kochanowksi. Dieci saggi, trad. S. Redaelli et al.  Accademia Polacca delle Scienze, Roma 2018).

Edyta Nowosielska
Uniwersytet Cambridge
Zainteresowania badawcze: glottodydaktyka, wielojęzyczność
Najważniejsze publikacje:
A to polski właśnie… – historia Polword, najstarszej szkoły języka polskiego jako obcego w Londynie, Polonistyka. Innowacje, Poznań, 2019.
Czytaj, śmiej się i ucz!. E-book a tradycje polskie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Roczniki Humanistyczne, Lublin, 2018.
Oaza czy kolejna fatamorgana, czyli nauczanie i uczenie się języka polskiego Metodą Callana, Roczniki Humanistyczne, Lublin, 2017.
Opis stanu języka polskiego w Wielkiej Brytanii od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej (2004–2016), Zeszyty Naukowe, PUNO, Londyn, 2016.
Po polsku na Wyspach. Poradnik dla rodziców dzieci dwujęzycznych, Londyn, red. K. Zechenter, rozdz. Mówić, nie mówić… 2015 i 2016, PUNO, Londyn oraz amerykańska edycja – 2017, PUNO, Polish Cultural Institute New York.

Prof. dr hab. Ryszard Nycz
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: teoria i historia literatury nowoczesnej i współczesnej; studia kulturoznawcze
Najważniejsze publikacje:
Tekstowy świat, 1995
Język modernizmu, 1997
Literatura jako trop rzeczywistości, 2001
Poetyka doświadczenia, 2012
Kultura jako czasownik, 2017

Prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doc. dr Gabriela Olchowa
Uniwersytet Mateja Bela
Zainteresowania badawcze: socjolingwistyka, pragmatyka językowa, kultura języka
Najważniejsze publikacje:
System adresatywny języka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku. Hradec Králové : Gaudeamus, 2018.
Dvojjazyčná učebnica jazykovej komunikácie pre integrovaný záchranný systém v poľsko-slovenskom pohraničí : Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego / Anita Račáková, Gabriela Olchowa, Anna Majewska Wójcik … [et al.] ; – Lublin : Wydawnictwo Katolíckiego Uniwerystetu Lubelskiego w Lubline, 2016.
„Poláci nám řikají Pepíci” – obraz Czechów w polskojęzycznych przewodnikach turystycznych. In Bohemistyka. – Poznań : Komisja Slawistyczna Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019. Roč. 19, č. 4 (2019), s. 523-540.
„Kto znał – niech wspomni”. O prywatnych nekrologach rocznicowych w czeskiej, słowackiej i polskiej prasie. In Bohemistyka. – Poznań : Komisja Slawistyczna Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018.

Dr Jacek Olczyk
Uniwersytet Jagielloński / INALCO (Paryż)
Zainteresowania badawcze: XX-wieczne teorie poezji, Oulipo, życie literackie, Georges Perec, Tadeusz Peiper
Najważniejsze publikacje:
Literatura polska w świetle przymusów Oulipo, WUJ, Kraków 2019.
Wiersz smogowy – raport techniczny (współ. L. Onak) [w:] UBU Lab. Raporty techniczne 2016-2019, pod red. Piotra Mareckiego, WUJ, Kraków 2019.
Życie literackie w Krakowie 1893-2013, Ha!art, Kraków 2016.
Życie literackie w okupowanym Krakowie (1939-1945) [w:] Rocznik Biblioteki Kraków, R.3 (2019).

Prof. Małgorzata Anna Packalén Parkman
Uniwersytet w Uppsali
Zainteresowania badawcze: gender studies, komparatystyka, polska literatura współczesna, glottodydaktyka
Najważniejsze publikacje:
Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych;
Under två kulturers ok (Under the Yoke of Two Cultures);
Swedish-Polish Modernism. Literature – Language Culture;
The New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking Gender in Twentieth-Century

Iwona Pałucka-Czerniak
Uniwersytet Zielonogórski

Prof. PhDr. Marta Pančíková
Zainteresowania badawcze: językoznawstwo porównawcze – języki słowiańskie, leksykologia, słowotwórstwo, frazeologia, translatologia -tłumaczenia tekstów specjalistycznych (botanika, teksty prawnicze)
Najważniejsze publikacje:
•  Poľský jazyk (1994),
Po tamtej stronie Tatr (1998, 2003 a elektronické vydanie, spoluautor W. Stefańczyk),
Zradné slová v poľštine a slovenčine (1993),
Zradné  slová (2005),
Rozvojové tendencie poľskej a  slovenskej lexiky na prelome tisícročia (2008).

Prof. dr hab. Jolanta Pasterska
Uniwersytet Rzeszowski
Zainteresowania badawcze: polska literatura emigracyjna i migracyjna, powieść XX i  XXI wieku, polska proza kobieca
Najważniejsze publikacje:
Świat według Tyrmanda. Przewodnik po utworach fabularnych, Wydawnictwo Fosze, Rzeszów 2000.
Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
Emigrantki – Nomadki – Wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2015.
Wygnanie i mit. Szkice o pisarzach (e)migracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019.
Spory o powieść w dyskusjach krytycznoliterackich drugiej emigracji niepodległościowej. Seria:Polemika Krytycznoliteracka w Polsce”, t. 26,  red. S. Panek, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2021.

Prof. dr hab. Janusz Pasterski
Uniwersytet Rzeszowski
Zainteresowania badawcze: literatura polska XX i XXI wieku, literatura emigracyjna, współczesna poezja polska
Najważniejsze publikacje:
Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
Duch zaangażowania. O prozie Dawida Bieńkowskiego, [w:] Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych, tom 2, red. A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 83-102.
Światy równoległe. O dwujęzyczności i polifonii kulturowej w twórczości Andrzeja Buszy, „Wielogłos” 2016 nr 2 (28), s. 63-79.
Świat wiersza. Szkice o polskiej poezji (nie tylko) współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019.
Kanada w poezji Floriana Śmiei, [w:] Światy poetyckie Floriana Śmiei, red. M. Kisiel, K. Niesporek, Katowice 2020, s. 167-186.

