REGULAMIN NAGRODY IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Nagroda im. Jana Kochanowskiego, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie polonistyki, w szczególności za prace dotyczące historii literatury polskiej, krytyki literackiej i teorii literatury, teatrologii i filmoznawstwa, kulturoznawstwa, gender studies, językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki oraz translatologii.

§2

Nagrodę przyznaje się przed Światowym Kongresem Polonistów, a zwycięzcę ogłasza się w trakcie Kongresu.

§3

Nagrodę przyznaje się za książkę opublikowaną w okresie od ostatniego Światowego Kongresu Polonistów do Kongresu, na którym nagrodę się ogłasza.

§4

Nagrodę może otrzymać jedynie badacz zatrudniony i mieszkający poza granicami Polski.

Rozdział II

Tryb wyłaniania kandydatur i przyznawania Nagrody

§5

Prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody przysługuje członkom jury, profesorom wyższych uczelni krajowych i zagranicznych, wydawcom książek naukowych. Zgłoszenie powinno zawierać egzemplarz książki oraz recenzję w języku polskim lub angielskim napisaną przez pracownika naukowego posiadającego przynajmniej stopień doktora.

§6

Sekretarz jury na bieżąco informuje pozostałych członków jury o napływających kandydaturach do Nagrody.

§7

Konkurs składa się z dwóch etapów: etap pierwszy – wyłonienie spośród listy zgłoszonych kandydatur rokrocznie od 1 do 3 finalistów; etap drugi – wybór spośród finalistów 1 laureata.

§8

Zgłasza się książki wydane za dany rok kalendarzowy. Książki wydane w roku poprzedzającym Światowy Kongres Polonistów muszą być nadesłane do 30 marca roku kongresowego. Książki nadesłane po tym terminie będą brały udział w następnej edycji Konkursu.

§9

W pierwszym etapie procedury konkursowej każdy z członków jury głosuje na jednego kandydata w tajnym głosowaniu.

§10

Tytuł finalisty przyznaje się kandydatowi, który otrzymał największą liczbę głosów.

§11

W drugim etapie spośród finalistów wybiera się laureata. Każdy z członków jury w głosowaniu tajnym głosuje na jednego finalistę. W przypadku niewyłonienia laureata w pierwszym głosowaniu, następuje drugie głosowanie, podczas którego członkowie jury wybierają laureata spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów.

§12

Nagrodę przyznaje się kandydatowi, który w ostatnim głosowaniu otrzymał największą liczbę głosów. Jury może podjąć decyzję o przyznaniu Nagród Specjalnych im. Jana Kochanowskiego za zagraniczne publikacje o szczególnym znaczeniu dla rozwoju i upowszechniania wiedzy o literaturze i kulturze polskiej.

§13

Nagrodę wręcza się uroczyście podczas Światowego Kongresu Polonistów.

Rozdział III

Jury

§14

Nagrodę przyznaje jury złożone z 5 profesorów tytularnych reprezentujących  krajowe ośrodki polonistyczne, z których 4 reprezentuje wiedzę o literaturze i kulturze, a 1 językoznawstwo.

§15

Wybór jury należy do Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, następuje on przy zasięgnięciu opinii przewodniczącego komitetu organizacyjnego najbliższego Światowego Kongresu Polonistów.

§16

Prawo zgłaszania kandydatur do jury przysługuje każdemu z członków Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych. Do pięcioosobowego składu jury wchodzą osoby, które uzyskały najwięcej głosów w głosowaniu jawnym.

§17

Powołane jury wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz sekretarza.

§18

Kadencja jury trwa cztery lata. Wygaśnięcie mandatu członka jury może nastąpić wskutek rezygnacji, ciężkiej choroby bądź śmierci.

Przepisy końcowe

§19

Zmian w regulaminie Nagrody dokonać może Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych po zasięgnięciu opinii przewodniczącego komitetu organizacyjnego najbliższego Światowego Kongresu Polonistów oraz  członków aktualnie działającego jury.