Doc. Olga Pavliuk
Zaporoski Narodowy Uniwersytet Techniczny
Zainteresowania badawcze: zagadnienia tożsamościowe, pogranicza tożsamości, odrodzenie kultury polskiej, pogranicza kulturowe, sztuka na pograniczach kulturowych, sztuka w kontekście antropologicznym
Najważniejsze publikacje:
Różne odcienie polskości . Dylematy tożsamościowe mieszkańców niepodległej Ukrainy XXI wieku./Різноманітні відтінки польськості. Дилема самоідентифікації жителів незалежної України в ХХI столітті, вид. Запоріжжя: Дике Поле, 2020.
Działalność polskich architektów na południowo-wschodniej Ukrainie na przełomie XIX-XX w.  na przykładzie Jekaterynosławia. ПОЛЬСЬКІ АРХІТЕКТОРИ НА ТЛІ МОДЕРНУ КАТЕРИНОСЛАВА wyd.  Запоріжжя: Дике Поле, 2021.
„Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy) w: Polonistyka na początku XX1 wieku Diagnozy, koncepcje pwerspektywy, Języki i kultury w kontakcie; t.V1, s.184-187 pod red. J.Tambor, wyd. Uniwersytetu Sląskiego, Katowice 2018.
Mozaika etniczna Ukrainy południowo-wschodniej – wzmianka historyczna na przykładzie Zaporoskiego Przyazowia, red. R. Cudak, s- 189-204, wyd. Postscriptum polonistyczny 2019.2 (24), wyd. Katowice 2019.
Działalność polskich architektów na południowo-wschodniej Ukrainie na przełomie XIX-XX w. na przekładzie Jekaterynosławia, UA (Przestrzeń Urbanistyka Architektura) 1/2021, s. 63-78.

Dr Ursula Philips
University College London
Zainteresowania badawcze: historia literatury polskiej – zwłaszcza XIX-wiecznej i międzywojennej, pisarki polskie, gender, feminizm w Polsce
Najważniejsze publikacje:
Grzegorz Niziołek, The Polish Theatre of the Holocaust (2019)
Borkowska, L. Wiśniewska (eds), Another Canon: The Polish Nineteeth-Century Novel in World Conext (2020)
Piotr Paziński, Bird Streets (2022)
• Politics and Ethics of Human Relations (Zofia Nałkowska), w: Being Poland, eds T. Trojanowka, J. Niżyńska, P. Czapliński (2018, pp. 362-366).
Psychological Realism and Modernist Poetics: Zofia Nałkowska’s „Boundary”, w: The Routledge World Companion to Polish Literature, eds T. Bilczewski, S. Bill, M. Popiel (2022, pp. 251-263).

Prof. Aleksandra Piasecka-Till
Federalny Uniwersytet Parana

Dr Urszula Pilch
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: kultura XIX wieku, literatura drugiej połowy XIX wieku, relacje między współczesnością a XIX wiekiem, literackie doznanie i doświadczanie braku, tożsamość „ja”
Najważniejsze publikacje:
Między „pustym okienkiem” a „oceanem niepamięci” : kategoria braku w liryce Adama Asnyka i Felicjana Faleńskiego [w:] Poezja polska ostatnich dwustu lat : odczytania i przekroje : dla Profesora Mariana Stali na jubileusz, pod red. A. Czabanowskiej – Wróbel i Urszuli M. Pilch, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.
Tetmajerowskie próby przepracowania braku : wywoływanie pustki, „Ruch Literacki” 2021, t. 62 nr 2 (365) s. 195-216.
Afekt wobec braku : poezja Bolesława Leśmiana, „Czytanie Literatury” 2018 : Czytanie Leśmiana nr 7 s. 83-99.
Kto jestem? O podmiocie w poetyckim dwugłosie Słowacki – Miciński, Wydanie Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010.
Język czterech żywiołów : kreacje obrazów w liryce Juliusza Słowackiego, Wydanie Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Małgorzata Pilitsidou
Uniwersytet w Poczdamie

Prof. dr hab. Jacek Popiel
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: historia dramatu i teatru XIX-XXI w.`
Najważniejsze publikacje:
Sztuka dramatyczna Karola Huberta Rostworowskiego, Wrocław 1990.
Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego, Kraków 1995,
Historia dramatu. Antyk – Średniowiecze, Kraków 1996, wyd. II, Kraków 2001,
Los artysty w czasach zniewolenia. Teatr Rapsodyczny 1941-1967, Kraków 2006,
Teatr Danuty Michałowskiej. Od „Króla–Ducha” do „Tryptyku rzymskiego”, Kraków 2011.

Prof. dr hab. Dominika Porębska-Kwaśnik
Zainteresowania badawcze: muzykologia: ostateczne znaczenie i konstrukcja
Najważniejsze publikacje:
Polski Dramat Muzyczny: Konrad Wallenrod, Pan Wołodyjowski, Krzyżacy, Kraków, 2004.
13 Tomów Wykładów, Arykułów, Referatów, Kraków, 2004-2008, San Francisco, 2014-2022.
La Mélodie continue dans Parsifal de Wagner (1882). Étude technique. Le Musée Virtuel Richard Wagner, Paris, 2020.
Le Style vocal de l’opéra polonais aux XVIIIe et XIXe siècles,  Thèse de Doctorat d’État en Musicologie, Université de Lille III, 1991.
Architectural Form of Thought in Music, IJIRES (International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences), Volume 4, Issue 4, ISSN (online) 2349-5219, July 2017.

Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: polska literatura, krytyka i prasa XX w., literatura polsko-żydowska, polsko-żydowskie związki kulturowe i literackie w XIX i XX w., nacjonalizm, piśmiennictwo pograniczy etnicznych, etnologiczne wymiary i konteksty literatury, literatura i kultura popularna
Najważniejsze publikacje:
Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Kraków 1992.
Polish-Jewish Literature in the Interwar Years, Syracuse 2003.
Literatura i nacjonalizm. Twórczość krytyczna Zygmunta Wasilewskiego, Kraków 2004.
Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty, Kraków 2013.
Literatura & etnologia, Kraków 2019.

Prof. dr hab. Paweł Próchniak
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Zainteresowania badawcze: poezja, literatura modernizmu, antropologia słowa, sztuka interpretacji, zagadnienia pamięci kulturowej i wyobraźni symbolicznej
Najważniejsze publikacje:
• 
Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 457 (wyd. 2: Lublin 2008).
• Modernizm: ciemny nurt. Studia z dziejów poezji, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2011, ss. 299.
• Ryszard Krynicki. Monografia w toku, Wydawnictwo a5, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2015 (witryna: stronypoezji.pl).
• Nokturny (z dziejów wyobraźni poetyckiej), Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2018, ss. 238 (wyd. 2: Kraków 2022).
• Promieniowanie tła. Szkice o wierszach i czytaniu, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020, ss. 272.

Prof. dr hab. Renata Przybylska
Uniwersytet Jagielloński / Instytut Języka Polskiego PAN
Zainteresowania badawcze: leksykologia i leksykografia, semantyka, socjolingwistyka, teolingwistyka, onomastyka, retoryka, badania nad przyimkami i prefiksami czasownikowymi,  nauczanie języka polskiego jako obcego
Najważniejsze publikacje:
Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Kraków 2002;
Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych  do-, od-, prze-, roz-,  u-, Kraków 2006;
Stara rebeliantka. Studia nad semantyką obrazu (współautorzy: Sebastian Borowicz, Joanna Hobot), Kraków 2010;
Wstęp do nauki o języku polskim, Kraków 2004;
Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich (współred. Donata Ochmann), Kraków: 2017.

Dr Laura Quercioli-Mincer
Uniwersytet w Genui
Zainteresowania badawcze: kultura i lit. polsko-żydowska, współczesna sztuka wizualna w Polsce (i w Niemczech), formy pamięci w sztuce wizualnej, sztuka, pamięć, krajobraz
Najważniejsze publikacje:
Arte visiva, luogo e memoria: testimonianza e radicamento (Sztuka wizualna, miejsce i pamięć: świadectwo i zakorzenienie; red.) W publikowaniu w r. 2022 przez Genova University Press
Monografia “A testimoni il cielo e la terra”. Arte, nazione e memoria in Polonia e in Germania (2002-2020). („Biorę na świadków niebo i ziemię„.Sztuka, naród i pamięć w Polsce i Niemczech (2002-2020). W publikowaniu w r. 2022 przez Genova University Press
La prigione era la mia casa. Carcere e istituzioni totali nella letteratura polacca, Roma, Aracne 2014. Polskie wydanie: Więzienie było moim domem, Warszawa, Warszawa, Sic!, 2020.
Ojczyzny ocalonych. Powojenna literatura żydowska w Polsce i we Włoszech, Lublin,  UMCS 2009. Patrie dei superstiti. Letteratura ebraica del dopoguerra in Italia e in Polonia, Roma, Lithos 2010.

Dr Agnieszka Rabiej
Uniwersytet Jagielloński

Dr Emiliano Ranocchi
Università di Udine
Zainteresowania badawcze: literatura staropolska, Oświecenie, przełom Oświecenia i romantyzmu, historia idei, modernizm, futuryzm, liberatura
Najważniejsze publikacje:
Jan Potocki als geheimer Rat. Unbekannte Briefe Jan Potockis an Andreas von Budberg, verfasst um die Jahreswende 1806/1807 in: Jan Potocki (1761-1815): Grenzgänger zwischen Disziplinen und Kulturen, Eric Martin, Lena Seauve, Klaus Weber (hg.), epubli GmbH Berlin, Berlin 2019, pp. 73-85.
Jean Potocki en géologue. Entre sciences de la Terre et historie, in : Jean Potocki: le travail du temps. Autour d’un bicentenaire, François Rosset, Dominique Triaire (hg.), Presses universitaires de la Méditerranée, Montpellier 2019, pp. 75-86.
Antoni Malczewski jako magnetyzer. Opowiadanie zdarzenie prawdziwe Michała Modzelewskiego w kontekście literatury o magnetyzmie, In: ROCZNIKI HUMANISTYCZNE, vol. 66, 2018, pp. 9-22.
Potocki, lecteur de Deluc, In Jean Potocki. Pérégrinations, a cura di Kinga Miodońska-Joucaviel, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 2013, pp. 45-60.
Widok z lotu balonem. O przemianie paradygmatu percepcji i narracji na przełomie XVIII i XIX wieku (Jean Paul, Potocki), In Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. Z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu – a cura di Agnieszka Ziołowicz, Roman Dąbrowski, Księgarnia Akademicka, Krakow 2014, pp. 309-323.

dr hab., prof. IBL PAN Teresa Rączka-Jeziorska
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Zainteresowania badawcze: europejska kultura i literatura romantyczna, pogranicze polsko-bałtyckie, dziedzictwo kulturowe i historyczne na wschodnich rubieżach dawnej Rzeczypospolitej a szczególnie tzw. Inflant Polskich (zwłaszcza XVIII-XX w.), literatura rosyjska w państwach bałtyckich, geopoetyka (związki literatury i geografii), przekład artystyczny
Najważniejsze publikacje:
Przez fale rozeznać myśl wód, O romantycznych przedstawieniach rzeki w twórczości Adama Mickiewicza i Tarasa Szewczenki. Katowice 2011.
Romantyzm polsko-inflancki. Sylwetki, teksty, archiwa. Warszawa 2016.
Inflanckie pitoreski. Kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku. Warszawa 2018.
Nieznany autograf Adama Mickiewicza. Dwie strony Inwokacji Pana Tadeusza (wspólnie z Marią Prussak). Warszawa 2018.

Dr hab., prof. UP Magdalena Roszczynialska
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Zainteresowania badawcze: humanistyka środowiskowa, ekopoetyka, geopoetyka, antropologia przestrzeni, distant reading, poetyka i teoria literatury
Najważniejsze publikacje:
Dendrofilia: literatura wrażliwa na drzewa (o twórczości Michała Książka), „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, 2020, nr 16, s. 7-33.
Drzewa i lasy – alternatywne przyrody w polskich księgarniach (w drugiej dekadzie XXI wieku), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” 2020, Z. 8, s. 3-26.
Poetyka aktywnej wrażliwości Michała Książka, [w:] Twórczość Wiesława Kazaneckiego i laureatów Nagrody Literackiej jego imienia, red. M. Kochanowski, K. Sawicka-Mierzyńska, Białystok 2020, s. 151-169.
Mapowanie teorii. Geobiografia teorii literatury fantastycznej w Polsce – propozycja badawcza i dwa studia przypadku, „Literatura i Kultura Popularna”, 2021, t. 27, s. 303-333. (wraz z J. Knapem).
Michała Cichego doświadczanie przestrzeni, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, 2017, nr 2, s. 117-132.

Dr Grażyna Różańska  
Akademia Pomorska w Słupsku
Zainteresowania badawcze: literatura i kultura przełomu XIX/XX wieku, kobieta w literaturze i kulturze modernizmu, człowiek w obliczu końca wieku
Najważniejsze publikacje:
Różańska, 2011, Zaistnieć w kulturze. O kształceniu kompetencji kulturowej uczniów w edukacji polonistycznej, Słupsk;
G. Różańska, 2017, „Wężem pożądań wejdę do Twej duszy…” O Kazimierze Zawistowskiej, Kraków;
Różańska (red.), 2016, Sensacja prowokacja skandal. O przekraczaniu norm kulturowych, Słupsk;
Różańska (red.), 2017, Między sacrum a profanum. Rozważania i dylematy;
Różańska (red.), 2018, Eros i Tanatos w literaturze i kulturze, red. G. Różańska, Kraków.

Dr Andrzej Ruszer
Pekiński Uniwersytet Języków Obcych
Zainteresowania badawcze: glottodydaktyka, polityka językowa, retoryka praktyczna, stylistyka, tekstologia
Najważniejsze publikacje:
Ruszer, A. (2022) „Czynniki rozwoju języka polskiego w Chinach”, LingVaria, 17(2(34), s. 319–340.
Ruszer A., 2021, Gdy wszystko brzmi i wygląda inaczej… Chińczycy na lekcji polskiego, [w:] A. Seretny, E. Lipińska (red.), Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego. Konteksty –dylematy – trendy, Kraków, s. 225–244.
Ruszer A., Mao Rui, 2018, Realia polskie i chińskie na zajęciach tłumaczeniowych w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, in: Polonistyka na początku XX wieku. Diagnozy – koncepcje – perspektywy, vol. V: W kręgu (glotto)dydaktyki, Katowice.
Ruszer A., 2018, Licencjaty w Chinach – rekonesans: wyzwania w nauczaniu sprawności pisania, in: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów–Chiny–Korea–Japonia, 2018/2019, Seul.

Prof. dr Kristina Rutkovska
Uniwersytet Wileński

Dr hab. Agnieszka Rydz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zainteresowania badawcze: pamięć, autobiografia, migracje, poezja polska
Najważniejsze publikacje:
Agnieszka Rydz, „To, co nie ginie. Reminiscencje poetek i poetów”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019.
Agnieszka Rydz, „Pasja przemijania, pasja utrwalania. O dziennikach pisarek”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019 (współautorstwo: Agnieszka Czyżak, Beata Przymuszła)
Agnieszka Rydz, „Mnemozyna. O pamięci autobiograficznej w poezji polskiej”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.
Agnieszka Rydz, „Świat nie ma sensu. Sens ma sztuka. O powojennej poezji Kazimierza Wierzyńskiego”, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2004.

Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz
Universität Leipzig
Zainteresowania badawcze: badania konfrontatywne języków polskiego, czeskiego i niemieckiego (morfologia, słowotwórstwo, leksykologia), językoznawstwo kontrastywne w ramach gramatyki walencyjnej, leksykografia dwujęzyczna, frazeologia zachodniosłowiańska
Najważniejsze publikacje:
Rytel-Schwarz, Danuta, Jurasz, Alina, Cirko Lesław, Engel, Ulrich: Der Satz. Band 2., Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, zweite, neu bearbeitete und ergänzte Auflage, Hildesheim, Zürich, New York 2018.
Rytel-Schwarz, Danuta, Jurasz, Alina, Cirko Lesław, Engel, Ulrich: Die unflektierbaren Wörter. Band 4., Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, zweite, neu bearbeitete und ergänzte Auflage, Hildesheim, Zürich, New York 2012.
Rytel-Schwarz, Danuta:  Taschenwörterbuch. Polnisch-Deutsch, Deutsch/Polnisch, überarbeitete Ausgabe, Hildesheim, Zürich, New York 2012.
Rytel-Kuc, Danuta: Niemieckie passivum i man-Sätze a ich przekład w języku czeskim i polskim, Wrocław 1990.
Rytel, Danuta: Leksykalne środki wyrażania modalności w języku czeskim i polskim, Wrocław 1982.

Prof. dr Wolfgang F. Schwarz
Uniwersytet w Lipsku

Dr hab. Roma Sendyka
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: pamięć, kultury pamięci, kultura wizualna, holokaust, zagłada
Najważniejsze publikacje:
Poza obozem. Nie-miejsca pamięci. Próba rozpoznania [Beyond Camps: Non-sites of Memory], Wydawnictwo IBL – PAN, Warszawa 2021.
“Non-memory: Remembering beyond the discursive and the symbolic.” Memory Studies  2021, 15(3), 523–538.
(with Erica Lehrer) “Arts of Witness? Vernacular Art as a Source Base for ‘Bystander’ Holocaust Memory in Poland.” Holocaust Studies: A Journal of Culture and History, 2019.
“Sites That Haunt: Affects and Non-Sites of Memory,” transl. by J. Croft. East European Politics and Societies (awarded) 2016, issue 4, 687 –702.
“Bystanders as Visual Subjects: Onlookers, Spectators, Observers, Gawkers in Occupied Poland,” inChristina Morina, Krijn Thijs (eds.), Probing the Limits of Categorization: The Bystander in Holocaust History, New York: Berghahn Books, 2018, 52-71.

Prof. Bożena Shallcross
University of Chicago
Zainteresowania badawcze: studia polsko-żydowskie (w szczególności Zagłada); literatura polska XX i XXI wieku; kultura materialna i teoria przedmiotu; proces twórczy i jego materialne aspekty; emigracja polska w Chicago i jej kreatywna ekspresja
Najważniejsze publikacje:
War and Violence: How to Rescue a Wartime Artifact,” in The Cambridge Handbook of Material Culture Studies, Lu Ann De Cunzo and Catharine Dann Roeber eds., (Cambridge: Cambridge University Press, Summer 2022), 221-250.
“Scandalous Glass House: On Architectural and Human Transparency,” in Centering the Periphery: Polish Jewish Culture Beyond the Capital, Halina Goldberg, Nancy Sinkoff, eds., (New Brunswick: Rutgers University Press, 2022), 25.
Adventures of Mr. Nicholas Wisdom: Reading Krasicki cum Kant,” in The Routledge World Companion to Polish Literature: Interpretations, Tomasz Bilczewski, Stanley Bill, and Magdalena Popiel, eds. (Abingdon, UK: Routledge Press, 2021), 61-74.
“The Muselmann and the Necrotopography of a Ghetto,” The Journal of Holocaust Research (formerly Dapim), Dennis Bock and Michael Becker, eds., vol. 34, 2020: 3, 220-240; Taylor & Francis Online.

Dariusz Sikorski

Dr hab., prof. IBL PAN Anna Sobieska
Instytut Badań Literackich PAN

Prof. dr hab. Marek Stanisz
Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab., prof. UJ Wiesław Stefańczyk
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: morfologia języka polskiego, językoznawstwo porównawcze, językoznawstwo ugrofińskie
Najważniejsze publikacje:
Język Polonii węgierskiej. Ujęcie typologiczne, Kraków 1995
Fleksja polska. Lengyel alaktan, Debrecen 1996
Słownik estońsko-polski, Kraków 2000 (współautor z Lemmi Erin)
Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej analizy morfologicznej, Kraków 2007.

Prof. Svitlana Sukharieva
Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki

Daniel Sunderland
Instytut Historii Nauki PAN

Doc. Natalia Sydiaczenko
Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny
Zainteresowania badawcze: stylistyka lingwistyczna, teoria i praktyka przekładu, kognitywistyka
Najważniejsze publikacje:
Koncept „rzeka” w idiolekcie poetyckim Czesława Miłosza. – Polonistyka wobec wyzwań współczesności. – T. I. V Kongres Polonistyki Zagranicznej. Brzeg – Opole, 10-13 lipca 2013 r. / Redakcja naukowa Stanisław Gajda, Irena Jokiel. – Opole, 2014. – 698 – 706.
Myślenie i śwadomość w poezji Czesława Miłosza //Polonistyka na początku XX wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. IV światowy Kongres Polinstów, Katowice: 2018, s.478 – 490.
Semantyka ogólnojęzykowa i semantyka indywdualno-autorska // Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. Київ: Фірма «ІНКОС», 2018. С. 427-436.
Сучасний художній переклад з польської на українську мову. Типологія помилок // ІХ Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. Збірник наукових статей. – Київ: Видавництво ІМФЕ, 2018. – С. 346 – 354.
• Залежність ідіостилю перекладача від ідіостилю письменника  // Лінгвостилістичні студії, Луцьк, 2021, вип. 15, с. 96-104.

Dr hab., prof. UŚ Bożena Szałasta-Rogowska
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zainteresowania badawcze: literatura polska XX i XXI wieku tworzona w kraju i zagranicą, glottodydaktyka, recepcja literatury polskiej
Najważniejsze publikacje:
B
Szałasta-Rogowska: Urodzony z piołunów. O poezji Bogdana Czaykowskiego. Wydawnictwo Gnome–Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Katowice–Toronto 2005.
BSzałasta-Rogowska: Zbiór testów do podręcznika „Dzień dobry”. „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2006.
BSzałasta-Rogowska: Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. T. 10: Olga Tokarczuk „Szafa”. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
BSzałasta-Rogowska: Literatura bliska i daleka. Szkice z zakresu glottodydaktyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.
 B. Czaykowski: Jakieś ogromne szczęście. Wybór wierszy z lat 1956–2006. Przedmowa, wybór i oprac. B. Szałasta-Rogowska. Wydawnictwo Znak–Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Kraków 2007.

Agnieszka Szamborska
Hankuk University of Foreign Studies

Oksana Szewcowa
Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały
Zainteresowania badawcze: onomastyka, onomastyka literacka, funkcje nazw własnych,  nazwy własne w utworach Elizy Orzeszkowej, twórczość Elizy Orzeszkowej
Najważniejsze publikacje:
• 
Шаўцова, А. А. Функцыі ўласных назваў у ранніх творах Элізы Ажэшкі (60-я гады XIX стагоддзя) / А. А. Шаўцова // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац, прысвечаны 140-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы / Установа адукацыі „Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы” ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: Т. А. Аляшкевіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – С. 147-152.
 Шаўцова, А. А. Анамастычная лексіка ў аповесці Элізы Ажэшкі “Хам” / А. А. Шаўцова // Studia polonica. Да юбілею прафесара Святланы Піліпаўны Мусіенка : зборнік артыкулаў / пад навук. рэд. А. У. Бразгунова, М. М. Хмяльніцкага ; рэцэнзенты: В. П. Рагойша, А. У. Вострыкава. – Мінск : Кнігазбор, 2019. – С. 307-313.
 Szewcowa, O.Funkcja socjologiczna nazw własnych w utworach Elizy Orzeszkowej  / O. Szewcowa // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXVMiedzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemnosci”. Bialystok 18-19 X 2019 = Матэрыялы XXV Міжнароднай навуковай канферэнцыі „Шлях да ўзаемнасці”, Беласток, 18-19 X 2019 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2019. – С. 269-277.
 Szewcowa, O. Nazwy własne we wczesnych powieściach Elizy Orzeszkowej / O. Szewcowa // Aksjomaty i dylematy w zyciu i tworczosci Elizy Orzeszkowej. – Gorzow Wielkopolski : Wyd. Naukowe Akademii im. Jana z Paradyza, 2017. – С. 145-155.

Dr Anna Śliwa
Muzeum Miasta Gdyni
Zainteresowania badawcze: poezja polska po II wojnie światowej, literatura polska XX w. i XXI w., recepcja literatury polskiej za granicą, sensoryczność, dizajn, architektura, modernizm, ilustracja książkowa, sztuka
Najważniejsze publikacje: 
• 
Sztuka – percepcja – język. Sfera wizualna w poezji i prozie Mirona Białoszewskiego, Kraków 2013. (autor)
 Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach, Gdynia 2017. (współautor, redaktor)
 Janusz Kaniewski. Polskie Projekty Polscy Projektanci, Gdynia 2020. (współautor, redaktor)

Dr hab., prof. UP Anna Ślósarz
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Zainteresowania badawcze: affordancje i idea placement w komunikowaniu społecznym, amalgamaty kognitywne. powstające wskutek zdominowania przekazów werbalnych (zwłaszcza literackich, dziennikarskich i edukacyjnych) przez multimedia, rozwój e-learnigu i kursów MOOC z wykorzystaniem multimediów i mediów społecznościowych – w Polsce i świecie
Najważniejsze publikacje:
 
Anna Ślósarz Media w służbie polonisty, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008.
 Anna Ślósarz Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska – postkolonialna Australia, Universitas, Kraków 2013.
 Anna Ślósarz Interpretanty lektur: produkty medialnego przemysłu. Multimedialne moduły tematyczne jako dydaktyczny instrument, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018.
 Anna Ślósarz Film w literaturze XXI wieku, TAiWPN Universitas, Kraków 2021.
 Anna Ślósarz „Psia Eskadra” i cyfrowa dydaktyka. Instrumentalne studium przypadku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2022.

Dr hab., prof. IBL PAN Beata Śniecikowska
Instytut Badań Literackich PAN
Zainteresowania badawcze: logowizualność, intersemiotyczność, poetyka dźwięku, sound studies, relacje transkulturowe (szczególnie: Polska – Japonia), genologia
Najważniejsze publikacje:
• 
Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej, seria: „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016 (przekład: Transcultural Haiku. Polish History of the Genre, transl. Hunia, Peter Lang, Berlin 2021).
 „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, seria: „Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008 (wyd. 2 poprawione i uzupełnione: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017; przekład: „A Stab in the Ear”.Poetics of Sound in Polish Futurism: A Comparative Perspective, transl. Czemiel – w druku).
 Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939, seria: „Modernizm w Polsce”, Universitas, Kraków 2005.
 Religious Traces within Polish Futurism: Entangled Ways of the Sacred, “International Yearbook of Futurism Studies” 2021, Vol. 11 (Special Issue: Futurism and the Sacred), ed. Berghaus, M. Jansen, L. Somigli, De Gruyter, pp. 161-200.
 Książka obrazkowa: próba porządkowania doświadczeń (czyli o genologii, słowografii i intymistyce logowizualnej), „Teksty Drugie” 2022, nr 1, s. 47-67.

Dr hab. Anna Tabisz
Uniwersytet Opolski
Zainteresowania badawcze: dyskurs edukacyjny, lingwodydaktyka, lingwistyka tekstu, pragmalingwistyka, psycholingwistyka
Najważniejsze publikacje:  A. 
Tabisz (współautorka), 2021, Taksonomia sprawności słuchania i mówienia w języku polskim jako ojczystym, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, nr 30, s.117-135.
 A. Tabisz, 2020, Zarządzanie głosem w perspektywie edukacyjnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, vol. 56, nr 1, s.71-87.
 A. Tabisz, 2019, “Perhaps you remember…?” About students’ strategies of remembering the forgotten during secondary school final examination interviews, „Stylistyka”, vol. 28, s. 411-429.
 A. Tabisz, 2018, Czy zmierzch kultury mówienia? – o wybranych cechach ustnych wypowiedzi maturzystów, [w:] Istnieć w kulturze, istnieć w kulturach : między teorią a praktyką edukacyjną, red. A. Rypel, D. Jastrzębska-Golonka Danuta, s. 186-202.
 
A. Tabisz (red.), 2017, Język a Edukacja 5: Uczenie języka ojczystego w czasach ponowoczesnych, Opole.

Prof. Dariusz Tołczyk
University of Virginia
Zainteresowania badawcze: literatura, historia, ideologia, literatura Gułagu, literatura polska i rosyjska
Najważniejsze publikacje:
 
See No Evil: Literary Cover-Ups and Discoveries of the Soviet Camp Experience (New Haven: Yale University Press, 1999) [wersja polska: Nie widzieć zła. Gułag i inżynierowie dusz (Warszawa: PIW, 2020)].
 Gułag w oczach Zachodu (Warszawa: Prószyński, 2009) [rozszerzona wersja angielskojęzyczna: Blissful Blindness: Soviet Crimes Under Western Eyes (Bloomington: Indiana University Press)].
 „Hunger of the Imagination: Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Borowski, and the Twentieth-Century House of the Dead,” Literary Imagination, Fall 2001, s. 269-286 [wersja polska: „Głód wyobraźni. Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Borowski i dwudziestowieczny martwy dom” w: Halina Filipowicz, Andrzej Karcz i Tamara Trojanowska (red.) Polonistyka po amerykańsku. Badania nad literaturą polską w Ameryce Północnej (1990-2005) (Warszawa: IBL PAN, 2005), s.248-267].
 „The Katyń Massacre and the Western Myth of World War II” in David Bethea (edit.) American Contributions to the Fourteenth International Congress of Slavists (Bloomington: Slavica Publishers, 2008) vol. 2, s. 217-231.
 „Why Solzhenitsyn? The Belated Discovery of the Gulag in the West” Gulag Studies, vol. 7-8 (2015) [wersja polska: „Dlaczego Sołżenicyn? Spóźnione odkrycie Gułagu na Zachodzie” Arcana, 125 (5/2015)].

Prof. dr hab. Grażyna B. Tomaszewska
Uniwersytet Gdański
Zainteresowania badawcze: literatura romantyczna i jej współczesne rekontekstualizacje, dydaktyka literatury i tekstów kultury, korespondencja sztuk, sztuka interpretacji
Najważniejsze publikacje:
 
Jak widzi dusza? Estetyka i metafizyka światła w „Panu Tadeuszu” (2007).
 Zagubiona przestrzeń i co dalej… (2013).
 Praktyki czytania. Ponowoczesna interpretacja a szkoła (2019).
 Przeciw gotowym odpowiedziom. Literatura i dydaktyka literatury w czytelniczych spotkaniach (2021)
 Dwuznaczność. Niewygody i dobrodziejstwa opozycji nieczystych (2022).

Dr hab., prof. UG Feliks Tomaszewski
Uniwersytet Gdański
Zainteresowania badawcze: poezja współczesna, pisarstwo G. Herlinga-Grudzińskiego, pisarstwo Izaaka Babla, pisarstwo z zesłania, literatura dokumentu osobistego
Najważniejsze publikacje:
 
Magia lektury, Warszawa 1990;
 Skrzydła (nie)połamane, Kielce 1998;
 Drogi i „stacje wygnania”. Podróże i powroty Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Gdańsk 2006;
 Syberia i rosyjska/radziecka północ, Gdańsk 2020.

Prof. dr hab. Marek Tomaszewski
Institut National des Langues et Civilisations Orientales
Zainteresowania badawcze: literatura francuska XVIII wieku oraz  literatura polska XX  i XXI wieku
Najważniejsze publikacje:
 
Od Chaosu do Kosmosu. Szkice o literaturze polskiej i fransuskiej XX wieku, Instytut Badań Literackich, Warszawa 1998.
 Ecrire la nature au XXème siècle : les romanciers polonais des confins, Presses Universitaires du Septentrion, Lille 2006.
 Witold Gombrowicz, entre l’Europe et l’Amérique, éd. Presses Universitaires du Septentrion, Lille 2007.
 Mémoir(es) des lieux dans la prose centre-européenne après 1989, Noir sur Blanc, Lausanne 2013.
 Bruno Schulz entre modernisme et modernité Editions l’Improviste, Paryż 2018.

Doc. dr Halina Turkiewicz
Uniwersytet Witolda Wielkiego

Eugenia Ustenko
Centrum Nauki Języka Polskiego Polonista Center
Zainteresowania badawcze: język polski jako obcy, język angielski jako obcy, psychologia, management
Najważniejsze publikacje:
 
„О необходимости лингвистически-страноведческого и культурологического подхода при обучении польскому языку”, Eugenia Ustenko. Czasopismo „Kognitywistyka i Media w Edukacji, Polska, nr 2/2015.
 „Prawdziwy nauczycielu – Gdzie jesteś?”, Eugenia Ustenko, Kwartalnik polski Krynica, Ukraina, nr 81-82, str 50-51.
 „Interferencja a budowa programu nauczania języka polskiego jako obcego dla ukraińskojęzycznych studentów – uczestników krótkoterminowych kursów nieuniwersyteckich”, Eugenia Ustenko, monografia „Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV” 2017
 „Program gramatyczny w nauczaniu języka polskiego jako obcego ukraińskich studentów”, Eugenia Ustenko, publikacja w tomie pokongresowym VI Światowego Kongresu Polonistów.

Dr Magdalena Verdugo-Zakrzewska
Université Libre de Bruxelles
Zainteresowania badawcze: glottodydaktyka polonistyczna, językoznawstwo slawistyczne, komparatystyka slawistyczna, internacjonalizacja w kształceniu językowym
Najważniejsze publikacje:
 
[G. Dziamska-Lenart, M. Zakrzewska-Verdugo et al.] Słownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się języka polskiego jako obcego, Poznań, 2021.
 Polski na A Podręcznik języka polskiego (nie tylko) dla Słowaków. Część 3, Bratislava 2021.
 Przekład literacki jako problem filologiczno-kulturowy (na podstawie analizy tłumaczeń tekstów D. Masłowskiej, M. Witkowskiego i S. Shutego na język rosyjski, Olomouc 2017.
 Полонистиката в чуждестранните университети през погледа на лектора по полски език и литература (Polish Language at Foreign Universities in the Perspective of a Teacher of Polish as a Foreign Language) [In:] Čuždoezikovo obučenie. Rocz. 47, nr 3 (2020), s. 272-280.
 Kompetencja fonologiczna w nauczaniu języka polskiego Słowaków trudne miejsca w wymowie (i ortografii) [In:] Postscriptum Polonistyczne. Rocz. 26, nr 2 (2020), s. 55-64.

Dorota Walczak-Delanois
Université Libre de Bruxelles

Dr hab., prof. uczelni Beata Walęciuk-Dejneka
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Zainteresowania badawcze: literatura polska XIX i pocz. XX wiek, literatura i prawo – związki i relacje, literatura kobiet, kobieta / kobiecość (problematyka kobieca w tekstach literackich), kategoria „inny”, „obcy” (kobieta jako inny), folklor polski (tradycyjny), język polski jako obcy (promocja języka polskiego i kultury polskiej w świecie)
Najważniejsze publikacje:
 
Chleb w folklorze polskim – w poszukiwaniu znaczeń, Siedlce 2010.
 Inny obraz feminy. Szkice folklorystyczno-literackie, Siedlce 2012;
 Ludowy obraz kobiety – perspektywa inności.
Folklor i literatura, Siedlce 2014 (wersja EN: Folk Image of Woman. The Perspective of Otherness. Folklore and Literature, Kraków 2018);
 Literackie przestępczynie.
Obrazy kobiecych demonów w wybranych utworach polskich. Szkice, Siedlce 2019;
 Kobiece doświadczanie drogi: „ja” w podróży. Rozważania na podstawie „Wspomnień” Anny Dostojewskiej, „Prace Literaturoznawcze” IV 2016, Olsztyn.

Prof. dr hab Oksana Weretiuk
Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Lidia Wiśniewska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zainteresowania badawcze: mity (struktury mityczne) jako tertium comparationis w wymiarze pionowym (historycznym) i poziomym (między literaturami); motywy, jak Don Juan, Don Kichot i inni(-e) jako przykłady wariacji międzyepokowych i wewnątrzepokowych; interakcje literatury polskiej i obcej (recepcja); literatura polska w ujęciu komparatystycznym
Najważniejsze publikacje:
 
Świat, twórca, tekst. Z problematyki nowej powieści, Bydgoszcz 1993;
 Między biegunami i na pograniczu. O „Białym małżeństwie” Tadeusza Różewicza i poezji Zbigniewa Herberta, Bydgoszcz 1999;
 Między Bogiem a Naturą. Komparatystyka jako filozofia kultury, Bydgoszcz 2009;
 Don Quijote y Sancho Panza como mitos de Dios y Naturaleza. Cinco estrategias en la poesia polaca  in: El telón rasgado. El Quijote como puente cultural con el mundo soviético y postsovietico, Pamplona 2015, s. 258-284;
 Vier polnische Narrationen ϋber Beniowski aus der Perspektive der Mythen Gott und Natur, in: Moritz Beniowsky – ein (mittel)europäischer Held, Berlin 2021, s.221-241; Another Canon. The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context, (Eds.) Grażyna Borkowska, Lidia Wiśniewska, Wien, Zϋrich 2020;

Prof. dr hab. Hélène Włodarczyk
Sorbonne Université
Zainteresowania badawcze: lingwistyka ogólna, slawistyka, polonistyka, literatura polska XX wieku
Najważniejsze publikacje:
 
Włodarczyk Hélène, 2022. Regards sur la Littérature polonaise (1939-1989)Entre le marteau de la réalité et l’enclume des rêves, Sorbonne Université Presse, Paris, 404 p.
 
Włodarczyk André & Włodarczyk Hélène, 2019, The Interactive Method for Language Science and Some Salient Results, Zagadnienia Naukoznawstwa (Problems of Epistemology), Komitet Naukoznawstwa PAN, Warszawa, 73-92.
 
Włodarczyk André & Włodarczyk Hélène éd., 2013, Meta-Informative Centering in Utterances – Between Semantics and Pragmatics, Companion Series in Linguistics N°143, Amsterdam: John Benjamins, 306 p.
 
Włodarczyk Hélène. 2018. O Potrzebie wiedzy o języku polskim kompatybilnej z wiedzą o innych językach narodowych, Kongres Polonistyki Światowej, Katowice 2016, T. 5. W kręgu (glotto)dydaktyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 205-218.
 Włodarczyk Hélène. 2018. Mnie czy mi? O użyciu zaimka pierwszej osoby w celowniku, Poradnik językowy 9/2018: 64-80, Warszawa.

Dr hab. prof. UR Jan Wolski
Uniwersytet Rzeszowski
Zainteresowania badawcze: literatura współczesna, literatura emigracyjna, literatura regionu, kultura i literatura Szwajcarii
Najważniejsze publikacje:
 
Wacław Iwaniuk. Szkice do portretu emigracyjnego poety, Toronto-Rzeszów 2002, ss. 310.
 Dotykanie wiersza, Rzeszów 2004, ss. 315.
 Szwajcaria w piśmiennictwie Polskim od XIX wieku do czasów najnowszych. Rekonesans badawczy, Rzeszów 2019, ss. 430.
 Miłaś mi ziemio helwecka wspaniała. Motywy szwajcarskie w wierszach poetów polskich (z dodatkiem kilku fragmentów prozy poetyckiej). Antologia. Zebrał i wstępem opatrzył JW., Rzeszów 2021, ss. 392.
 Mieszkać za granicą – pisać po polsku (emigracyjne tematy, dylematy i przyczynki), Rzeszów 2021, ss. 597.

Prof. dr hab. Monika Woźniak
Sapienza Uniwersytet w Rzymie
Zainteresowania badawcze: literatura dziecięca, przekład literacki, przekład literatury dziecięcej, teoria przekładu, przekład audiowizualny, stosunki polsko-włoskie
Najważniejsze publikacje:
 
Woźniak, K. Biernacka-Licznar, J. Rybicki, 120 lat recepcji „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza we Włoszech. DiG: Warszawa 2020, 281 p.
 A. Hołobut, M. Woźniak, Historia na ekranie. Gatunek filmowy a przekład audiowizualny, WUJ, Kraków 2017, 454 p.
 M. Woźniak, K. Biernacka-Licznar, B. Staniów, Przekłady w systemie małych literatur. O włosko-polskich i polsko włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży. Marszałek: Toruń 2014, 290 p.

Prof. dr hab. Lan Wu
Uniwersytet Gdański

Oksana Yatsyshyna

Dr hab., prof. AIK Krystyna Zabawa
Akademia Ignatianum w Krakowie
Zainteresowania badawcze: literatura XIX i XX wieku, zwłaszcza poezja, literatura tworzona przez kobiety, literatura dziecięca, zwłaszcza najnowsza (ze szczególnym uwzględnieniem poezji)
Najważniejsze publikacje:
 
„Kalejdoskop myśli, wrażeń i obrazów” – młodopolskie odmiany krótkiego poematu prozą, Kraków 1999.
 Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej, Kraków 2013.
 Literatura dla dzieci w kontekstach edukacyjnych, Kraków 2017.
 Inny możliwy debiut książkowy Leopolda Staffa na podstawie analizy rękopisów „Snów o potędze”, „Ruch Literacki” 2019 nr 1, s. 209-222.
 Grandmothers, Mothers, Daughters and Granddaughters: New Patterns of Female Characters in Polish Literature for Young Readers in the 21st Century, w: Wheels of Change. Feminist Transgressions in Polish Culture and Society, red. J. Wróbel-Best, Warszawa 2021.

Dr hab., prof. UJ Krzysztof Zajas
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: pogranicza kulturowe, literatura w perspektywie postkolonialnej i postzależnościowej, literatura polska XX i XXI wieku
Najważniejsze publikacje:
 K. 
Zajas, „Miłosz i filozofia”, Kraków 1997;
 K. Zajas, „Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich”, Kraków 2008;
 „Wilno literackie na styku kultur”, red. T. Bujnicki, K. Zajas, Kraków 2007;
 „Na pograniczach literatury”, red. J. Fazan, K. Zajas, Kraków 2012;
 „Żagary. Antologia poezji”, red. J. Fazan, K. Zajas, BN I 335, Wrocław 2019.

Prof. dr hab. Zofia Zarębianka
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: duchowość literatury, poezja dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku, krytyka literacka, proces twórczy
Najważniejsze publikacje: 

 Tropy sacrum w literaturze XX wieku, Homini, Bydgoszcz 2000;
 Czytanie sacrum, Kraków-Rzym 2008;
 Wtajemniczenia(w) Miłosza, Pamięć. Duch(owość). Wyobraźnia, Kraków 2014;
 Spotkanie w Słowie. Twórczość poetycka Karola Wojtyły, Pasaże, Kraków 2018;
 Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów obcych, Pasaże, Kraków 2018.

Dr Elżbieta Zarych
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: komparatystyka, literatura XVIII/XIX w. (zwłaszcza polska i niemiecka), ilustracja, przekład literacki, edytorstwo
Najważniejsze publikacje:
 
Romantycy, myśliciele, inspiratorzy. Badania nad wpływem filozofii niemieckiej – od Kanta do Hegla na literaturę polskiego romantyzmu, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2010, ss. 276. (także jako e-book, Gdańsk 2015)
 L. Tieck, Baśnie z „Phantasusa”, wstęp, oprac. i tłum. E. Zarych, pod red. J. Ławskiego i E. Zarych, Seria Czarnego Romantyzmu, Białystok 2020, ss. 344.
 J. von Eichendorff, Łubowickie baśnie i bajki, wstęp, oprac. i tłum. E. Zarych, Seria Czarnego Romantyzmu, Białystok 2022.
 Ludowe, literackie i romantyczne w Górnośląskich baśniach i podaniach (Oberschlesiche Märchen und Sagen)Josepha von Eichendorffa, w: Joseph von Eichendorff (1788-1857) a česko-polská kulturnÍ a umělecká pohraničÍ : kolektivnÍ monografie = Joseph von Eichendorff (1788-1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza, red. L. Martinek, M. Gamrat, Slezská univerzita v Opavě, KLP – Koniasch Latin Press, Opava 2018, s. 75–94.
 „Nocna rozmowa” – nokturn w muzyce, literaturze i malarstwie romantyzmu, „Teksty Drugie” 2015/5, s. 357–385.

Dr Grzegorz Zarzeczny
Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zainteresowania badawcze: współczesna literatura polska, literatura polsko-żydowska, literatura Holokaustu, komparatystyka, literatura polska w Izraelu
Najważniejsze publikacje:
 
Odpamiętywanie polsko-żydowskie. Szkice – Studia – Interpretacje, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2021.
 Literatura polska w Izraelu. Leksykon, Austeria, Kraków-Budapeszt 2012 (współautor: Karolina Famulska-Ciesielska).
 Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2011.
 Z pogranicza. Szkice o literaturze polsko-żydowskiej, Lubelska Szkoła Businessu KUL, Lublin 2008.
 Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.